Чланак

Закон о заштити узбуњивача

Јун 2015. године

Народна скупштина Републике Србије је на Осмој седници Другог редовног заседања у 2014. години, 25. новембра 2014. године донела Закон о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014 - даље: Закон). Закон је ступио на снагу 4. децембра 2014. године, а почиње да се примењује 5. јуна 2015. године.

Сходно Закону, послодавац је, између осталог, обавезан да:

  • свим радно ангажованим лицима достави писано обавештење о правима из Закона;
  • одреди лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем.

Поред наведеног послодавац који има више од десет запослених дужан је да општим актом уреди поступак унутрашњег узбуњивања и да на видном месту, доступном сваком радно ангажованом лицу, као и на интернет страници послодавца ако постоје техничке могућности, истакне тај општи акт.

Закон прописује прекршајну одговорност за послодавце (новчану казну за правно лице 50.000-500.000 РСД и за одговорно лице у правном лицу 10.000-100.000 РСД) у случају да не изврше наведене обавезе.

Да ли Вам је ово било корисно?