Benchmark Study on Non-performing Bank Loans

Чланак

Повећање активности у области проблематичних кредита у региону централне и источне Европе

Београд – 11. април 2017. - Deloitte-ов извештај о проблематичним кредитима “CEE NPL markets in full swing” и овај пут анализира однос, обим и тржиште проблематичних кредита у централној и источној Европи (CEE). Овогодишњи извештај први пут обухвата дванаест земаља, међу којима су и три балтичке земље Естонија, Летонија и Литванија. Анализа показује да је продаја проблематичних кредита порасла у 2016. години, услед већег интересовања инвеститора и интезивирања активности банака.

Према Deloitte-овој анализи, процењује се да у региону централне и источне Европе вредност проблематичних кредита износи 49 милијарди евра, који су заједно са проблематичним кредитима земаља Балтика у 2015. години износили 51. милијарду евра, што је у складу са трендом пада у региону у односу на 2014. годину. Смањење вредности у 2015. години углавном је било подстакнуто падом проблематичних кредита у Мађарској за 31 одсто, као и у Словенији за 20 одсто. Прошле године је било сличних тенденција, што се могло видети из укупне номиналне вредности трансакција од преко 4 милијарде евра.

Пад удела проблематичних кредита започет  2014. године наставља се и даље како у северном тако и у јужном региону централне Европе уз видљиву разлику између два подручја: док Пољска, Словачка, Естонија, Летонија и Литванија бележе стопу у распону од пет до десет одсто, стопа проблематичних кредита се у земљама на југу креће од 10 до 22 одсто. Највеће смањење стопе проблематичних кредита забележено је у Мађарској и то 3,7% и Словенији, 1,9%.

Владимир Сурла, директор у Deloitte-овом Сектору за финансијски консалтинг описао је положај региона: „У Мађарској, Хрватској и Србији се у 2016. години повећао број затворених и текућих трансакција, па су се ове земље тако приближиле Румунији и Словенији као већ активним тржиштима од 2015. године. Реструктурирање кредита у наредним годинама могло би да додатно подстакне смањење проблематичних кредита, а тиме и допринесе решавању проблема ликвидности које тренутно преживљавају и неке дугорочно солвентне компаније и појединци, и тиме се олакша отплата кредита. Друга новост је да је, за разлику од раније, кад су се преносили углавном проблематични кредити пословних субјеката, у 2016. години оживело тржиште проблематичних хипотекарних кредита становништву.“

Макроекономска кретања и даље иду у прилог позитивном заокрету на тржишту проблематичних кредита у региону: свих дванаест анализираних земаља бележи раст БДП-а, што се посредно позитивно одразило на способност отплаћивања кредита како физичких тако и правних лица. Видљив је и опоравак тржишта некретнина а што је за инвеститоре важан показатељ будућих приноса.

У региону су видљива настојања да се уведе регулатива која ће олакшати рашчишћавање нагомиланих проблематичних кредита уклањањем препрека за њихову продају. Најновија директива Европске централне банке прописује исцрпне извештаје за банке које у својим билансима имају висок удео проблематичних кредита. Реч је о захтеву који важи за све банке под надзором Европске централне банке што се посредно одражава и на банке у региону које нису под њеним директним надзором. Осим тога банке са високим уделом проблематичних кредита у обавези су да саставе и имплементирају целовиту стратегију за смањење удела проблематичних кредита, што би могло дати додатни замах тржиштима на којима се тргује проблематичним кредитима.

Сурла објашњава: „Због све повољнијих макроекономских услова, све већи број банака одлучује да прода свој портфолио проблематичних кредита, што инвеститори сигурно гледају са одобравањем. Највећи међународни инвестициони фондови не показују значајније занимање за регион, али постоји и десет до петнаест већих инвеститора који улажу значајна средства у регион и активно учествују у трансакцијама проблематичних кредита. Инвеститори су додатно мотивисани све бољим макроекономским окружењем, опоравком тржишта некретнина, повећањем расположивог дохотка, али пре свега и већом отвореношћу банака за трансакције. Све живље тржиште проблематичних кредита као и све већи број банака у региону са већ склопљеним трансакцијама продаје проблематичних кредита, резултирали су већом толеранцијом инвеститора на ризик. Deloitte очекује да ће се ниво трансакција из 2016. године задржати и у 2017. години како ће инвеститори који се баве проблематичним кредитима бити све упознатији са специфичностима региона, а банке бити све склоније продавању портфолиа проблематичних кредита.

Deloitte je водећа консултантска компанија за банкарски портфолио како глобално тако и у региону централне и источне Европе. Deloitte је претходних година посредовао, и на страни купца и на страни продавца, у трансакцијама са кредитним портфолиом банака и смањења задужености чија је укупна вредности била 400 милијарди евра глобално. Укупна вредност активе клијената у региону централне и источне Европе којима је Deloitte пружао своју саветодавну помоћ у протекле три године већа је од 5 милијарди евра.

NPL study 2017