CSR, zrównoważony rozwój, raportowanie niefinansowe

Artykuł

Trwa XI Edycja badania RESPECT Index

Aktualizacja indeksu spółek odpowiedzialnych

Sustainability Insights (11/2017)

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Trafiają do niego firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, a także audyt prowadzony przez partnera projektu, którym od pierwszej edycji jest firma Deloitte.

RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ESG – Environmental, Social i Governance. Skład indeksu jest wyłaniany spośród największych spółek giełdowych z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80.

Więcej o Inicjatywie RESPECT Index.

Harmonogram XI edycji RESPECT Index

Na obecnym etapie spółki znajdujące się na liście potencjalnych podmiotów, które mogą zostać uczestnikami indeksu mają możliwość podjęcia decyzji o aktywnym udziale w procesie aplikacyjnym.

Gotowość oraz chęć udziału w tym procesie można wyrazić poprzez skierowanie stosownej wiadomości e-mail na adres respectindex@gpw.pl. Możliwość zgłoszenia się do badania oraz wypełnienia dedykowanego kwestionariusza składającego się z 51 pytań upływa 10 listopada br.

Szczegółowy harmonogram

Etapy selekcji składu RESPECT Index

Etap I

Obejmuje zdefinowanie listy spółek krajowych i zagranicznych, które na moment dokonywania aktualizacji indeksu spełniają w najwyższym stopniu kryteria w zakresie płynności i wielkości. Obecnie listę tę tworzą spółki, które w ostatnim rankingu indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 znalazły się w gronie pierwszych 150 spółek.

Etap II

Spółki umieszczone na liście, poddawane są przeglądowi. Jest on ukierunkowany na dokonanie oceny praktyk stosowanych przez spółki w obszarze ładu korporacyjnego (spełnienie wymogów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. Ocena przeprowadzana jest w oparciu o ogólnodostępne, publikowane przez spółki raporty oraz informacje zamieszczone na ich stronach internetowych.

III Etap – w trakcie
Udział w tym etapie wymaga aktywnego zgłoszenia swojego udziału przez spółkę.

Spółki, które pozytywnie przeszły ocenę dokonywaną w ramach II Etapu, zapraszane są do wypełnienia szczegółowego kwestionariusza skoncentrowanego na czynnikach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych (ESG - Environmental, Social and Governance). Wypełnione kwestionariusze, stanowią punkt odniesienia dla zweryfikowania, przez Deloitte informacji w nich zamieszczonych.

Wyniki przeprowadzonej przez Deloitte oceny stanowią podstawę dla podjęcia przez GPW decyzji odnośnie wyłonienia grona spółek, które spełniają wymagania RESPECT Index na wcześniej zdefiniowanym, minimalnym poziomie. Minimalny poziom zdefiniowany został zarówno w ujęciu ogólnym, jak i z osobna dla każdej z trzech grup czynników podlegających weryfikacji w ramach tego etapu selekcji.

Zagadnienia podlegające weryfikacji

Przedmiotem analizy przeprowadzanej w ramach III Etapu jest grupa starannie wytypowanych czynników niefinansowych, które brane są pod uwagę przez inwestorów dokonujących oceny kondycji i perspektyw spółek notowanych na rynkach giełdowych.

Zagadnienia podlegające weryfikacji w ramach poszczególnych grup czynników:

  • Environmental (czynniki środowiskowe): zarządzanie środowiskowe, ograniczanie oddziaływania środowiskowego, bioróżnorodność, aspekty środowiskowe produktów/ usług.
  • Social (czynniki społeczne): BHP, zarządzanie zasobami ludzkimi, relacje z dostawcami, dialog z interesariuszami, raportowanie społeczne.
  • Governance (czynniki ekonomiczne): zarządzanie strategiczne, kodeks postępowania, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie ryzykiem nadużyć, audyt wewnętrzny i system kontroli, relacje z klientami.

Korzyści związane z wejściem w skład Indeksu

Spółka wchodząc w skład RESPECT Index:

  • Umacnia swoją reputację podmiotu działającego w sposób odpowiedzialny.
  • Przystępuje do grona spółek giełdowych aspirujących do roli liderów odpowiedzialnego biznesu w Polsce.
  • Zyskuje w oczach inwestorów zagranicznych i krajowych.
  • Wspiera swoje starania skoncentrowane na legitymowaniu się wizerunkiem firmy o niskim poziomie ryzyka.

Dodatkowo wyniki notowań indeksu RESPECT pokazują, że spółki tworzące ten wskaźnik charakteryzują się wyższą stopą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG. Od 19 listopada 2009 roku do 13 grudnia 2016 r., w ciągu siedmiu lat istnienia indeksu, zwiększył on swoją wartość o przeszło 50 proc. W tym czasie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 28 proc.

Z roku na rok firmy wchodzące w skład RESPECT Indeksu coraz lepiej radzą sobie z wymaganiami z zakresu sfery ESG, czyli kwestii środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Widać to po średnim wyniku uzyskiwanym przez podmioty, który w ciągu ostatnich trzech edycji wzrósł z 64,08 punktów do 71,01, przy czym spółki mogły maksymalnie uzyskać 90 pkt. Przede wszystkim jednak widzimy, że spółki z indeksu cieszą się coraz większą popularnością wśród emitentów oraz inwestorów. Odzwierciedla to stopa zwrotu RESPECT Index – Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

 

Wpływ czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych na sposób funkcjonowania i wyceny spółek

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?