Corporate and mergers and acquisitions solutions

Услуге

Корпоративна и решења за спајање и припајање

Савети за будућност

Deloitte Legal provides a full range of corporate law services from complex advisory services related to major business life events (including advising in restructuring and mergers and acquisitions processes) through to general secretarial services. Deloitte Legal advises both national and international companies and groups.

Привредно право

Водити компанију у данашње време је прилично сложен процес. Руководиоцима су потребне смернице о низу активности, од самог покретања пословања, трговања, ширења пословања, ликвидације али и разне опште смернице које се односе на проблеме у свакодневном пословању компаније. Deloitte-ови стручњаци за правне услуге пружају савете у вези са:

 • Начинима покретања и укидања пословања
 • Услугама секретарског саветовања
 • Телима друштва
 • Несугласицама међу власницима
 • Регулаторним извештавањем

Deloitte-ови правници сарађују са искусним Deloitte-овим стручњацима за порезе, консалтинг, рачуноводство и финансијско консултовање и заједнички саветују клијенте у складу са њиховим специфичним потребама. Имамо велико искуство у свим привредним гранама и врстама делатности, као и земљама.

Корпоративна усклађеност за законом

Транспарентност пословања постаје тренд и свако непоштовање интерних аката може се директно одразити на законитост рада и репутацију пословних субјеката. То посебно важи за наведене, финансијске субјекте код којих кршење правила може негативно утицати на успешност пословања. Deloitte-ови стручњаци за правне услуге разматрају ризике и потребе сваког клијента понаособ у деловима који се односе на:

 • Управљање правном структуром, саставом и интерним актима организације
 • Спречавање ситуација у којима се директори позивају на одговорност
 • Кодекс понашања
 • Систем мониторинга и правила (одбори, обавеза извештавања)
 • Обавезе пријављивања и извештавања које важе за главну делатност пословног субјекта
 • Правилнике о накнади и награди за рад чланова управних и надзорних одбора

Deloitte-ови правници тесно сарађују са својим колегама из целог света да би компанијама помогли да управљају наведеним ризицима и очувају законитост свог пословања у погледу обавеза извештавања и других законских обавеза. Deloitte-ови адвокати су познати у пословном окружењу у коме делују и њихово искуство и знање може бити драгоцено у решавању сложених проблема у прекограничном пословању

Реструктурирање предузећа

Растућа конкуренција на тржишту подразумева да се успех гради и чува ефикасним структурирањем пословања са тежиштем на смењењу трошкова и оптимизацији добити. Deloitte-ови стручњаци за правне услуге саветују клијенте о начинима структурирања и у одабиру правних облика прикладних предметних делатности као и у спровођењу низа активности у поступцима реструктурирања као што су:

 • Промена правног облика
 • Издвајање делова пословања
 • Spin offs
 • Уступање имовине и обавеза у земљи и широм света
 • Конверзија потраживања у капитал

Deloitte-ови адвокати сарађују са искусним Deloitte-овим стручњацима за порезе, консалтинг, рачуноводство и финансијски консалтинг како би клијентима пружили смернице прилагођене њиховим специфичним потребама.

Спајања на националном и интернационалном нивоу

Успешност спајања увелико зависи од познавања динамике предметног сектора, врсте субјеката који се спајају и квалитета планова спајања. У данашњем свету све су чешћи примери прекограничних спајања, што захтева координацију активности у различитим правним оквирима. Потребно је добро познавање законских обавеза и пословне проблематике. Deloitte-ове правници помажу клијентима у следећим питањима:

 • Одговарајућег структурирања
 • Одабира правног састава и законског оквира
 • Утврђивање правних импликација спајања
 • Код прегледа уговора на које спајање може утицати
 • У изради исправа и друге документације потребне за службено решавање и спровођење трансакције

Deloitte-ови адвокати сарађују са искусним Deloitte-овим стручњацима за порезе, консалтинг, рачуноводство и финансијски консалтинг из целог света да би клијентима омогућили решавање комплексних питања која се јављају у трансакцијама ове врсте. Квалификовани смо за помагање клијентима из разних сектора у питањима спајања и припајања на међународном нивоу.

Акционарски уговори

Могућност ефикасног и жељеног начина пословања увелико зависи од начина на који су регулисани односи међу власницима и како се њима управља, а да се при томе избегну уска грла у самој корпоративној структури. Акционарски уговори регулишу основна права, основне обавезе и начин сарадње међу власницима и важан су инструмент за спречавање и регулисање евентуалних спорова међу њима.

Deloitte-ови стручњаци за правне услуге помажу компанијама у преговорима и закључењу акционарских уговора у питањима:

 • Регулативе и структурирања управних и надзорних тела друштва
 • Доношења одлука квалификованом већином
 • Ограничење контроле код преноса акција/одела
 • Правилима распоређивања добити/исплате дивиденде

Deloitte-ови правни стручњаци имају искуство и знање о начинима на који односи међу власницима функционишу у разним облицима субјеката. Осим тога, захваљујући нашем познавању бројних привредних грана у могућности смо да компанијама помогнемо да се упознају и реше проблеме специфичне за сектор у којем послују, а то су квалитети који нам омогућавају прилагођавање потребама сваке организације.

Сарадња у породичним предузећима

Све већи број сукоба у породичним предузећима има за последицу растући број спорова који се воде пред надлежним телима за грађанско и привредно право и негативно се одражавају на породичне фирме.

Deloitte-ови стручњаци за правне услуге пружају помоћ у:

 • Преговорима и примени протокола у породичном предузетништву
 • Међусобној сарадњи у преговорима међу члановима породице и њиховом саветовању
 • Дефинисање формула за исплату добити и других накнада, као и политика
 • Питањима преноса удела/деоница

Deloitte-ови адвокати сарађују са искусним Deloitte-овим стручњацима за порезе, консалтинг, рачуноводство и финансијски консалтинг да би клијентима пружили свеобухватна упутства за решавање проблема у пословању. Приступ прилагођавамо врстама делатности и чињеничном стању, околностима у којима се налази породица и њихове фирме.

Преузимање и продаја предузећа, заједнички подухвати

У данашњем пословном свету стратегије ширења, повезивања и продаје делова пословања често иницирају правна, пореска, регулаторна и друга питања која могу утицати на успешност трансакције или је чак и онемогућити. Deloitte-ови стручњаци за правне услуге саветују пословне субјекте у свим фазама трансакције, од преговора до спровођења трансакције. Савети се односе на избор прикладне структуре и састављање релевантних уговора и других потребних исправа.

Deloitte-ови стручњаци за правне услуге имају велико искуство у међународним трансакцијама ове врсте у бројним привредним секторима. Deloitte-oви адвокати тесно сарађују са својим колегама из Deloitte-а широм света који су добро упознати са пословном заједницом у којој делују, што је посебно драгоцено код решавања комплексних проблема који се при томе могу јавити.

Приватни власнички и ризични капитал

У данашњем глобализованом пословном свету стратегије ширења, повезивања и продаје делова пословања често покрећу правна, пореска, регулаторна и друга питања која могу утицати на успешност инвестиције или довести до њене пропасти.

Deloitte-ове правне услуге обухватају и саветовање у свим фазама приватних улагања у власнички или ризични капитал, од правног увида у циљни субјекат до најприкладнијег структирирања трансакције (откупом предузећа од сопственог менаџмента, енг. MBO, или спољашњег менаџмента, енг. LBO, или откуп предузећа у коме суделује властити или спољашњи менаџмент, енг. BIMBO), до израде докумената у складу са пословним циљевима предузећа и спровођења трансакције, као и саветовања у стратегијама правних преговора.

Клијенти се могу ослонити на велико искуство Deloitte-ових правних стручњака у праву привредних друштава, трансакцијама спајања и преузимања, познавање тржишта и сектора приватних улагања у власнички и ризични капитал, као и уску сарадњу са другим колегама у Deloitte-у из целог света специјализованима у другим дисциплинама.

Интеграција након спроведеног спајања и рационализације правног субјекта

Проналажење одговарајућег кандидата за спајање и преговарање о трансакцији тек су први кораци на путу ка остваривању вредности из трансакције. Након што је посао једном закључен, важно је спровести ефективну интеграцију пословања и структура спојених субјеката да би се оствариле користи од спајања. Deloitte-ови стручњаци за правне услуге помажу клијентима да рационализују и поједноставе корпоративну структуру и интерне поступке у спојеном субјекту. Имамо солидно знање и искуство на овим пословима, које смо стекли радећи за клијенте из бројних који се баве разним делатностима. Наши правници и адвокати тесно сарађују са другим стручњацима из Deloitte-а, нарочито из области пореза, консалтинга и финансијског консалтинга како би клијентима омогућили широк угао посматрања и упознали их са утицајем на пословање пре него што донесу било какве стратешке одлуке.