Новости

Нова мишљења, образложења и пракса

2019. година

Децембар 2019.

Непризнавање расхода у пореском билансу обвезника у случају финансирања куповине друштва путем спуштања дуга на купљено друштво (Debt Push-down)

Недавно је објављено Мишљење Министарства финансија које појашњава примену одредби Закона о порезу на добит правних лица, у вези са непризнавањем расхода у пореском билансу обвезника у случају финансирања куповине друштва путем спуштања дуга на купљено друштво (Debt Push-down).

Закључак из Мишљења: У ситуацијама када једно привредно друштво купује друго привредно друштво, из средстава кредита узетог за те намене, при чему након обављене куповине друштво купац спроводи статусну промену спајања уз припајање са друштвом које је купило, и престаје да постоји, омогућава се друштву купцу да обавезе по основу узетог кредита "спусти надоле" (енгл. push down) на купљено друштво.

„У случају када Обвезник, почев од пореског периода у којем је извршена статусна промена у својим пословним књигама у континуитету исказује расход камате (прво по основу Уговора о зајму као друштво стицалац у поступку спровођења статусне промене, а потом и по основу Уговора о плаћању дуга), тако исказан расход не признаје се у пореском билансу Обвезника, имајући у виду да исти (расход) није у директној вези са обављањем делатности Обвезника, а нарочито из разлога што није настао као последица уговора закљученог у циљу повећања имовине Обвезника, проширења пословне делатности, или остваривања било каквих других економских користи."

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00070/2015-04 од 15.7.2015. године

Измена царинске декларације након пуштања робе декларанту

Објашњење бр. 148-I-030-01-537/2019 од 21.11.2019. године

Новембар 2019.

Упутство Пореске управе у вези са признавањем расхода донација

На сајту Пореске управе објављено је упутство у вези са признавањем расхода донација (како је насловљено - Упутство за остваривање пореских олакшица за донаторе), које садржи примере и објашњења у вези са врстама донација које могу бити порески признат расход у складу са Законом о порезу на добит правних лица, као и објашњење о начину документовања ових трошкова.
Упутству можете приступити кликом на следећи линк.

Јул 2019.

Порез на додату вредност

Место промета услуга узимања узорака земљишта уз вршење анализе

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-646/2018-04 од 14.3.2019. године

Закључак из Мишљења: Место промета услуга у вези са непокретностима, укључујући и услуге посредовања код промета непокретности, одређује се према месту у којем се непокретност налази. Сходно томе, место промета услуга узимања узорака земљишта уз коју се врши и услуга анализе тих узорака и промета услуга истражног бушења земљишта је место у којем се налази конкретно земљиште.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који у оквиру обављања делатности врше испитивање и узорковање земљишта.

Порески третман промета услуга оглашавања продаје добара других лица на интернет сајту

Мишљење Министарства финансија, бр. 401-00-05138/2018-04 од 18.3.2019. године

Закључак из Мишљења: Када обвезник ПДВ на свом интернет сајту, односно порталу оглашава продају добара других лица и организује испоруку продатих добара до купаца, реч је о промету услуга које обвезник ПДВ пружа власницима добара - продавцима. Накнада коју за промет добара купци добара уплаћују на рачуне продаваца добара (примаоца услуга оглашавања и организације испоруке добара) не сматра се накнадом за промет који обвезник ПДВ пружа власницима добара - продавцима.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који пружају услуге оглашавања преко интернет сајта, као и ПДВ обвезницима који се оглашавају на такав начин.

Пореско ослобођење за услуге превоза повезане са увозом добара

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-112/2019-04 од 11.4.2019. године

Закључак из Мишљења: Обвезник ПДВ – превозник нема обавезу да у случају превоза добара која се увозе и за чији увоз постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ, настоји доћи до сазнања да ли је надлежни царински орган при утврђивању основице за обрачунавање ПДВ за увоз добара у ту основицу урачунао и трошкове превоза настале до првог одредишта у Србији. Евентуално обавештење добијено од увозника да надлежни царински орган у основицу за обрачунавање ПДВ за увоз добара није урачунао и трошкове превоза настале до првог одредишта у Србији нема утицај на порески третман предметне услуге превоза.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима - превозницима који се баве увозом добара у Србију.

Обавезе обрачунавања ПДВ у случају финансијских бонуса

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-38/2019-04 од 29.3.2019. године

Закључак из Мишљења: Уколико обвезник ПДВ - апотека оствари од произвођача новчана средства на име подстицајног бонуса - награде по основу куповине добара тог произвођача у унапред утврђеном обиму од трећих лица, при чему тај новчани износ не представља накнаду нити део накнаде за извршени промет добара или услуга апотеке, ПДВ се не обрачунава и не плаћа.

Наиме, давање новчаних средстава без обавезе примаоца да изврши противчинидбу у виду промета добара или услуга није предмет опорезивања ПДВ.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима - продавцима који обезбеђују финансијске погодности купцима а које зависе од неког спољног чиниоца или поступања купца које није директно повезано са продавцем (као што је набавка добара од трећих лица).

Поступак сторнирања рачуна и умањења ПДВ обавезе

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-170/2018-04 од 15.4.2019. године

Закључак из Мишљења: Ако испоручилац добара испоручи добра у једном пореском периоду и изда рачун у којем грешком искаже већу количину добара од стварно испоручене, што је за последицу имало исказивање већег износа ПДВ од оног који дугује, а у другом пореском периоду уочи грешку у издатом рачуну, испоручилац добара дужан је да за порески период у којем је извршен промет и издат рачун плати износ ПДВ исказан у том рачуну.

У пореском периоду у којем је грешка уочена, обвезник ПДВ има право да изда нови рачун са исправним подацима, при чему, по природи ствари, врши и сторнирање погрешно издатог рачуна и умањење ПДВ обавезе у текућем периоду и без обавезе измене пореске пријаве. Уколико је прималац првог рачуна користио право на одбитак претходног пореза по том рачуну, потребно је да поднесе измењену пореску пријаву, будући да је реч о рачуну који није издат у складу са Законом о ПДВ-у.

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-124/2019-04 од 11.6.2019. године

Закључак из Мишљења: Када обвезник ПДВ сачини погрешан рачун, евидентира га у информационом систему и достави га купцу, купац – обвезник ПДВ, нема право да на основу тог рачуна оствари одбитак претходног пореза, а обвезник ПДВ који је издао погрешан рачун има право да га сторнира и тај документ достави купцу.

Ако је погрешно сачињен рачун евидентиран у информационом систему, а није послат купцу, обвезник који је сачинио рачун има право да га сторнира, али и дужност да води евиденцију о погрешно сачињеним рачунима и документима на основу којих су ти рачуни сторнирани.

Међутим, ако обвезник ПДВ не изврши сторнирање погрешног рачуна, ПДВ исказан на том рачуну дугује док не исправи такав рачун.

Наведена мишљења су посебно значајна ПДВ обвезницима код којих долази до грешака у издавању рачуна, будући да се овим путем први пут прецизније уређује поступак сторнирања рачуна.

Одређивање ПДВ дужника за земљане радове који се врше као припремање терена

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-266/2019-04 од 27.5.2019. године

Закључак из Мишљења: Добрима и услугама из области грађевинарства сматрају се земљани радови који се врше као припремање терена у циљу изградње објекта, нивелисање терена, као и насипање хумусним земљиштем са садњом биљака. Сходно томе, за тај промет порески дужник је прималац наведених радова. Таква активност спада у активности из групе 43.12 - Припрема градилишта Класификације делатности.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који врше припрему терена приликом озградње објеката, као и прмаоцима таквих услуга.

ПДВ третман промета без накнаде теретних возила набављених за ту сврху

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00087/2019-04 од 27.5.2019. године

Закључак из Мишљења: Када обвезник ПДВ изврши набавку теретних возила за потребе трећих лица, ПДВ исказан у рачуну продавца теретних возила купац нема право да одбије као претходни порез. Када после одређеног времена купац возила изврши без накнаде пренос права располагања на наведеним теретним возилима трећим лицима која су та теретна возила користила, ПДВ се не обрачунава и не плаћа.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који набављају одређена добра за потребе других лица и за која се унапред зна да ће бити дата без накнаде.

Одређивање пореског дужника за услуге превоза земље, шута и камена са градилишта, односно на градилиште

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00089/2018-04 од 24.5.2019. године

Закључак из Мишљења: Када обвезник ПДВ другом обвезнику ПДВ врши земљане радове - ископ земље са утоваром и одвожењем са градилишта, он врши промет услуга из области грађевинарства за који је порески дужник прималац услуга.

Међутим, када обвезник ПДВ врши искључиво услуге превоза земље, шута и камена са градилишта, односно на градилиште, обавезу да обрачуна и плати обрачунати ПДВ има обвезник ПДВ који врши промет предметних услуга.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који врше припрему терена приликом изградње објеката, као и примаоцима таквих услуга.

Порески третман уступања опреме и простора ангажованим предузетницима

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-267/2019-04 од 24.5.2019. године

Закључак из Мишљења: Када обвезник ПДВ обезбеди да у његовом пословном простору, уз коришћење његове опреме, предузетници које је ангажовао за послове рачунарског програмирања, обављају предметне послове без плаћања накнаде за коришћење тог простора и опреме, сматра се да је реч о активностима које тај обвезник врши у пословне сврхе, тј. у циљу смањења расхода. Сходно томе, тај обвезник по том основу нема обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који ангажују предузетнике у сопственим просторијама.

Право на одбитак претходног пореза у случају када електричну енергију користи други обвезник ПДВ

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-277/2017-04 од 27.5.2019. године
Закључак из Мишљења: Ако рачун за промет електричне енергије гласи на једног обвезника ПДВ, а електричну енергију користи други обвезник ПДВ, у том случају ПДВ обрачунат и исказан у рачуну за промет електричне енергије не може да искаже као претходни порез ни обвезник ПДВ на кога гласи рачун, из разлога што електричну енергију не користи за обављање своје делатности у оквиру које врши промет са правом на одбитак претходног пореза, нити обвезник ПДВ - корисник електричне енергије, из разлога што рачун претходног учесника у промету (испоручиоца електричне енергије) не гласи на овог обвезника ПДВ.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који обављају активности у заједничким просторијама, које су у власништву других лица.

Одређивање места промета услуге обуке запослених

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-111/2018-04 од 27.5.2019. године

Закључак из Мишљења: Када страно лице, тј. лице које у Србији нема седиште ни сталну пословну јединицу, а под претпоставком да то страно лице није обвезник ПДВ у Србији, пружа услугу обуке запослених привредном друштву које је регистровано за обављање делатности заступања у осигурању, са седиштем у Србији, местом промета предметне услуге, без обзира да ли се обука запослених фактички реализује у Србији или у иностранству, сматра се место у којем прималац услуга има седиште, тј. у конкретном случају Србија.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који шаљу своје запослене на различите врсте едукација и тренинга ван Србије, будући да указује да у одређеним случајевима место промета за те услуге неће бити место где је услуга заиста пружена (тј. где су едукација и тренинг заиста одржани).

Порески третман трошкова исказани у овереним привременим ситуацијама

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-272/2019-04 од 11.6.2019. године

Закључак из Мишљења: У случају када извођач радова испоставља ситуације инвеститору у оквиру изградње грађевинског објекта, на основу његових овера долази до настанка пореске обавезе за промет из области грађевинарства. Извођач радова у тим ситуацијама исказује податке о свим активностима и свим трошковима (издацима) до одређеног датума грађења објекта, у смислу исказивања структуре накнаде за ту ситуацију, тј. за промет настао овером те ситуације.

У вези са тим, подаци о вредностима појединачних активности и вредностима појединачних трошкова, као сегмената промета из области грађевинарства, не сматрају се подацима о износима накнада за посебне промете, с обзиром да није реч о посебним прометима.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима којима извођачи радова испостављају ситуације као инвеститорима у оквиру изградње грађевинског објекта, по основу чијих овера долази до настанка пореске обавезе за промет из области грађевинарства.

За сва питања у вези са применом мишљења у области пореза на додату вредност, можете контактирати Павла Кутлешића, LL.M., Руководиоца из Сектора за порески консалтинг (Индиректни порези) на мејл адресу: pkutlesic@deloittece.com.

Порез на добит правних лица

Непостојање обавезе вршења корекције основице пореза на добит код расхода на име разлике накнаде коју је дужан да исплати свом повезаном лицу

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-16/2018-04 од 11.3.2019. године

Закључак из Мишљења: Обвезник који у својим пословним књигама, а у складу са прописима о рачуноводству и МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП, искаже расход (или смањење прихода) на име разлике накнаде коју је дужан да исплати свом повезаном лицу, при чему је износ предметне накнаде утврђен у складу са начело "ван дохвата руке", није дужан (у том случају) да по наведеном основу у пореском билансу врши корекцију основице пореза на добит.

Наведено мишљење је посебно значајно обвезницима који имају трансакције са повезаним лицима, будући да указује да су самоиницијативна финансијска усклађивања извршена у циљу успостављања односа у складу са начелом „ван дохвата руке“ прихватљива за потребе пореског биланса.

Плаћање пореза по одбитку на приход остварен повећањем учешћа у капиталу резидентног правног лица

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-962/2018-04 од 1.4.2019. године

Закључак из Мишљења: Kада обвезник, као стицалац лиценце, нема обавезу плаћања ауторске накнаде нерезидентном правном лицу - даваоцу лиценце, који, по том основу, а у висини предметне ауторске накнаде, повећава своје учешће у капиталу обвезника, давалац лиценце je остварио приход, на који се обрачунава и плаћа порез по одбитку.

Наведено мишљење је посебно значајно обвезницима који су стицаоци лиценци од нерезидентног правног лица.

Плаћање пореза по одбитку на приход од услуга смештање података на серверима

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-64/2019-04 од 24.5.2019. године

Закључак из Мишљења: Накнада коју резидентно правно лице плаћа нерезидентном правном лицу за смештање података на серверима нерезидентног правног лица у иностранству, при чему се ти подаци (потом) преусмеравају на назначене (електронске) адресе, представља ауторску накнаду која се опорезује порезом по одбитку.

Наведено мишљење је посебно значајно обвезницима који плаћају накнаде за услуге смештања података.

Плаћање пореза по одбитку на приход од услугa провере усаглашености

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-203/2019-04 од 25.4.2019. године

Закључак из Мишљења: Накнада коју резидентно правно лице плаћа нерезидентном правном лицу по основу услуге провере усаглашености "кинеског ГМП сертификата производње одређене сировине са европским ГМП сертификатом", не представља накнаду од услуге по основу које нерезидентно правно лице остварује приход опорезив порезом по одбитку.

Наведено мишљење је посебно значајно обвезницима који су дужни да врше одређене провере усаглашености у оквиру своје делатности, за шта плаћају накнаду нерезидентима.

За сва питања у вези са применом мишљења из области пореза добит правних лица и пореза по одбитку, можете да контактирате Слободанку Колунџију, LL.M, Руководиоца из Сектора за порески консалтинг (Међународно опорезивање) на мејл адресу: skolundzija@deloittece.com.

Порез на доходак грађана

Опорезивање капиталног добитка у случају када у тренутку продаје коначна цена удела није позната

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-4/2019-04 од 11.3.2019. године

Закључак из Мишљења: Приликом утврђивања пореза на капиталне добитке неће бити релевантна околност да тренутку продаје удела није позната његова коначна цена. С обзиром на то да пореска обавеза може да се утврђује на основу података о оствареном капиталном добитку којим располаже надлежни порески орган, он може да утврди обавезу и другим доказним средствима.

Наведено мишљење је посебно значајно за обвезнике пореза на капитални добитак када у тренутку продаје није позната коначна цена.
 

Јул 2019. године

Мишљење Министарства финансија – документовање накнаде трошкова запосленима за долазак и одлазак са рада

Након што је Министарство финансија издало мишљење број 011-00-12/2019-04 од 1.2.2019. године о пореском третману трошкова запослених за долазак и одлазак са рада, Америчка привредна комора у Србији упутила је допис Министарству ради прецизнијег тумачења објављеног мишљења у делу који се односи на утврђивање шта се сматра веродостојном рачуноводственом исправом којом се документује накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Тим поводом, Министарство финансија је донело мишљење бр. 401-00-02148/2019-16 5.6.2019. године у којем потврђује да се примери рачуноводствених исправа наведени у допису Америчке привредне коморе сматрају веродостојним рачуноводственим исправама, у смислу Закона о рачуноводству.

Више о томе прочитајте овде.
 

Мај 2019. године

Став Пореске управе у вези са контролом испуњености услова за признавање исплате трошкова запослених за долазак и одлазак са рада

Министарство финансија је у Мишљењу број 011-00-12/2019-04 од 01.02.2019. године изнело став да би накнаду за долазак и одлазак са посла требало документовати веродостојном рачуноводственом исправом како би трошкови били признати на терет расхода, у складу са Законом о порезу на добит правних лица. У супротном, сматраће се недокументованим трошковима.

С обзиром на наведени став Министарства финансија у вези са контролом испуњености услова за признавање исплате трошкова запослених за долазак и одлазак са рада, у комуникацији између Пореске управе и Привредне коморе Србије прецизирано је да би требало узети у обзир и удаљеност места становања запосленог од места рада приликом утврђивања висине накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Начин мерења удаљености места становања запосленог од места рада, као и норматив потрошње горива за ту релацију, утврђује сам порески обвезник у својим актима (односно послодавац својим општим актом, колективним уговором или правилником о раду, као и уговором о раду).

У вези са тим, треба истаћи да су у Сектору за контролу Пореске управе су у току активности око израде Упутства за контролу услова за признавање исплате трошкова запослених за долазак и одлазак са рада.

Годишњи план пореских контрола за 2019. годину

На сајту Пореске управе објављен је годишњи план пореских контрола за 2019. годину.

У складу са наведеним годишњим планом, пореске контроле ће нарочито бити усмерене на следеће обвезнике:

· обвезнике чији су оснивачи нерезиденти, њихове трансакције са повезаним лицима, и обвезнике који примењују уговоре о избегавању двоструког опорезивања;

· обвезнике који врше статусне промене и утицај преноса имовине и обавеза на ПДВ и порез на добит правних лица;

· обвезнике који се баве прометом нафтних деривата и правилност њиховог обрачунавања и плаћања акцизе.

Годишњем плану пореских контрола за 2019. годину можете приступити кликом на следећи линк.
 

Април 2019. године

Порез на додату вредност

Постојање обавезе обрачунавања ПДВ на извршен промет без накнаде резервних делова које сервисер предаје купцу на име уговорне казне

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-99/2018-04 од 18.7.2018. године

Закључак из Мишљења: У случају када сервисер изврши увоз резервних делова у својству примаоца добара, и потом те делове преда без накнаде лицу у Србији, таква предаја ће се сматрати опорезивим прометом без накнаде, без обзира на потенцијални основ за такву предају који може постојати између примаоца добара и трећег лица у виду предвиђене уговорне казне. У оквиру таквог промета без накнаде не постоји обавеза издавања рачуна.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који учествују у или су обавезани гаранцијама за добра или производе.

Одређивање пореског дужника код промета добара и услуга из области грађевинарства у случају чишћења спољашности зграда коришћењем специјалних вештина системом ужади

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-325/2018-04 од 4.9.2018. године

Закључак из Мишљења: Будући да је изричито предвиђено у оквиру шифре делатности 43.99 извођење радова по специјалним захтевима за које је неопходна вештина пењања и знање коришћења одговарајуће опреме, тј. рад на виском објектима, промети који обухватају ове активности ће се сматрати прометима из области грађевинарства.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који ангажују добављаче за специјализоване радове, као што су висински радови за које су потребне посебне вештине и опрема, али и лицима која овакве промете врше.

Стопа ПДВ по којој се опорезује промет базе података, која нема све карактеристике монографске, односно серијске публикације

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00125/2018-04 од 10.9.2018. године

Закључак из Мишљења: Приликом утврђивања применљиве стопе ПДВ-а за испоруке базе података путем интернета је битно утврдити да ли конкретна база података има све наведене карактеристике монографске, односно серијске публикације. Уколико их нема, реч је о промету услуге који се опорезује по општој стопи ПДВ-а од 20%, а не по посебној стопи ПДВ-а од 10%.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који прометују електронске или сличне публикације.

Непостојање обавезе издавања рачуна по основу узимања добара за пословне сврхе обвезника ПДВ

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-163/2018-04 од 4.9.2018. године

Закључак из Мишљења: Када привредни субјект узима добра из свог малопродајног објекта у пословне сврхе или у циљу обављања делатности, на такав промет се не обрачунава ПДВ и он се не евидентира преко фискалне касе.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који послују у сектору малопродаје, али и другим лицима која послују у више објеката.

Остваривање права на одбитак претходног пореза по основу рачуна издатог за промет услуга у вези са ауторским правима, који је издат пре извршеног промета

Мишљење Министарства финансија, бр. 110-00-380/2018-04 од 5.10.2018 године

Закључак из Мишљења: Уколико издавалац рачуна код услуга у вези са ауторским правима искаже датум промета (невезано за то да ли је наведен датум одговара стварном датум промета), због исказивања датума промета не може бити оспорен одбитак претходног пореза обвезника примаоца услуга.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који врше или којима се врше промети услуга у вези са ауторским правима, укључујући и софтверске и сличне лиценце.

Права и обавезе обвезника ПДВ у случају када порески орган утврди да није дошло до смањења основице

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-159/2018-04 од 8.10.2018. године

Закључак из Мишљења: Уколико је издато књижно одобрење пореског обвезника оспорено решењем од стране пореског органа у поступку контроле због чињенице да је извршена противчинидба од стране купца, тада тај обвезник плаћа ПДВ на основу тог решења, без потребе да сторнира издато књижно одобрење.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима издају или примају књижна одобрење, односно који учествују у прометима у оквиру којих долази до накнадних измена основице.

Обрачунавање ПДВ применом прерачунате пореске стопе у случају када нису испуњени услови за примену пореског ослобођења

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00420/2018-044 од 25.10.2018. године

Закључак из Мишљења: Уколико обвезник ПДВ отпрема добра са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, а не поседује прописане доказе, ПДВ се обрачунава применом прерачунате пореске стопе од 16,6667% на износ накнаде за промет добара који се опорезује по општој стопи ПДВ од 20%, односно применом прерачунате пореске стопе од 9,0909% на износ накнаде за промет добара који се опорезује по посебној стопи ПДВ од 10%.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који се баве извозом или прометом на АПКМ.

Одређивање ПДВ дужника за промет који се односи на монтажу и пуштање у рад аутоматског уређаја за узимање узорака житарица и уљарица из возила

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-457/2018-04 од 30.10.2018. године

Закључак из Мишљења: Будући да опрема у питању није саставни део грађевинског објекта, њена монтажа и пуштање у рад неће представљати промет из области грађевинарства.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који ангажују добављаче за радове на већим индустријским и пољопривредним машинама, али и лицима која овакве промете врше.

Одређивање ПДВ дужника за промет који се односи на побијање бетонских стубова у земљу, и развлачење противградне мреже и монтажу анкера – затезача на стубовима

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-469/2018-04 од 25.10.2018. године

Закључак из Мишљења: Будући да се ради о пословима који не подразумевају трајнију уградњу, односно који не подразумевају трајне или тешко отклоњиве измене неког објекта, описане активности неће представљати промет из области грађевинарства у смислу Закона о ПДВ-у.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који ангажују добављаче за радове у вези са постављањем (привремених) конструкција, али и лицима која овакве промете врше.

Услов под којим обвезник ПДВ - продавац може да измени (смањи) износ обрачунатог ПДВ за извршени промет добара

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-130/2018-04 од 8.10.2018. године

Закључак из Мишљења: Уколико продавац одобри купцу попуст у цени, односно логистички рабат, који се одобрава у случају када је уговорено да ће продавац испоручити добра у централни магацин купца, он ће имати могућност да спроведе измену у виду смањења износа обрачунатог ПДВ након извршеног промета у питању.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који учествују у прометима у оквиру којих се одобрава тзв. логистички рабат.

ПДВ третман наплате потраживања по основу испостављеног документа о допремању опреме који је назван привременом ситуацијом и који је оверен од стране надзорног органа

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-607/2018-04 од 24.1.2019. године

Закључак из Мишљења: У случају када извођач радова у циљу наплате потраживања испостави наручиоцу документ по основу допремања опреме, а који је назван привременом ситуацијом и оверен од стране надзорног органа, промет добара није настао и није настала ни обавеза за обрачунавање ПДВ наручиоца.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који врше набавку/испоруку добара која се испоручују са уградњом.

Непостојање права на одбитак претходног пореза продавца по основу рачуна који је издат на име утрошеног времена на санацији недостатака у испорученим добрима

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00441/2017-04 од 11.2.2019. године

Закључак из Мишљења: У случају да купац који је због утврђених недостатака вратио одређену количину добара продавцу, не изда документ којим га обавештава да је исправио одбитак претходног пореза, већ му на име утрошеног времена на санацији недостатака изда документ у којем је исказан обрачунати ПДВ, продавац нема право да тај износ обрачунатог ПДВ одбије као претходни порез, с обзиром на то да се документ не односи на извршени промет добара или услуга.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који послују у индустријама где су често јављају рекламације.

Постојање права на одбитак претходног пореза у случају да обвезник није почео врши промет

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00955/2018-04 од 11.2.2019. године

Закључак из Мишљења: Обвезник ПДВ има право на одбитак претходног пореза за промет који су му извршили други обвезници ПДВ у складу са Законом о ПДВ-у, независно од тога што у датом периоду не остварује приходе од обављања делатности.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који врше набавке добара и услуга пре него што су почели да врше промет.

Одређивање ПДВ дужника за промет који подразумева продају и монтажу монтажног контејнера

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-49/2019-04 од 11.2.2019. године

Закључак из мишљења: Промет између два обвезника који подразумева продају и монтажу монтажног контејнера који се састоји од основне конструкције, пода, зидова, столарије, електро инсталација, клима уређаја и других елемената, уз обавезу монтаже свих елемената на бетонску подлогу коју је обезбедио наручилац представља промет из области грађевинарства.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који за потребе обављања делатности набављају и прометују контејнере и њима слична добра.

Утврђивање основице за обрачун ПДВ-а у случају да се исто добро продаје по различитим ценама од стране два обвезника

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-44/2019-04 од 11.2.2019. године

Закључак из Мишљења: Ако два обвезника ПДВ продају једно исто добро на истој или сличној локацији, под сличним условима, али по различитим ценама, не може бити основ утврђивање основице различите од износа накнаде коју обвезник прима или треба да прими (у новцу, стварима или услугама).

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који продају добра по цени нижој од тржишне вредности тих добара.

Дан настанка пореске обавезе за промете у оквиру којих се испорука добара и монтажа добара врше у различитим периодима

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-510/2018-04 од 28.2.2019. године

Закључак из Мишљења: У случају да се испорука грађевинског материјала врши у једном пореском периоду, а уградња тог истог материјала у другом пореском периоду, сматраће се да је промет настао (а последично и пореска обавеза) у периоду у којем је извршена уградња, независно од тога што је у уговору из комерцијалних разлога одређена посебна накнада за испоруку и посебна накнада за уградњу. Последично, плаћања извршена пре момента промета ће представљати авансна плаћања у смислу Закона о ПДВ-у.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који се баве грађевинском делатношћу, као и наручиоцима радова, будући да се у оквиру таквих уговорних односа често предвиђа одвајање тренутка испоруке од тренутка уградње, те може доћи до неусаглашености са захтевима Закона о ПДВ-у.

За сва питања у вези са применом мишљења у области пореза на додату вредност, можете контактирати Павла Кутлешића, LL.M., Руководиоца из Сектора за порески консалтинг (Индиректни порези) на мејл адресу: pkutlesic@deloittece.com.

Међународно опорезивање

Постојање сталне пословне јединице у случају закључивања уговора о продаји са купцима робе од стране нерезидентног обвезника

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-525/2018 од 13.8.2018. године

Закључак из Мишљења: Дакле, уколико нерезидентни обвезник врши промет у смислу закључивања уговора о продаји на територији Србије са домаћим и иностраним купцима и по том основу остварује приход, сматраће се да постоји стална пословна јединица тог обвезника на територији Србије, као и обавезе које прате постојање те јединице. Са друге стране, држање залиха робе у магацинском простору само по себи не би требало да воде постојању сталне пословне јединице.

Наведено мишљење је значајно јер указује на све већу пажњу која се придаје питању постојања сталних пословних јединица, услед чега би и обвезници требало озбиљније да се позабаве истим.

Мишљење је посебно значајно нерезидентним лицима која продају или намеравају да продају робу на територији Србије.

Постојање обавезе обрачунавања и плаћања пореза по одбитку на приходе по основу услуга које су у вези са управљањем

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-266/2018-04 од 13.7.2018. године

Закључак из Мишљења: Када матично лице у иностранству оствари приход од резидентног лица по основу услуга у вези са управљањем, плаћање свих тих услуга биће предмет порез по одбитку, независно од тога ли је предметне услуге извршило матично лице, или подизвођач.

Наведено мишљење је значајно јер подржава став да када се већи део услуга пружа преко подизвођача, то неће утицати на квалификацију природе услуга, која ће се посматрати у целини. Такође, мишљење је значајно јер указује да питање стварног власништва прихода потенцијално није потребно разматрати у описаним ситуацијама, већ је релевантан само формални прималац исплаћене накнаде.

Мишљење је посебно значајно правним лицима која примају услуге од нерезидентних правних лица.

За сва питања у вези са применом мишљења из области међународног опорезивања, можете да контактирате Слободанку Колунџију, LL.M, Руководиоца из Сектора за порески консалтинг (Међународно опорезивање) на мејл адресу: skolundzija@deloittece.com.

 

Порез на добит правних лица

Признавање у пореском билансу расхода који у себи садрже обрачунати порез на додату вредност

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-174/2018-04 од 17.10.2018. године

Закључак из Мишљења: Уколико обвезник у својим пословним књигама искаже расходе у износима који у себи садрже обрачунати порез на додату вредност, тако исказани расходи се признају у пореском билансу.

Наведено мишљење је значајно јер указује да чињеница да није постојало право на одбитак претходног пореза, услед чега је порез на додату вредност био укључен у вредност расхода, не би требало да утиче на признавање ових расхода за потребе пореског биланса. Међутим, истичемо да се и даље примењују основна правила за признавање расхода (нпр. обавезна пословна природа истих, документованост и сл.)

Наведено мишљење је значајно за већину обвезника пореза на добит правних лица у Србији.

За сва питања у вези са применом мишљења из области пореза на добит правних лица, можете да контактирате Веру Станић, Руководиоца из Сектора за порески консалтинг (Опорезивање правних лица) на мејл адресу: vestanic@deloittece.com.

Закон о рачуноводству

Електронско потписивање извештаја о попису и пратеће документације

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-473/2018-08, од 2.7.2018. године

Закључак из Мишљења: Правна лица, односно предузетници, могу своје извештаје о попису и његову пратећу документацију саставити у електронском облику и потписати електронским потписом.

Наведено мишљење је значајно за правна лица и предузетнике који теже дигитализацији електронског финансијског извештавања.

Број фактуре као идентификациона ознака у смислу Закона о рачуноводству

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-557/2018-16 од 19.7.2018. године

Закључак из Мишљења: Број фактуре може испунити сврху идентификационе ознаке, али је потребно да та могућност буде прописана интерним актом правног лица, односно предузетника.

Наведено мишљење је значајно за правна лица и предузетнике који теже дигитализацији процеса фактурисања.

За сва питања у вези са применом мишљења из области финансијског извештавања, можете да контактирате Душанку Бастају, Руководиоца из Сектора за порески консалтинг (Књиговодство и рачуноводство) на мејл адресу: dbastaja@deloittece.com.

Закон о фискалним касама

Отклањање грешке у евидентирању промета преко фискалне касе у случају када се купљено добро у једном малопродајном објекту може рекламирати у другом малопродајном објекту

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00960/2016-04 од 1.6.2018. године

Закључак из Мишљења: Постоји могућност да купац на основу фискалног исечка рекламира робу у различитим малопродајним објектима истог привредног субјекта, под условом да је то у складу са пословном политиком тог привредног субјекта.

Наведено мишљење је посебно значајно лицима који послују у сектору малопродаје.

Непостојање обавезе евидентирања преко фискалне касе промета оствареног од продаје поклон ваучера

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00266/2017-04 од 31.5.2018. године

Закључак из Мишљења: Не постоји обавеза евидентирања преко фискалне касе промета од продаје поклон ваучера. Уколико је такав промет извршен, потребно је раздвојити промет од продаје поклон честитки од промета добара и услуга и водити евиденцију о броју задужених ваучера.

Наведено мишљење је посебно значајно лицима који послују у сектору малопродаје и који продају поклон ваучере.
 

Март, 2019. године

Обавештење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2018. годину

На основу објављених података о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2018. години у Службеном гласнику бр. 13/2019 од 28. фебруара 2019. године, утврђен је неопорезиви износ дохотка за утврђивање обавезе подношења пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана за 2018.
годину који износи 2.470.644 динара. Обвезници годишњег пореза на доходак грађана за 2018. годину су физичка лица, како резиденти тако и нерезиденти, који су у 2018. години остварили укупан доходак већи од наведеног износа.

У табели испод се налазе неопорезиви износи, опорезиви износи и лични одбици који се примењују приликом утврђивања пореске обавезе за годишњи порез на доходак грађана.

ОПИС                                                                               ИЗНОС У РСД

Неопорезиви износ                                                      2.470.644

Опорезив приход по стопи од 10%                           4.941.288

Опорезив приход по стопи од 15%                           Изнад 4.941.288               

Износ личног одбитка за пореског обвезника*   329.419

Износ одбитка за издржаваног члана породице* 123.532 

* Укупан износ одбитака не може бити већи од 50% дохотка на опорезивање

Фебруар 2019.

Министарство финансија је објавило Мишљење број 011-00-12/2019-04 о пореском третману трошкова запосленима за долазак и одлазак са рада.

Наиме, Министарство финансија је у Мишљењу изнело став да би накнаду за долазак и одлазак са посла требало документовати веродостојном рачуноводственом исправом како би трошкови били признати на терет расхода, у складу са Законом о порезу на добит правних лица. У супротном, сматраће се недокументованим  трошковима у смислу члана 7а тачка 1.

Додатно, став је Министарства финансија да се члан 18 став 1 тачка 1 Закона о порезу на доходак грађана може применити само у случају када су ти трошкови документовани.

Као веродостојне исправе, у Мишљењу се наводе рачуни за куповину месечне претплатне карте, дневне карте, карте за једну вожњу у јавном превозу, рачун за гориво у случају коришћења сопственог возила и сл.

Наведеним Мишљењем Министарства финансија мења се досадашње тумачење да накнаде трошкова до неопорезивог износа није потребно документовати рачунима (Мишљење Министарства финансија бр. 011-00-712/2016-04 од 13.2.2017. године, којим је наведено да не постоји обавеза документовања трошкова који се надокнађују путем дневнице, у случају када износ дневнице не прелази неопорезиви износ предвиђен Законом о порезу на доходак грађана).

Јануар 2019.

Централна евиденција стварних власника

У Агенцији за привредне регистре од 31. децембра 2018. године успостављена је Централна евиденција стварних власника, јединствена, централна, јавна, електронска база података о стварним власницима регистрованих субјеката основаних до 31. децембра 2018. године, у складу са Законом о централној евиденцији стварних власника и Правилником о садржини Централне евиденције стварних власника.

Сходно томе, овлашћена лица у правним лицима и другим регистрованим субјектима треба да евидентирају податке о стварним власницима најкасније до 31. јануара 2019. године.

У циљу олакшавања спровођења ове законске обавезе, Министарство привреде припремило је Водич за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у Централну евиденцију.
 

Да ли Вам је ово било корисно?