Решења

Наш приступ и методологија

Наш приступ и методологија подразумевају:

 1. Оцену зрелости система корпоративног управљања
 2. Имплементацију предложених побољшања

Оцена зрелости система корпоративног управљања

Девет димензија корпоративног управљања које ће проћи нашу оцену зрелости груписано је у три главне категорије:

Структура и рад управе и надзорног одбора

 • Структура управе, процеси, политике и инфраструктура
 • Стратегијско управљање и развој
 • Комуникација са акционарима, инвеститорима и руководством
 • Односи између матичне и зависних компанија, централа и филијала

Управљање ризицима и надзор

 • Организација система за управљање ризицима
 • Извештавање, оквир и апетити за управљање ризицима

Интерна ревизија и финансијски интегритет

 • Интерна ревизија
 • Ревизорски одбор
 • Финансијско и оперативно извештавање

За сваку од девет димензија постоји систем оцењивања који омогућава процену зрелости према следећим фазама система зрелости: 1. Неформални, 2. Специјализована подручја, 3. Одозго према доле, 4. Структурирани, 5. Интелигентни

 

Имплементација предложених побољшања

На основу оцене зрелости и идентификованих слабости предлози за побољшања се рангирају према приоритету и сложености.

Неки примери специфичних подручја побољшања идентификованих код наших претходних клијената и почетни савети за побољшања укључују:

 • Припрема формалне стратегије корпоративног управљања
 • Развој процеса, правила и алата у вези рада Управе и Надзорног одбора
 • Имплементација организационе структуре у складу са стратегијом корпоративног управљања
 • Побољшати финансијско и оперативно извештавање  према Управи и Надзорном одбору
 • Побољшати комуникацију са кључним акционарима и инвеститорима
 • Унапредити систем управљања ризиком укључујући организацију, правила, процесе, моделе, стратегије и ускладити их са водећим стандардима управљања ризиком
 • Ускладити рад интерне ревизије са међународним стандардима и законодавством
 • Побољшати систем интерних контрола на начин да оне ефикасније потпомажу остваривање циљева компаније
 • Успоставити прикладну структуру и правила у вези са Одбором за награђивање, Одбором за именовања и слично