Szacunek kosztu netto selektywnej zbiórki, transportu i zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowy

Artykuł

Szacunek kosztu netto selektywnej zbiórki, transportu i zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

Raport Deloitte przygotowany na zlecenie Konfederacji Lewiatan

W raporcie omawiamy szacunkowe koszty finansowe związane z selektywną zbiórką, transportem i zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych w oparciu o model teoretyczny opracowany na podstawie założeń makroekonomicznych, rynkowych, strategicznych, technicznych, operacyjnych, podatkowych i finansowych.

Celem raportu jest określenie szacunkowych kosztów finansowych związanych z selektywną zbiórką, transportem i zagospodarowaniem selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w podziale na poszczególne frakcje, z uwzględnieniem kluczowych grup polimerów, takich jak: PE, PP, PET, PVC i EPS. Po to, aby móc oszacować tzw. koszt netto zgodnie z zapisami ramowej dyrektywy odpadowej.

Koszt netto, określony zgodnie z art. 8A dyrektywy 2008/98/WE, jest niezbędnym elementem do oszacowania wkładu podmiotów wprowadzających opakowania na rynek. Normy ustanowione dla systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zawarte w ramowej dyrektywie odpadowej, wskazują wszystkie niezbędne elementy kosztów, jakie powinny ponosić wprowadzające opakowania na rynek.

Zgodnie z zapisami art. 8A ramowej dyrektywy odpadowej państwa członkowskie w ramach zobowiązań EPR podejmują niezbędne działania, aby poziom wkładu finansowego podmiotów wprowadzających (producentów wprowadzających na rynek produkty paczkowane) pokrywał całkowity koszt zagospodarowania odpadów powstałych od wprowadzenia produktów na rynek UE.

Zobacz relację z premiery raportu

Raport

Szacunek kosztu netto

selektywnej zbiórki, transportu i zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

W raporcie omawiamy szacunkowe koszty finansowe związane z selektywną zbiórką, transportem i zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych w oparciu o model teoretyczny opracowany na podstawie założeń makroekonomicznych, rynkowych, strategicznych, technicznych, operacyjnych, podatkowych i finansowych.

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?