Rozwiązania

Innowacje

Niezależnie od tego czy poszukujesz wielkiego odkrycia lub rozbudowujesz istniejące rozwiązania, Twoja firma może się rozwinąć dzięki innowacjom. Deloitte łączy szeroką gamę możliwości, narzędzi i ludzi, aby pomóc organizacjom w tworzeniu nowych źródeł wzrostu i dobrobytu. Dzięki połączeniu wzornictwa, strategii, nauk społecznych i technologii, Deloitte wskazuje firmom nowe możliwości i pobudza ich trwały wzrost poprzez: 1. Zaproponowanie i wdrożenie strategii innowacyjnej 2. Projektowanie, budowę i uruchomienie programu wspierania innowacji 3. Pomaga firmom w staniu się lepszymi innowatorami poprzez odpowiednie procesy, doświadczenie i partnerstwa przynosić rezultaty innowacji. Od 1981 Deloitte jest pionierem w zakresie innowacji i pomaga wiodącym organizacjom nawigować w burzliwych realiach, pomaga także rozwiązywać złożone problemy, które wymagają rygorystycznego, interdyscyplinarnego podejścia.

Przesuń stronę do:

"Zauważamy tendencję do silniejszego wpisywania działalności badawczo-rozwojowej w model działalności firmy i do nadawania jej strategicznej i kluczowej roli. Badania i Rozwój przestają być kojarzone z czymś przełomowym, stając się częścią codziennego prowadzenia biznesu i budowy przewagi konkurencyjnej."

Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce

Raport analizuje ekosystem startupów oraz określa potencjalny wpływ tych podmiotów na gospodarkę Polski. Dokument składa się z dwóch części. W pierwszej dokonano oceny dojrzałości względem określonego wzorcowego ekosystemu, w drugiej przeprowadzono estymację wpływu bezpośredniego, pośredniego i indukowanego startupów na polską gospodarkę. Druga cześć powstała m.in. w oparciu o badanie, które przeprowadziliśmy wśród 211 startupów działających w Polsce. Dowiedz się więcej o polskim ekosystemie startupów

Jak pomagamy w zakresie wspierania innowacji:

  • Identyfikacja potencjału innowacyjności
  • Wsparcie w tworzeniu strategii innowacyjności
  • Kreowanie kultury i budowanie kapitału innowacyjności w organizacji
  • Współpraca w projektach innowacyjnych
  • Wdrożenie efektywnego systemu zarządzania własnością intelektualną
  • Budowanie strategii B+R
  • Zarządzanie infrastrukturą badawczą
  • Identyfikacja potencjału dofinansowania

 

Identyfikacja potencjału innowacyjności

Innowacje są filarem budowania wartości przedsiębiorstwa i kształtowania jego przewag konkurencyjnych. Dogłębnie analizując potrzeby organizacji i zachodzące w niej procesy, identyfikujemy potencjał innowacyjności i wskazujemy ścieżki skutecznego zarządzania działalnością B+R.

Pomagamy w budowie dopasowanej do potrzeb struktury organizacyjnej oraz w wyborze najskuteczniejszej strategii.  Współpracujemy z klientami przy opracowaniu procedur zarządzania projektami innowacyjnymi oraz procedur ochrony patentowej.

Wsparcie w tworzeniu strategii innowacyjności

Jednym z priorytetów budowania pozycji lidera innowacyjności jest jej uwzględnienie w długookresowych planach rozwojowych przedsiębiorstwa, przede wszystkim pod kątem określenia celów strategicznych i kamieni milowych wraz ze wskaźnikami efektywności realizowanych projektów.

Wykorzystując długoletnie doświadczenie i najlepsze praktyki branżowe pomagamy klientom określić innowacyjne cele rozwojowe, zgodne z polityką rozwoju firmy, uwzględniające potrzeby i trendy rynkowe. Wskazujemy narzędzia wspierające realizację strategii i osiągnięcie celów, a także wspieramy w operacyjnym wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań. 

Kreowanie kultury i budowanie kapitału innowacyjności w organizacji

Generowane na bieżąco innowacyjne koncepcje, które są efektywnie identyfikowane i wdrażane w organizacji są jednym z głównych paliw napędzających wzrost wartości przedsiębiorstwa. Proces ten wymaga jednak zbudowania od podstaw struktur wspierających innowacyjność, poczynając od określenia zasad komunikacji, przez selekcję projektów, kończąc zaangażowaniu personelu zarządczego najwyższego szczebla.
Specjaliści Deloitte wspierają przedsiębiorców w zakresie budowania w organizacji kultury innowacyjności oraz pomagają we wdrażaniu instrumentów służących zwiększeniu kapitału innowacyjności.

Współpraca w projektach innowacyjnych

Wiele projektów realizowanych jest przez konsorcja, których efektywna współpraca wymaga precyzyjnego określenia zasad kooperacji, identyfikacji potencjalnych ryzyk i możliwych do wystąpienia punktów spornych.

Zabezpieczenie interesów wszystkich członków konsorcjum i jasne warunki współpracy są kluczowym elementem powodzenia wspólnego projektu. Asystujemy w nawiązaniu współpracy miedzy przedsiębiorstwami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, tworzeniu konsorcjów i realizacji projektów B+R. Wspieramy przedsiębiorców w poszukiwaniu potencjalnych partnerów do realizacji prac B+R, w szczególności projektów podlegających zgłoszeniu do dofinansowania w ramach programów krajowych i międzynarodowych.

Wdrożenie efektywnego systemu zarządzania własnością intelektualną

Zarządzanie własnością intelektualną należy do elementarnych obszarów działalności B+R przedsiębiorstwa. Wykorzystanie niestandardowych narzędzi identyfikacji i ochrony WNiP zwiększa efektywność prowadzonej działalności i podnosi wartość gromadzonego kapitału intelektualnego a w efekcie przyczynia się do efektywnego budowania wartości przedsiębiorstwa.

Nasze usługi obejmują analizę portfolio patentowego, ocenę zasadności patentowania i aspektów identyfikacji, wzrost wartości oraz bezpieczeństwo istniejącego know-how. W wyniku analizy przeprowadzanej przez specjalistów Deloitte wskazywane są obszary wymagające usprawnienia oraz instrumenty umożliwiające wykorzystanie potencjału organizacji.

Budowanie strategii B+R

Kompleksowa analiza bieżącej działalności spółki, w tym w zakresie organizacji i zarządzania procesami oraz rozwoju produktu i technologii w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem naszych specjalistów pozwala na budowę dopasowanej do potrzeb klienta struktury organizacyjnej, uwzględniającej działalność badawczo – rozwojową. Kolejnym krokiem jest opracowanie procedur zarządzania projektami innowacyjnymi oraz zasad skutecznej i efektywnej ochrony ich rezultatów.

Przemodelowanie struktury organizacyjnej pozwala na podniesienie efektywności realizowanych działań B+R oraz zwiększenie bezpieczeństwa ich wyników.

Zarządzanie infrastrukturą badawczą

Nakłady na budowę i rozwój infrastruktury badawczej w Polsce w ostatnich latach przyczyniły się do bezprecedensowego rozwoju potencjału polskiej nauki. Obecnie konieczne jest zapewnienie najwyższej jakości zarządzania infrastrukturą badawczą – połączenie specjalistycznej wiedzy, podejścia biznesowego z podejściem naukowym.

Dobrze zarządzana infrastruktura B+R pozwala przyciągać najlepsze talenty naukowe, rozwijać unikalne programy badawcze, a także na dużą skalę współpracować z przemysłem w procesie komercjalizacji wyników, jak również tworzyć bazę pod inkubację i rozwój przedsiębiorczości akademickiej.

Identyfikacja potencjału dofinansowania

Umożliwiamy zwiększenie efektywności wykorzystania niekomercyjnego finansowania projektu stosując podejście kosztowe. Pozwala ono także na zwiększenie poziomu elastyczności w ustalaniu zakresu projektu. Dzięki temu możliwe jest optymalne wykorzystanie jego potencjału dofinasowania oraz budowa bazy kosztów kwalifikowanych.

Wykorzystanie podejścia kosztowego obejmuje analizę wszystkich kosztów działalności firmy, niezależnie od ich wewnętrznej alokacji do działu/zespołu kompetencyjnego w organizacji czy do projektu zdefiniowanego na potrzeby wewnętrzne.

Przeczytaj więcej na temat ulg i dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorców.

Kontakt

Dominika Alicka

Dominika Alicka

Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Dominika posiada ponad kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia z niekomercyjnych źródeł (dotacji ze środków Unii Europejskiej i krajowych oraz zachęt podatkowych na B+R i inwestycje) or... Więcej