Усвојене измене Закона о ПДВ, Закона о електронском фактурисању и Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало путем електронског фискалног уређаја

Народна скупштина Републике Србије је на седници одржаној дана 9. децембра 2022. године усвојила Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност. Усвајањем наведеног Закона извршена је додатна хармонизација са европским законодавством, али и са законодавством које регулише област електронског фактурисања. Наведене измене ступају на снагу 1. јануара 2023. године.
С тим у вези, у наставку Вам представљамо најзначајније измене:

1) Прецизирано је да лица која врше промет добара која су у поступку царинског складиштења неће бити у обавези да се региструју за ПДВ у Србији, односно немају обавезу да именују пореског пуномоћника.

2) Остваривање права на одбитак претходног пореза по основу електронске фактуреПраво на одбитак претходног пореза може се остварити искључиво по основу електронске фактуре која се сматра прихваћеном у складу са Законом о електронском фактурисању.

Такође, а уколико је таква електронска фактура прихваћена најкасније до истека рока за предају пореске пријаве за порески период у којем је настала пореска обавеза у складу за Законом о порезу на додату вредност, обвезник ће бити у могућности да оствари право на одбитак претходног пореза најраније за порески период у којем је пореска обавеза настала, независно од тога да ли је електронска фактура издата на дан настанка пореске обавезе или после тог дана.

Поред наведеног, Народна скупштина је усвојила и Закон о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању у циљу додатног прецизирања и правнотехничког уређивања постојећих одредаба у одређеним сегментима. Измене овог прописа такође ступају на снагу 1. јануара 2023. године.

Наведеним Законом:

1) Прецизирано је и да јавна комунална предузећа представљају субјекте јавног сектора;

2) Прописано је да обавеза издавања електронских фактура неће постојати у случају вршења промета добара и услуга без накнаде;

3) Извршено је додатно прецизирање обавезе електронског евидентирања ПДВ на порталу еФактура. Наиме, евидентирање може бити:

- Збирно и исто је предвиђено за све обавезе, приликом чега се врши исказивање података о основици и обрачунатом ПДВ, посебно по пореским стопама (нпр. код обрачуна ПДВ-а у случају када се промет врши физичким лицима у Републици Србији);
- Појединачно по свакој обавези, приликом чега ће се такође исказивати подаци о основици, пореској стопи и обрачунатом ПДВ и то за следеће врсте промета:

а) промет добара и услуга, укључујући и дати аванс, за који је прималац добара и услуга порески дужник у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност (нпр. код обрачуна ПДВ-а приликом примене механизма обрнуте наплате на ино услуге);

б) промет добара и услуга који се врши уз накнаду обвезнику пореза на приход од самосталне делатности у смислу закона који уређује порез на доходак грађана и обвезнику пореза на добит правих лица у смислу закона који уређује порез на добит правних лица, укључујући и примљен аванс, за који је испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност (нпр. ПДВ обрачунат на промет правним лицима и предузетницима који нису обвезници ПДВ, нити добровољни корисници портала е-фактура).

4) Предвиђена је могућност накнадног прихватања електронске фактуре;

5) Додатно је прецизиран случај слања електронских фактура путем портала еФактура у случају привременог прекида у његовом раду – наиме, у случају да дође до привременог прекида у раду портала еФактура, електронска фактура ће се сматрати достављеном у моменту поновног успостављања рада система електронских фактура. Само поступање у случају наступања привременог прекида у раду еФактура портала биће додатно регулисано Актом министра надлежног за послове финансија који ће бити донет у року од 3 месеца од дана ступања на снагу овог Закона.
Надаље, Влада Републике Србије је донела Уредбу о изменама и допунама Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја (даље у тексту: Уредба) која ступа на снагу 31.12.2022. године.

Најзначајнија новина је увођење ослобођења од обавезе евидентирања преко електронског фискалног уређаја када су у питању маркетиншке услуге које се пружају у малопродајном објекту правним лицима, односно обвезницима на приход од самосталне делатности, у смислу закона који се уређује порез на доходак грађана. Другим речима, услуге позиционирања производа и друге маркетиншке услуге које се пружају правним лицима – добављачима се изузимају од фискализације и приликом пружања наведених услуга неће постојати обавезе издавања електронског фискалног рачуна.

На крају, Уредбом је регулисано продужење прелазног периода током којег лица неће бити у обавези да евидентирају промет на мало преко електронског фискалног уређаја за обвезнике фискализације који се баве продајом на пијачним тезгама и сличним објектима. Прелазни период се продужава до 31. децембра 2023. године.

Да ли Вам је ово било корисно?