Новости

Зелени програм сарадње науке и привреде

Овим путем Вас обавештавамо да је Фонд за науку Републике Србије (у даљем тексту: Фонд за науку), уз сагласност Владе Републике Србије (у даљем тексту: Влада), расписао Јавни позив за пријаву научноистраживачких пројеката у оквиру Зеленог програма сарадње науке и привреде (у даљем тексту: Програм) у оквиру којег додељује бесповратна средства, са роком пријаве најкасније до 11. октобра 2022. године.

Укупно расположива бесповратна средства намењена за реализацију Програма износе 3.500.000 ЕУР, с'тим да максималан буџет појединачног пројекта износи 200.000 ЕУР.

Циљ Програма је да подржи примењена истраживања у свим научним областима која ће резултирати патентима, патентним пријавама, техничким решењима, заштићеним ауторским делима и која се односе на задате теме Програма, а обухватају осмишљавање и развој друштвено корисних технологија, производа и услуга.
 

Теме Програма

Програмом је предвиђено да Пројекти могу да се односе на једну од следећих тема, сврстаних у три категорије:

1. Ваздух, вода и земљиште

• Смањење емисија главних загађивача ваздуха;
• Унапређење поступака за одрживу и ефикасну потрошњу воде;
• Смањење загађења воде у индустрији, пољопривредни и домаћинствима;
• Смањење загађења површинских и подземних вода;
• Одрживо управљање водним ресурсима са циљем да реке и водне површине буду еколошки унапређене;
• Смањење загађења пестицидима земљишта, воде и ваздуха;
• Обнова деградираних екосистема;
• Смањење загађења животне средине постојаним органским загађивачима, микропластиком, отпадом као и другим штетним и постојаним супстанцама у производима;
• Унапређење поступака чишћења загађене животне средине;
• Отклањање последица хаваријских ситуација на квалитет животне средине.

2. Индустрија

• Развој кружне пољопривреде са минималним загађењем окружења;
• Смањење употребе микро загађивача попут микропластике, укључујући фармацеутске производе;
• Одрживи индустријски системи, чистије технологије, унапређени модели пословања којима се смањује загађење животне средине и позитивно утиче на навике потрошача;
• Подизање енергетске ефикасности са неутралисањем штетних гасова, имајући у виду ширење примене принципа „загађивачи плаћају“;
• Иновативни приступ у дигиталној трансформацији начина на који се регулатори и индустрија боре са емисијама штетних гасова и материја, попут даљинског детектовања, вештачке интелигенције и машинског учења;
• Дизајн и употреба хемикалија, материјала и производа који у свом животном циклусу извесније задржавају жељена нетоксична својства.

3. Отпад

• Управљање отпадом, пластичним материјалима, отпадом електричне и електронске опреме, батеријама, опасним хемикалијама, постојаним органским загађивачима и тешким металима;
• Утицај отпада за здравље људи, животињског и биљног света.
 

Учесници Програма

Програм је намењен особама које су запослене у акредитованим научно-истраживачким организацијама у Србији, док право да учествују у Програму имају акредитоване научно-истраживачке организације у Србији (у својству Носиоца пројекта или у својству Учесника пројекта) под условом да су у последњих 5 година оствариле приход од најмање 300.000 ЕУР.

Реализација Програма

Програм се реализује у две фазе:

Прва фаза, у трајању од 24 месеца, укључује развој технологије, производа или услуга.

Друга (опциона) фаза (за коју ће накнадно бити расписан посебан Јавни позив), у трајању од 12 месеци, реализује се у циљу комерцијализације резултата пројекта, и укључује непосредну припрему за примену резултата истраживања.1

Само пројекти који у току прве фазе остваре циљеве програма и остваре предуслове за комерцијализацију резултата пројекта биће квалификовани за финансијску подршку у оквиру друге фазе.

1 Да би се квалификовао за финансијску подршку реализације пројекта у другој фази, Носилац пројекта мора пре завршетка прве фазе да обезбеди и новчано суфинансирање свог пројекта за другу фазу. Новчано суфинансирање обезбеђује се од стране једног или више привредних субјеката у износу не мањем од 10% укупне вредности буџета пројекта који се финансира од стране Фонда за науку.

 

Дозвољени трошкови

Средства намењена за реализацију Програма дозвољено је користи за следеће трошкове:

• Накнаде члановима тима;
• Трошкови набавке опреме, потрошног материјала, кратких путовања у земљи и иностранству која су неопходна за реализацију пројекта, трошкови објављивања радова у часописима, организације конференција и семинара, пријаве патената;
• Трошкови услуга и подизвођача;
• Остали трошкови (нпр. банкарска гаранција, трошкови увоза, царине, поште).
 

Deloitte има велико искуство у широком спектру саветодавних услуга, што омогућава да пријаве на овај конкурс испрати у свим фазама. На клијенту је избор да ли ће се определити на помоћ у неком поједином елементу процеса или ће Deloitte пружати подршку пријави целокупном процесу, те од првог до последњег корака бити уз Вас. Deloitte пружа помоћ у припреми неопходне документације за пријављивање, подршку у састављању понуде и континуиране саветодавне услуге у току трајања пројекта.

Контакт:

Павле Кутлешић, LL.M.

имејл: pkutlesic@deloittece.com

 

Др Марко Новаковић, LL.M., PMP

имејл: marnovakovic@deloittece.com

Да ли Вам је ово било корисно?