Новости

Пореске вести, октобар 2019.

Нови Закон о рачуноводству

Овим путем вас обавештавамо да је на седници Народне скупштине Републике Србије од 10.10.2019. године усвојен нови Закон о Рачуноводству, „Сл. Гласник РС“, бр. 73/2019 (у даљем тексту: „нови Закон“ или „Закон“) који ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

Прописано је да ће подзаконска акта неопходна за примену овог Закона бити донета у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Закона, а почеће да се примењују од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године. Поред тога, прописано је да су правна лица, односно предузетници дужни су да ускладе своје пословање са одредбама овог закона најкасније у року од три године од дана ступања на снагу овог Закона.

Одредбе новог Закона које се односе на могућност матичних правних лица да буду изузета од састављања, достављања и обелодањивања консолидованог годишњег финансијског извештаја, обавезу Министарства надлежног за послове финансија да извештава Европску комисију о променама врста привредних друштава и на извештај о плаћањима ауторитетима власти, почеће да се примењују од дана пријема Републике Србије у Европску унију.

Kључне измене односе се на:

·        објављивање превода Међународних стандарда финансијског извештавања;

·        организацију рачуноводства и рачуноводствених исправа;

·        вођење пословних књига и контни оквир;

·        финансијске извештаје и годишњи извештај о пословању, нефинансијско извештавање и извештаје о плаћањима владама;

·        достављање финансијских извештаја;

·        регистар финансијских извештаја;

Наведене измене биће детаљније обрађене у тексту у наставку. За сва питања у вези са Законом о рачуноводству, можете контактирати Душанку Бастају, Руководиоца из Сектора за порески консалтинг на мејл адресу: dbastaja@deloittece.com.

Објављивање превода Међународних стандарда финансијског извештавања

Одредбама новог Закона, прописано је да министарство надлежно за послове финансија утврђује и трајно објављује преводе Међународних стандарда финансијског извештавања (у даљем тексту: „МСФИ“), односно МСФИ за Министарство финансија (у даљем тексту: „МФ“), са јасном назнаком у ком периоду важи конкретно објављена верзија преведених МСФИ и МСФИ за МФ.

Микро правна лица и друга правна лица независно од величине, могу да се одлуче да примењују МСФИ или МСФИ за МФ, и у том случају су дужни да их примењују у континуитету најмање 5 година од почетка примене.

Организација рачуноводства и рачуноводствене исправе

У оквиру ове измене, извршена је јасна подела на лица која састављају рачуноводствене исправе и лица која спроводе контролу исправности тих исправа пре књижења.

С тим у вези, уводи се обавеза правним лицима, односно предузетницима да рачуне као рачуноводствене исправе морају састављати и достављати искључиво у електронском облику. Овом приликом напомињемо да ће ова одредба почети да се примењује почев од 1. јула 2021. године.

Наиме, циљ је да се предложеним решењем поједностави процедура издавања рачуна (нису потребни печат, ни потпис) и скрати време неопходно за обављање ових послова. Додатно, уводи се обавеза контроле веродостојности рачуноводствених исправа.

Вођење пословних књига и контни оквир

У оквиру одредби Закона којима се уређује појам и садржина пословних књига, уређен је и начин вођења пословних књига.

Наиме, прописан је период за који се пословне књиге воде (пословна година је једнака календарској, осим у случају када се пословне књиге воде за пословну годину која је различита од календарске у складу са овим Законом). Такође, дефинисано је да пословна година може бити краћа од дванаест узастопних календарских месеци, у случају оснивања правног лица, односно предузетника, статусне промене, ликвидације, стечаја и у другим случајевима у складу са Законом.

Додатно, поједностављује се вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја увођењем јединственог Контног оквира и образаца финансијских извештаја (као и Статистичког извештаја) за све категорије правних лица обвезника примене Закона.

Даље, за лица која су запослена код правног лица или предузетника и воде пословне књиге (дакле није поверено вођење књига правном лицу, односно предузетнику) није предвиђено обавезно професионално звање из области рачуноводства или ревизије.

Са друге стране, вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја правно лице, односно предузетник може поверити уговором искључиво правном лицу или предузетнику, који је уписан у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга. Изузетак од ове обавезе постоји када у оквиру групе правних лица, зависно правно лице води пословне књиге повезаним лицима у оквиру групе, чиме се олакшава вођење пословних књига код повезаних правних лица, и смањују трошкови с тим у вези.

Финансијски извештаји и годишњи извештај о пословању, нефинансијско извештавање и извештаји о плаћањима владама

Поред потпуног сета финансијских извештаја који велика правна лица, средња правна лица, правна лица која имају обавезу састављања консолидованих годишњих финансијских извештаја (матична правна лица) и јавна друштва достављају Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: „Агенција“), прописано је достављање и извештаја о корпоративном управљању, нефинансијско извештавање и састављање извештаја о плаћањима владама, ради усаглашавања са Директивом 2013/34/ЕУ. Наведене извештаје ће обвезници њиховог састављања, достављати у оквиру годишњег, односно консолидованог извештаја о пословању.

Достављање финансијских извештаја

Одредбе новог Закона одређују један рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја (који ће обухватити и Статистички извештај) ради јавног објављивања – до 31. марта текуће за претходну годину.

Другим речима, укида се обавеза достављања два сета извештаја (извештаји за статистичке и друге потребе и редован годишњи финансијских извештај). Овим ће се омогућити привреди довољно времена да достави један сет извештаја, будући да не постоји обавеза достављања података за статистичке и друге потребе до краја фебруара.

Правна лица која састављају консолидоване годишње финансијске извештаје (матична правна лица) дужна су да доставе извештаје Агенцији, ради јавног објављивања најкасније до 30.априла наредне године.

Као изузетак, остављен је рок обвезницима ревизије финансијских извештаја да доставе ревизорски извештај и пратећу документацију до 30. јуна текуће за претходну годину, односно до 31. јула уколико се ради о ревизији консолидованих финансијских извештаја.

Са друге стране, правна лица која имају пословну годину различиту од календарске, дужна су да за статистичке потребе и ради јавног објављивања доставе Агенцији редовне годишње финансијске извештаје за извештајну годину, најкасније у року од три месеца од датума биланса.

Предвиђено је да правна лица и предузетници који су на основу извршене ревизије финансијских извештаја кориговали своје финансијске извештаје достављене Агенцији до 31. марта, те кориговане извештаје, заједно са ревизорским извештајем и одлуком о њиховом усвајању достављају Агенцији до 30. јуна, односно 31. јула, ако су у питању консолидовани финансијски извештаји.

Такође, одредбе новог Закона не прописују обавезу достављања изјаве да добит није распоређена (губитак покривен), нити достављање одлуке о расподели добити или одлуке о покрићу губитка, чиме се додатно смањују обавезе правних лица и предузетника у вези са припремом наведене документације.

 

Да ли Вам је ово било корисно?