Analizy

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Minimalizacja negatywnych następstw niewypełnienia obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Brak wykonania tego obowiązku powodować może wszczęcie przez Prezesa URE postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej, która wynosić może do 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.