Решења

Консалтинг у области ревизије

Будући да актуелни тренд на тржишту превазилази традиционалну ревизију, циљ Deloitte-а јесте да на тржишту буде први избор када су консултантске услуге у питању. Тиме ће се обезбедити и то да се вештине стручњака за ревизију користе у областима где је то најцелисходније и где могу да пруже највише у решавању проблема са којима се клијенти суочавају. С једне стране, стручност наших запослених и квалитет наших метода, а с друге, наш глобални домет, услуге са додатом вредношћу и – као што смо већ показали – константно превазилажење очекивања клијената представљају кључ нашег успеха.

Финансијска трансформација и интеграција

 1. Дијагностички инструмент. Процена постојећег стања финансија у свакој од кључних области: људи, процеси и системи, као и разумевање пословног погледа на финансије. Процена могућности путем анализе фактора који стварају вредност и оних који то омогућавају. 
 2. Кратки, а корисни потези. Процена постојећег стања одељења за финансије и његових недостатака. Утврђивање приоритета у погледу унапређења како би се брзо оствариле користи и поставили темељи за бољу будућност.
 3. Брзо закључење. Скраћивање времена потребног за израду финансијских извештаја и/или пакета извештаја. Анализирамо постојеће процесе, утврђујемо недостатке и области у којима је потребно унапређење и дајемо препоруке. 
 4. Запослени на позајмици. Клијенту обезбеђујемо своје запослене као привремену замену или за извршење одређеног задатка.
 5. Контролинг и извештавање руководства. Клијентима нудимо ефикасна решења у области контролинга (буџетирање, прогнозе и др.).
 6. Оптимизација обртног капитала. Процена учинка обртног капитала, процеса и могућности. Дефинисање планова за будућност, утврђивање ризика и прилика и давање препорука. 
 7. Располагање финансијским средствима. Осмишљавање и спровођење механизама за контролу располагања готовином скројених како би се решила питања од пресудног значаја за стабилизовање готовине и предузећу омогућило да се делотворно односи према најважнијим заинтересованим странама. Унапређење контроле над готовим новцем. Указивање на области/иницијативе за унапређење учинка у управљању готовином. Утврђивање кључних ризика у вези са готовином.
 8. Унапређење пословних процеса и унутрашње контроле. Изградња и/или унапређење унутрашње контроле у случају да недостаје одговарајући ниво унутрашње контроле, што може да доведе до грешака и/или злоупотреба. Анализирамо процес (процес какав јесте) и, на основу најбољих пракси из дате привредне гране, унапређујемо процес где је то потребно (процес какав треба да буде). Утврђујемо слабости и битне недостатке и дајемо препоруке. Дефинишу се, спроводе и тестирају кључни елементи контроле.
 9. Детаљна анализа финансијског стања (due diligence). Детаљна анализа финансијског стања посматра циљеве како би понудила решења за ублажавање ризика за инвеститоре, јер стварна финансијска позиција компаније одређује потенцијал инвестиција да донесу раст у будућности. Поступци детаљне анализе стања откривају предности компаније, као и финансијске и оперативне слабости, и помажу у утврђивању скривених ризика.

Уговорни ризици и поштовање уговора

 1. Ризици у вези са ланцем снабдевања. Анализа и контролисање како би се очувала вредност и омогућио бољи учинак у будућности.
 2. Услови банака за кредитирање. Израда извештаја о уверавању за банке, којима се потврђује да клијент испуњава минималне услове у вези са дефинисаним финансијским показатељима. Израда модела за прорачун.
 3. Извештај о гарантованим инвестицијама и/или утрошеним средствима. Израда извештаја о уверавању за продавца или даваоца бесповратних средстава да је клијент инвестирао минимални обавезни износ, односно да су бесповратна средства утрошена у складу са уговором.

Консултантске услуге у вези са МСФИ

 1. Све врсте обука из области рачуноводства, нпр. МСФИ, израда финансијских извештаја, готовински токови.
 2. Преглед и/или израда рачуноводствених политика. Намењено клијентима који немају рачуноводствене политике или планирају да их промене да би их усагласили са МСФИ. Намењено и клијентима који треба да ревидирају/прошире своје политике и побољшају њихов квалитет.
 3. Оптимизација контног плана. Израда контног плана. Обједињавање и мапирање контног плана за потребе консолидације код група које послују у различитим државама.