Услуге

Решења за запошљавањe и пензијe

Савети за будућност

У турбулентним временима за привреду компаније морају да постану агилне и флексибилне у коришћењу људских ресурса да би сачувале конкурентност. Комплексни правилници, учестале промене закона и глобално пословање постављају све чешће изазове у управљању радним односима и поштовању закона о раду. Deloitte-ови правници нуде пословним субјектима савете који су им потребни да би донели одлуке, били у складу са бројним прописаним обавезама и поступцима, и тако своју изложеност спорним ситуацијама, укључујући и правне спорове, свели на минимум.

Радно право

Компаније траже смернице у погледу многих правилника, политика и процедура за свакодневно управљање запосленима да би могле да осигурају неометан ток пословања. Тај задатак постаје све комплекснији у данашњем глобалном окружењу у коме се радници могу налазити било где у свету. Пословни субјекти су дужни да поштују различите законе и подзаконске акте који регулишу радне односе, као и културне норме и очекивања.Deloitte-ови стручњаци за правне услуге помажу клијентима у:

 • Састављању уговора о раду и уговора о пружању услуга
 • Оцену радне успешности, што укључује и дисциплинске мере, привремени прекид уговора, измене уговора и премештање или уступање радника
 • Отказивању уговора
 • Решавању проблема повезаних са дискриминацијом и злостављањем
 • Изради интерних правилника и кодекса понашања.

Deloitte-ови стручњаци за правне услуге помажу компанијама у ефикасном управљању ризицима из радног односа и проактивном дефинисању и поштовању разумних политика за управљање људским ресурсима. Наши адвокати који се баве радним правом имају велико искуство, и у домаћем и у међународном радном праву, а управо се због глобалног досега разликујемо од других. Deloitte-ов тим адвоката, у сарадњи са Deloitte-oвим стручњацима за порезе и људске ресурсе, нуде компанијама заокружена решења и смернице.

Односи са представницима радника

Редован и отворен дијалог са представницима радника важан је за неометано одвијање послова. Када организације треба да спроводе промене које ће утицати на постојеће услове рада и статус појединаца или целог колектива, важно је да буду добро упознате са правима и обавезама послодавца и запослених. Deloitte-ови стручњаци за правне услуге сарађују са пословним субјектима у следећим питањима:

 • Представника радника, кроз оснивање представничких тела, у колективним преговорима, управљању односима са представницима радника и синдикатима, разумевање права и обавеза
 • Колективног преговарања, дефинишући колективне преговоре и уговоре
 • Стратешких промена које утичу на раднике, дајући смернице и савете о стратешком приступу променама на националном и међународном нивоу.

Deloitte-ови стручњаци за правне услуге помажу компанијама да се упознају са обавезама у разним земљама у којима послују и проактивно управљају интеракцијом са представницима радника.

Радно право и реструктурирање

Реструктурирање предузећа, као што су спајања, пренос делова пословања и рационализација могу створити огромне притиске и изазове у подручју људских ресурса. Сложеност питања и усклађеност са социјалним политикама знатно се повећава кад је реч о реструктурирању које обухвата субјекте из више земаља или регулисаних делатности.

Deloitte-ови стручњаци сарађују са клијентима кроз целу трансакцију, од помоћи у доношењу стратешких одлука до израде потребне документације. Можемо учествовати у преговорима са надлежним властима за радно право у многим земљама. Deloitte-oве правне услуге помажу пословним субјектима у питањима:  

 • Дефинисању привремених временских планова, комуникацији у вези са консултацијама са представницима радника, преговорима са синдикатима и министарствима надлежним за рад, као и у изради целокупне обавезне или жељене документације.
 • Преузимања и темељне анализе продаваца, заједно са провером усклађености са законским прописима
 • Програми збрињавања радника у случају економски условљеног отказивања уговора о раду или вишка запослених, укључујући планове заштите радника, спровођења процеса отказивања уговора о раду, информисања и консултација с представницима радника и интеракција са надлежним властима за питање радних односа.

Deloitte-oви адвокати сарађују са Deloitte-овим стручњацима за порезе, консалтинг, рачуноводство, ревизију и финансијско саветовање да би клијентима пружили свеобухватне савете прилагођене њиховим пословним потребама и специфичностима.

Национално и међународно социјално право

Растући ниво националног дуга и све већи број законских одредаба и судских одлука последњих година су подстакли промене у законима и програмима који регулишу социјална права. Ствар додатно компликује чињеница да социјална заштита и безбедност могу бити лично и емотивно обојена питања оних запослених који се брину око права на здравствено осигурање и квалитет живота након одласка у пензију. Компаније се суочавају са све сложенијом регулативом, која може имати велик финансијски утицај на субјекте.

Deloitte-oве правне услуге помажу пословним субјектима:

 • Услугама поштовања међународних прописа о социјалној заштити
 • Саветима у вези са важећим законима
 • У преговорима са надлежним властима за питања социјалног осгурања
 • У споровима по основи социјалних доприноса
 • У примени уговора о социјалној заштити
 • Саветима о правним аспектима здравственог осигурања

Уз давање упутстава у вези са националним прописима, ту је и помоћ субјектима који послују интернационално и морају да се баве проблемима из домена социјалног осигурања као последица глобалног пословања.

Пензије и друге надокнаде

Привлачење и задржавање врхунских талената је високо на лествици приоритета већине компанија. Поред конкурентских пакета надокнада и награда за рад, успешне компаније повећавају надокнаде својих запослених награђујући их пакетима погодности, односно једном од или комбинацијом следећих погодности: пензионим осигурањем, програмима акционарских опција за запослене, здравственим осигурањем и пакетима за рекреацију. Протеклих двадесетак година број прописа који регулишу пензионо осигурање и програме других облика накнада бележи сталан раст и све су више техничке природе. Diloitte-oве правне услуге помажу пословним субјектима у питањима:

 • накнада за рад, тј. структурирању и изради планова надокнаде за запослене
 • пензија, тј. оснивања пензионих програма, њиховог управљања, спајања и реструктурирања као и укидању пензионих фондова и програма
 • накнада, тј. израде програма као што су програми здравственог осигурања, трудничког и породиљског одсуства, дуготрајне неге и збрињавања
 • учешће запослених у добити, кроз израду и управљање програмима ове врсте
 • штедних планова за запослене, кроз структурирање и израду планова
 • питањима која произилазе из спајања, преузимања или реструктурирања субјеката

Diloitte- ове правне услуге помажу пословним субјектима у стратешком структурирању програма и смерница у делу који се односи на обавезне поступке и израду правне документације. У сарадњи са пословним субјектима, помажемо им да привуку и задрже најбоље таленте користећи квалитетно управљане, исплативе програме за пензионе и друге надокнаде и погодности.

Мобилност и имиграција

Мобилност запослених у компанијама које послују глобално је међу главним компонентама стратешких планова послодаваца. Потребно је организовати и координирати међународним уступањем радника, што укључује и материјалне потребе, пакете накнада за рад и правне аспекте, и све то треба да се одвија неометано и да буде исплативо.

Diloitte-oве правне услуге помажу пословним субјектима у питањима:

• израде политика међународне мобилности

• састављања уговора о раду у иностранству и уговора о уступању радника

• савета о социјалном осигурању

• репатријације и престанка рада на пројектима / пословима

• Имиграционо право:

 1. пресељење запослених
 2. запошљавање страних радника, укључујући помоћ у прибављању виза, радних дозвола, дозвола за улазак у земљу, прибављања боравишних дозвола и држављанства
 3. заступање пред локалним властима надлежнима за имиграцију.

Deloitte-ови адвокати тесно сарађују са колегама који се баве пореским саветовањем и саветовањем у питањима људског капитала како би пословним субјектима дали смернице које су им потребне за доношење и спровођење пословних одлука. Deloitte се издваја управо по својим капацитетима и ресурсима као и глобалном домету у питањима глобалне мобилности радника.

Заоставштина и фондације

Планирање за будућност је обележје успешних организација и појединаца. Тако Deloitte-ови правни стручњаци сарађују:

 • сa власницима приватних фирми
 • богатим појединцима и породицама
 • корпорацијама које желе да покрену или прошире своје добротворне активности и заоставштину.

Deloitte-ови правни стручњаци помажу клијентима у планирању савета, дефинисању или мењању услова фондација, прикупљању уплата и давању знатних финансијских дарова појединцима, непрофитним, добротворним и другим филантропским организацијама. Добротворним организацијама дајемо савете у вези са њиховим доброчинствима и помажемо им у сналажењу кроз разне облике хуманитарног рада.

Deloitte-ове и Deloitte-ови правници праве мешовите тимове правника и стручњака специјализованих за планирање заоставштине, трговачких трустова, услуга приватних фирми и пореза зависно од специфичних потреба и циљева појединаца и фирми.

(Headline) Estates and trusts 

 

Planning for the future is something all successful organizations and individuals do.  Deloitte Legal works with:

•Owners of private companies

•Wealthy individuals and families

•Corporations looking to establish or grow their philanthropic activities and legacy

  

Deloitte Legal assists clients with planning advice, establishing or changing the terms of a trust, making distributions, and making substantial financial gifts to individuals, nonprofits, charities or other philanthropic organizations.  We advise charities on their charters and guide them when questions arise about various types of grants.

 

Together Deloitte and Deloitte Legal bring mixed teams of lawyers and business professionals specializing in estate planning, commercial trusts, personal trusts, private company services and tax, according to the specific needs and objectives of the individual or company.

 

(In small print at end of copy on page) Deloitte Legal means the legal practices of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or their affiliates that provide legal services.

(Headline) Estates and trusts 

 

Planning for the future is something all successful organizations and individuals do.  Deloitte Legal works with:

•Owners of private companies

•Wealthy individuals and families

•Corporations looking to establish or grow their philanthropic activities and legacy

  

Deloitte Legal assists clients with planning advice, establishing or changing the terms of a trust, making distributions, and making substantial financial gifts to individuals, nonprofits, charities or other philanthropic organizations.  We advise charities on their charters and guide them when questions arise about various types of grants.

 

Together Deloitte and Deloitte Legal bring mixed teams of lawyers and business professionals specializing in estate planning, commercial trusts, personal trusts, private company services and tax, according to the specific needs and objectives of the individual or company.

 

(In small print at end of copy on page) Deloitte Legal means the legal practices of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or their affiliates that provide legal services.