Новости

Усвојени закони о изменама и допунама пореских закона

Пореске вести, децембар 2020.

Народна Скупштина Републике Србије на седници одржаној 17. децембра 2020. године усвојила је законе о изменама и допунама више пореских закона и то:

Закона о порезу на додату вредност (којем се може приступити путем следећег линка),

Закона о порезу на добит правних лица (којем се може приступити путем следећег линка),

Закона о порезу на доходак грађана (којем се може приступити путем следећег линка) и

Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (којем се може приступити путем следећег линка).

Закони ће се примењивати од 1. јануара 2021. године, изузев Закона о изменама и допунама закона о порезу на добит правних лица који ће се примењивати на утврђивање, обрачунавање и плаћање пореске обавезе за 2021. годину, односно за порески период који почиње у 2021. години.

Најзначајније измене Закона о порезу на додату вредност се односе на вредносни праг за потребе утврђивања промета из области грађевинарства у износу од 500.000 динара, без ПДВ-а. Додатно, први пут се изричито одређује форма рачуна и поред папирних предвиђа и издавање електронских рачуна.

Закон о порезу на добит правних лица предвиђа најзначајније измене у области опорезивања прихода/добитака по основу чланства у инвестиционим фондовима, опорезивања прихода од дигиталне имовине и прецизирања одредби у вези са подстицајем за улагања.

Најзначајније измене Закона о порезу на доходак грађана тичу се прецизирања начина опорезивања страних лица упућених на рад код домаћих послодаваца, утврђивања пореза на приходе од капитала и пореза на капиталне добитке по основу инвестиционих јединица у инвестиционом фонду и код преноса права на дигиталној имовини, као и дефинисања послодавца који може да користи олакшице у вези са ослобођењем од обавезе плаћања пореза из зараде за новозапослено лице, за зараду исплаћену закључно са 31.12.2022. године.

Када је у питању Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, најзначајније измене се тичу ослобођења од обавезе плаћања доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање на терет запосленог и на терет послодавца, за зараду исплаћену закључно са 31.12.2022. године, за послодавца који заснује радни однос са новозапосленим лицем (а које су паралелно извршене и у оквиру Закона о порезу на доходак грађана).

Да ли Вам је ово било корисно?