Новости

Ново Мишљење Министарства финансија поводом ПДВ третмана дела одобреног попуста  

Министарство финансија Републике Србије је дана 5.7.2022. године донело Мишљење бр. 430-00-60/2020-04 којим ближе утврђује ПДВ третман дела попуста у случају када је продавац исти накнадно одобрио у истом периоду у којем је купцу извршио промет добара по цени која је нижа од одобреног попуста, при чему постоји намера да се разлика новчаних средстава користи за плаћање будућих промета које би продавац извршио купцу (у даљем тексту: Мишљење).

Министарство финансија је предметним Мишљењем утврдило да би, у случају када продавац накнадно одобри попуст купцу у периоду у којем је извршио промет добара по цени нижој од одобреног попуста, ПДВ третман преосталог износа новчаних средстава условљен карактером пословног односа између продавца и купаца.

Наиме, у случају када се на основу пословног односа успостављеног између продавца и купца може готово извесно закључити какве ће бити карактеристике будућег промета, Министарство финансија је става да би у том случају разлика између вредности попуста и вредности промета представљала авансну уплату по основу које би настала обавеза обрачунавања ПДВ за ПДВ обвезника – у конкретном случају, продавца.

Са друге стране, уколико су продавац и купац закључили више различитих уговора по основу којих продавац врше промете са различитим пореским третманом, у том случају се разлика између вредности попуста и вредности промета не би могла сматрати авансном уплатом. Другим речима, по овом основу не би настала обавеза обрачунавања ПДВ за ПДВ обвезника – односно продавца.

Сходно свему наведеном, Министарство финансија је става да би било неопходно утврдити да ли би наведена новчана средства била опредељива или не, те би у зависности од тога зависио и порески третман истих.
 

Контакт:

Анђелија Милићевић

имејл: amilicevic@deloittece.com

Тел: +381 (11) 3812224

 

Небојша Јовановић

имејл: nebjovanovic@deloittece.com

Тел: +381 (11) 3819133

Да ли Вам је ово било корисно?