Новости

Пореске вести, август 2017.

Нова мишљења Министарства финансија 

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: „Закон о ПДВ-у“), Закона о порезу на добит правних лица и Закона о порезима на имовину.

Закон о порезу на додату вредност
Садржина рачуна за извршени промет добара, односно услуга за потребе остваривања права на одбитак претходног пореза

Ако рачун за извршени промет садржи све податке прописане Законом о ПДВ-у и Правилником о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци, а не садржи неке од података предвиђених другим прописом, та околност не представља основ за оспоравање права на одбитак претходног пореза.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00083/2017-04 од 6.6.2017. године)

Промет добара и услуга из области грађевинарства у случају када обвезник ПДВ врши поправку пумпе за грејање, редован сервисни преглед горионика и инсталација за грејање, одзрачивање радијатора и периодични преглед гасних котларница

Активности као што су: поправка пумпе за грејање, редован сервисни преглед горионика и инсталација за грејање, одзрачивање радијатора (укључујући и њихово пражњење и пуњење) и периодични преглед гасних котларница, припадају групи 43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система Класификације делатности. Порески дужник за тај промет јесте прималац добара.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1501/2015-04 од 1.6.2017. године)

Закон о порезу на добит правних лица
Утврђивање продајне цене непокретности када се пренос уз накнаду опорезује порезом на додату вредност, за сврху одређивања капиталног добитка

Када се пренос непокретности уз накнаду опорезује порезом на додату вредност, за сврху утврђивања капиталног добитка, продајном ценом сматра уговорена цена без пореза на додату вредност.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-126/2017-04 од 22.6.2017. године)

Постојање обавезе искључења сталних средстава из амортизационе групе у коју су разврстана у случају доношења одлуке о престанку признавања вредности материјалних средстава и нематеријалне имовине

У случају када обвезник донесе одлуку о престанку признавања вредности нематеријалне имовине, као и о престанку признавања вредности материјалних средстава - опреме (услед техничко-технолошке застарелости исте), предметна стална средства треба искључити из амортизационе групе (од II до V) у коју су разврстана.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-93/2017-04 од 29.5.2017. године)

Утврђивање (укупне) вредности трансакција са повезаним лицем за сврху сачињавања извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику по основу датих или примљених аванса у пореском периоду

Код утврђивања вредности трансакција, односно укупне вредности трансакција са једним повезаним лицем у циљу утврђивања испуњености услова за подношење извештаја у скраћеном облику, вредност трансакције са повезаним лицем представља вредност предметне трансакције без ПДВ, при чему се ( у укупну вредност трансакција са повезаним лицем) не укључује вредност датих, односно примљених аванса, сходно члану 2. став 3. Правилника о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке“ примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-465/2017-04 од 21.6.2017. године)

Закон о порезима на имовину
Предмет опорезивања порезом на имовину ветротурбине и одређивање амортизационе групе за сврху обрачуна пореске амортизације

Ветротурбина као енергетски објекат који је инкорпорисан у земљишту, односно у бетонираној подлози - темељу инкорпорисаном у земљишту, па се не може премештати са места на место без оштећења њене суштине, јесте непокретност у смислу предмета опорезивања порезом на имовину и представља јединствену целину са свим својим деловима а ради утврђивања амортизације за пореске сврхе, сврстава се у I амортизациону групу.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00057/2017-04 од 22.6.2017. године) 

Да ли Вам је ово било корисно?