Чланак

Коронавирус: Утицај епидемије на уговорне обавезе

Шта да радите уколико не можете испунити своје уговорне обавезе

Шта учинити када привредни субјекти нису у могућности да испуне своје уговорне обавезе због епидемије коронавируса који изазива COVID-19 или мера које је наметнула влада? Сумирали смо карактеристичне сценарије из стварног живота који се односе на епидемију и њен утицај на уговорна права и обавезе.

Шта би требало узети у обзир?

1. Ја сам добављач са уговорном обавезом испоруке робе купцима. Међутим, испорука сировина од мојих подуговарача касни због логистичких проблема узрокованих граничним ограничењима. Због кашњења мог добављача, нисам у могућности да испоручим робу купцима на време. Да ли и даље имам законску обавезу да испуним своје уговорне обавезе упркос епидемији? Избијање епидемије се може сматрати вишом силом.


Уколико у описаној ситуацији не постоји могућност да дужник испуни своју обавезу на време (нпр. да прибави сировине другим путем), може доћи до различитих ситуација.

Најпре, уколико је рок за испуњење обавезе битан елемент уговора (по уговорној одредби или по природи посла), протеком тог рока уговор се раскида по сили закона.

Међутим, поверилац има право да одржи уговор на снази, ако о томе обавести другу страну, без одлагања, по истеку рока. Ако обавеза не буде испуњена ни у накнадном разумном року, поверилац може раскинути уговор.

Слично наведеном, уколико рок за испуњење обавезе не представља битан елемент уговора, поверилац може захтевати, а дужник има право да испуни своју обавезу и након истека рока. У овом случају, поверилац може раскинути уговор тек након што дужнику прецизира накнадни примерени рок за испуњење обавезе.

С обзиром да не постоји дефиниција разумног или примереног рока, они представљају правне стандард који се тумаче према конкретним околностима сваке појединачне ситуације.

Што се тиче одговорности за штету коју поверилац трпи услед неиспуњења или закаснелог испуњења уговорних обавеза, дужник се може ослободити одговорности за штету само ако докаже да обавезе није испунио, односно да је са њима закаснио, због околности које су настале после закључења уговора, а које није могао спречити, отклонити или избећи. У том смислу, околности настале услед пандемије/епидемије новог коронавируса начално могу бити посматране као виша сила, али је то ипак предмет доказивања у сваком појединачном случају, тј. сама чињеница пандемије не повлачи нужно и закључак да дужник није био у могућности да своје обавезе уредно испуни.

2. Закључио сам уговор пре избијања епидемије, те се у складу са околностима мој положај знатно погоршао и услови уговора су у овом тренутку неповољни јер нисам у могућности да испоручим уговорене залихе на време. Како бих могао да решим ситуацију - да ли је могуће додатно преговарати о уговорним условима?


У овој ситуацији може постојати могућност примене института промењених околности (rebus sic stantibus). Наиме, српско уговорно право одређује да ако после закључења уговора наступа околности:

- које отежавају испуњење обавезе једне уговорне стране, или

- се због њих не може остварити сврха уговора,

а и у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да:

- уговор више не одговара очекивањима уговорних страна, и

- да би по општем мишљењу било неправично одржати га у непромењеном облику на снази,

страна којој је отежано испуњење, односно која не може остварити сврху уговора, може тражити да се уговор раскине.

Страна међутим нема то право уколико:

- је била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности (епидемија, по својој природи, начелно не потпада под дужност да се узме у обзир, али сматрамо да и ту може бити изузетака – наиме, нпр. отворено је питање да ли је страна која је закључила уговор пре него што је на њеној територији проглашена епидемија, али након што је епидемија почела да се шири из Кине била дужна да ово узме у обзир и сл.),

- је промењене околности могла избећи или савладати, или

- уколико су околности наступиле по истеку рока за испуњење њене обавезе.

Важно је напоменути да друга страна има моћ да уговор остави на снази уколико понуди или пристане да се одговарајући услови уговора измене. У том смислу, новонастала ситуација, под условом да су испуњени напред наведени услови, пружа прилику за покретање питања измене уговора.

Уколико не постоји сагласност страна, о раскиду, односно изменама уговора одлучује суд, водећи рачуна о одређеним законом прописаним околностима.

3. Закључио сам уговор, али због епидемије нисам у могућности да у потпуности испуним своје обавезе; нпр. могу да испоручим само ограничену количину робе. Да ли ће уговор и даље бити валидан? Шта да радим када уговорено извршење није у потпуности немогуће, али је врло тешко?


У овом случају, кључно питање је колики део обавезе може бити испуњен. Наиме, уговор се не може раскинути због неиспуњења само незнатног дела обавезе.

У случају да се не ради о неиспуњењу незнатног дела обавезе, у случају делимичне немогућности испуњења због догађаја за који није одговорна ниједна уговорна страна (епидемија би се потенцијално могла сматрати таквим догађајем), друга страна може раскинути уговор ако делимично испуњење не одговара њеним потребама. У супротном, уговор остаје на снази, а обавеза повериоца се сразмерно смањује.

У случају да је испуњење уговорних обавеза постало тешко, мада не и немогуће, треба размотрити могућност примене института промењених околности, који је описан у одговору на питање број 2.

4. Закључио сам уговор са страним лицем. Да ли се горе поменута правила разликују?

Описана правила су пре свега уређена законом Републике Србије. Према томе, уколико се у складу са конкретним уговором и правилима међународног приватног права, на поједини уговорни однос има применити српско право, наведена правила би могла да важе.

Поред тога, под одређеним околностима, у погледу уговора о продаји робе, Конвенција Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе („CISG“; Бечка конвенција), коју је потписало, односно ратификовало више од 90 земаља широм света, укључујући и Србију, се може применити. Правила Бечке конвенције детаљно прописују одређене аспекте односа поводом продаје робе, попут услова за ослобођење од одговорности услед више силе, дужности пријављивања таквих околности, последица раскида уговора итд.

 

Да ли Вам је ово било корисно?