Новости

Пореске вести, новембар 2019.

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Овим путем вас обавештавамо да је нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (Закон) тренутно у процедури усвајања у Народној скупштини Републике Србије, а предложено је да се закон ступи на снагу у року од 8 дана од објављивања у Службеном гласнику РС.

У тексту испод ће детаљније бити обрађене наведене измене и допуне. За сва питања у вези са применом измена и допуна Закона, можете контактирати Татјану Миленковић, директора Сектора за порески консалтинг на мејл адресу: tmilenkovic@deloittece.com

Kључни предлози односе се на:

·        Увођење теста самосталности за предузетнике

·        Пореске олакшице за квалификована новозапослена лица;

·        Изузимање од опорезивања дохотка дигиталних номада;

·        Увођење посебних правила за опорезивање прихода „новонастањених“ обвезника;

·        Пореске олакшице за новооснована привредна друштва која обављају иновациону делатност и њихове осниваче;

·        Прецизирање набавне цене за сврхе одређивања капиталног добитка;

Измене и допуне ЗПДГ

1.   Опорезивање прихода предузетника – тест самосталности

Изменама члана 85, тачније новододатом тачком 17, уређује се да се другим приходом сматра приход предузетника или предузетника паушалца које оствари по основу обављања активности уз накнаду за истог налогодавца, или повезано лице са налогодавцем, и ако испуни 5 од 9 критеријума прописаних овим чланом (чиме се утврђује његова несамосталност у односу на налогодавца). Критеријуми садржани у предлогу Закона који се налази у скупштинској процедури у одређеној мери се разликују од предлога критеријума који су били објављени на сајту Министарства финансија.

Таква накнада се опорезује у потпуности, без могућности одузимања нормираних трошкова, а пореска стопа је 20%.

Критеријуми који су прописани односе се на:

·        Дефинисање ко одлучује о радном времену, одмору, одсуствима предузетника и да ли се накнада по основу одсуства или одмора умањује или не;

·        Да ли предузетник уобичајено користи просторије налогодавца за обављање послова који су му поверени;

·        Налогодавац организује стручно оспособљавања и усавршавање предузетника;

·        Налогодавац је ангажовао предузетника након оглашавања позиције у средствима информисања, односно, уз ангажовање трећег лица за проналажење лица подобних за радно ангажовање;

·        Налогодавац обезбеђује материјал, алат, опрему или друга материјална или нематеријална средства (осим специјализованих средстава) или налогодавац управља процесима рада предузетника, осим таквог управљања које је уобичајено за доброг привредника;

·        Најмање 70% од укупно остварених прихода у периоду од 12 месеци је од једног налогодавца;

·        Предузетник обавља послове из делатности налогодавца и уговор о ангажовању не садржи клаузулу којом се дефинише да предузетник сноси уобичајени пословни ризик;

·        Уговор о ангажовању садржи делимичну или потпуну забрану предузетнику да обавља услуге по основу уговора са другим налогодавцима, осим у случају делимичне забране пружања услуга директним конкурентима налогодавца;

·        Предузетник обавља активности уз накнаду за истог налогодавца непрекидно или с прекидима 130 или више радних дана у периоду од 12 месеци који почиње и завршава се у односној пореској години.

Приход дефинисан овим чланом се не урачунава у приход од самосталне делатности а које оствари обвезник пореза на стварни приход од самосталне делатности.

Поред тога, прелазним одредбама је наведено да ће се приход исплаћен предузетнику или предузетнику паушалцу закључно са 1. мартом 2020. године сматрати приходом од самосталне делатности без обзира на природу односа предузетника са налогодавцем (било применом теста самосталности било применом начела фактицитета).

2.   Пореска олакшица за квалификоване новозапослене

Новим чланом 21ж прописује се да се послодавац који заснује радни однос са квалификованим новозапосленим лице ослобађа обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде за новозапослена лица за зараду исплаћену закључно са 31. децембром 2022. године.

Квалификованим новозапосленим се сматра лице које у 2019. години није било осигурано као осигураник запослени (дакле, олакшица обухвата и лица која су била осигурана као предузетници у 2019. години) а које стиче статус осигураника запосленог у периоду од 01. јануара до 30. априла 2020. године.

Предвиђа се да ће се пореска олакшица примењивати на следећи начин:

·        70% пореза за зараде исплаћене у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године;

·        65% пореза за зараде исплаћене у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године

·        60% пореза за зараде исплаћене у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године

Ова одредба ће бити од посебног значаја за лица – самосталне предузетнике који не испуне услове прописане у члану 85 став 1 тачка 17 и не буду се сматрали самосталним лицима, али се буду одлучили да заснују радни однос од 01.01.2020. године.

3.   Изузимање из дохотка за опорезивање прихода дигиталних номада

Додаје се нови члан 9б којим се предвиђа изузимање из опорезивања дохотка нерезидентног обвезника који у Републици проводи најмање 90 дана у периоду од 12 месеци који почиње и завршава се у односној пореској години уколико је тај доходак остварен од нерезидентног налогодавца који не обавља делатност, односно активности на територији Републике.

Изузетак се примењује и на доходак који оствари од нерезидентног налогодавца који обавља делатност на територији Републике под условом да сама услуга пружена нерезидентном правном лицу не служи његовој делатности на територији Републике Србије.

4.   Пореска основица за новонастањене обвезнике

Додаје се нови члан 15в којим се дефинише основица пореза на зараде за новонастањеног обвезника.

Новонастањени обвезник има право на умањење од 70% на основицу пореза на зараде уколико испуњава одређене услове.

Чланом 15в се даље дефинише:

·        ко се сматра новонастањеним обвезником

·        висина умањења коју може да користи новонастањени обвезник

·        које услове мора да испуни ради примене умањења и за који период.

Наведена мера је намењена повратницима.

5.   Пореска ослобођења за новооснована привредна друштва

Новим чланом 21е прописује се да привредно друштво, новоосновано правно лице које обавља иновациону делатност у смислу закона о порезу на добит правних лица, уписано у регистар надлежног орана има право на ослобођење од плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде оснивача који су запослени у том лицу.

Пореско ослобођење се предвиђа на износ зараде до 150.000 динара за оснивача запосленог за период од 36 месеци од дана када је основано привредно друштво.

Истим чланом се ближе одређују додатни услови које је потребно испунити да би се ово пореско ослобођење применило.

6.   Набавна цена за сврхе одређивања капиталног добитка

Изменом члана 74 става 8 прецизније се дефинише набавна цена хартија од вредности које су стечене од послодавца или с послодавцем повезаног лица бесплатно или по повлашћеној цени. Конкретно, уколико су те хартије од вредности предмет пореза на зараде набавну цену ће чинити збир износа документоване повлашћене цене и основице на коју је плаћен порез на зараду.

Набавна цена акција или удела у нерезидентним привредним друштвима, односно хартија од вредности у случају преноса уз накнаду, ће бити тржишна вредност на дан када је лице које врши пренос постало порески резидент Републике.

7.   Остале измене

Експлицитно се наводи да само документована накнада трошкова превоза може бити ослобођена пореза на зараде.

Да ли Вам је ово било корисно?