Новости

Пореске вести, август 2017.

Предлог новог Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

Тренутно је у процедури усвајања предлог новог Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (даље: Правилник), чија је примена планирана од 1. јануара 2018. године.

Као и претходни, и овај Правилник прописује облик, садржину и начин вођења интерне евиденције од значаја за утврђивање ПДВ обавезе, која се не доставља уз пореску пријаву, односно садржину прегледа обрачуна ПДВ-а који ће се достављати на Обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву за сваки порески период.

1  Измењена и проширена интерна ПДВ евиденција

Нови Правилник прописује дужност обвезника да у оквиру ПДВ евиденције обезбеди податке од значаја за утврђивање висине обавезе по основу ПДВ и то кроз општу и посебну евиденцију о ПДВ-у.

У оквиру опште евиденције обвезник је дужан да обезбеди податке о:

1)   прометима за које је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

2)   прометима за које је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза;

3)   опорезивом промету добара и услуга и обрачунатом ПДВ-у;

4)   обрачунатом ПДВ-у за промет другог лица;

5)   посебним поступцима опорезивања;

6)   увозу добара;

7)   набавци добара и услуга од пољопривредника;

8)   набавци добара и услуга осим набавке добара и услуга од пољопривредника;

9)   промету добара и услуга који је извршен ван Србије као и прометима који нису предмет опорезивања ПДВ-ом. 

У случају обвезника – страног лица, општа ПДВ евиденција се односи на промете који су у Србији извршени страном лицу, промете које је страно лице извршило у Србији, као и увоз добара.

Претходно поменути подаци које је обвезник дужан да обезбеди укључују податке који се претежно већ налазе у постојећим КУФ/КИФ и пратећим евиденцијама, и то:

·        број и датум издавања рачуна;

·        број и датум издавања примљеног рачуна;

·        износ накнаде, основице, односно вредности добара и услуга, по врстама промета;

·        подаци о настанку обавезе обрачунавања ПДВ-а, пореској стопи и обрачунатом ПДВ-у;

·        износ ПДВ-а који се може одбити као претходни порез;

·        износ ПДВ-а који се не може одбити као претходни порез;

·        подаци о пореској обавези;

·        други подаци од значаја за правилно обрачунавање и плаћање ПДВ-а.

У оквиру посебне евиденције обвезник је дужан да евидентира детаљније податке (нпр. бројеве и датуме уговора и потврда о пореском ослобођењу, личне податке о испоручиоцима секундарних сировина,  итд.) у вези са појединим врстама трансакција као што су промети:

·        извршени дипломатским представништвима и међународним организацијама;

·        које је обвезник извршио на основу уговора о донацији, уговора о кредиту или међународног уговора којим је предвиђено пореско ослобођење;

·        секундарних сировина и услуга које су са њима у непосредној вези а који су извршени обвезнику од стране лица које није обвезник;

·        пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, који су извршени од стране пољопривредника који није регистрован за обавезу плаћања ПДВ-а;

·        у вези са опремом и непокретностима за вршење делатности (у вези са којима је обавезна евиденција података о њиховој првој употреби, завршетку улагања, исправци одбитка претходног пореза и стицању права на одбитак претходног пореза итд.).

2  Образац ПОПДВ

Обвезник за сваки порески период саставља преглед обрачуна ПДВ на Обрасцу ПОПДВ који ће се Пореској управи достављати електронским путем уз пореску пријаву (редовну и измењену) почев од првог пореског периода 2018. године. Садржај обрасца ПОПДВ дат је у виду 11 различитих прегледа.

У наставку је детаљније описан садржај појединачних делова Обрасца ПОПДВ. Износи који се уносе у Образац ПОПДВ уносе се без децимала, али се могу унети са предзнаком „минус“.

Подаци о подносиоцу

У овом делу се уноси ПИБ, назив, односно име и презиме обвезника.

1. Подаци о промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза

У овај део уносе се подаци у вези са накнадом по основу:

-      промета ка иностранству,

-      ка АП Косово и Метохија,

-      уноса добара у слободну зону и промета у оквиру слободне зоне,

-      осталих врста промета за које је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза.

У овом делу се такође исказују подаци о накнади или делу накнаде наплаћеном пре наведених врста промета, као и о промету добара и услуга без накнаде, а који је ослобођен са правом на одбитак претходног пореза.

2. Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза

Овај део обухвата податке о оствареној накнади, тј. вредности, за следеће врсте промета:

-      промет новца и капитала,

-      промет земљишта и давање у закуп земљишта,

-      промет објеката и

-      осталих промета добара и услуга који су ослобођени ПДВ-а без права на одбитак претходног пореза.

У овом делу се такође исказују подаци о накнади или делу накнаде наплаћеном пре наведених врста промета, као и о промету добара и услуга без накнаде, а који је ослобођен без права на одбитак претходног пореза.

3. Опорезиви промет добара и услуга и обрачунати ПДВ

Овај део обухвата податке о опорезивом промету добара и услуга извршеном од стране обвезника и обрачунатом ПДВ-у за следеће врсте промета:

-      промете новоизграђених грађевинских објеката и делова тих објеката, за које је порески дужник обвезник који врши промет (осим хипотекованих непокретности и промете добара над којима се спроводи извршење),

-      промете за које је порески дужник обвезник који врши промет (осим промета из претходне тачке),

-      промете грађевинских објеката и делова тих објеката, за које порески дужник није обвезник који врши промет (укључујући хипотековане непокретности и промете добара над којима се спроводи извршење),

-      остале промете за које обвезник који их врши није порески дужник (нпр. промети секундарних сировина, електричне енергије и природног гаса итд.),

Нарочито се издвајају повећања и смањења основице, односно износ обрачунатог ПДВ-а, промети који су извршени без накнаде као и они који су у целости или делимично наплаћени авансно, укупно обрачунати промет и укупно обрачунати ПДВ.

3а. Обрачунати ПДВ за промет другог лица

У овом делу уносе се подаци о ПДВ-у који обрачунава порески дужник за промете других лица и у питању су следећи промети:

-      пренос права располагања на грађевинским објектима за које је порески дужник обвезник  – прималац добара,

-      промет који у Србији врши нерезидентно лице које није обвезник,

-      сви остали промети у вези са којима је порески дужник обвезник – прималац добара и услуга (промет електричне енергије и природног гаса намењених за даљу продају, извршен од стране другог обвезника, промет секундарних сировина и услуга непосредно повезаних са њима, и др.).

Нарочито се издвајају повећања и смањења обрачунатог ПДВ-а, ПДВ на промете који су извршени без накнаде, као и на промете који су у целости или делимично наплаћени авансно и укупно обрачунати ПДВ.

4. Посебни поступци опорезивања

У овај део се уносе подаци о посебним поступцима опорезивања тј. промете услуга туристичких агенција, промети половних добара, уметничких дела и колекционарских добара и антиквитета.

5. Укупни промет добара и услуга и обрачунати ПДВ

У овај део уносе се подаци о укупној вредности пореске основице и обрачунатог ПДВ-а за извршене промете који су наведени у претходним пољима.

6. Увоз добара

У овај део се уносе подаци о увозу добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима и то о вредности пореске основице приликом увоза, накнадним изменама ове вредности, као и у вези са увозом добара за које је прописано пореско ослобођење. У овом делу се такође исказују и подаци у вези са допремањем добара са територије АП Косово и Метохија.

7. Набавка добара и услуга од пољопривредника

У овај део се уносе подаци о вредности примљених добара и услуга (укључујући и повећања и смањења те вредности), вредности плаћених добара и услуга, односно о плаћеној ПДВ надокнади пољопривреднику, као и о ПДВ надокнади која се може одбити као претходни порез.

8. Евиденција о набавци добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника

У овај део се уносе подаци о свим осталим набавкама, осим набавки од пољопривредника, односно подаци о:

-      набавкама добара и услуга у Србији од обвезника за које је порески дужник испоручилац добара и услуга (укључујући први пренос права располагања на новоизграђеним објектима, набавке добара и услуга без накнаде итд.),

-      набавкама добара и услуга у Србији од обвезника за које је порески дужник прималац добара и услуга (укључујући пренос права располагања на грађевинским објектима, набавке добара и услуга без накнаде итд.),

-      набавкама добара и услуга у Србији од обвезника осим претходно наведених категорија, тј. преносу целокупне или дела имовине, са или без накнаде или као улог,

-      набавкама добара и услуга од лица ван територије Србије, која нису обвезници, а које су опорезиве ПДВ,

-      свим осталим набавкама добара и услуга (које не подлежу опорезивању ПДВ-ом).

8е. ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез и исправке одбитка претходног пореза.

Овим делом су обухваћени подаци о ПДВ-у који се може одбити као претходни ПДВ, као и накнадне измене ове вредности, односно:

-      укупно обрачунати ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник - испоручилац добара, односно пружалац услуга, а који се може одбити као претходни ПДВ,

-      укупно обрачунати ПДВ за промет набављених добара и услуга за који је порески дужник обвезник - прималац добара, односно услуга, а који се може одбити као претходни ПДВ,

-      исправка одбитка - повећање претходног ПДВ-а, осим по основу измене основице за промет добара и услуга и по основу увоза добара,

-      исправка одбитка - смањење претходног ПДВ-а, осим по основу измене основице за промет добара и услуга,

-      укупно обрачунати ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни ПДВ,

-      укупно обрачунати ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни ПДВ увећан за износ за који се не може умањити обрачунати ПДВ.

9. Укупна вредност набављених добара и услуга, укључујући и увоз добара стављених у слободан промет

У овај део се уноси податак о износу укупне вредности набављених добара и услуга, укључујући и вредност увезених добара.

9а. ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез

У овом делу се уносе обједињени подаци о појединачним врстама претходног пореза и то о:

-      ПДВ-у плаћен при увозу добара,

-      ПДВ надокнади плаћеној пољопривреднику,

-      ПДВ-у по основу набавки добара и услуга, осим наведених категорија,

-      Укупном ПДВ-у који се у пореској пријави исказује као претходни ПДВ.

10. Пореска обавеза

Овај део садржи податак о коначној пореској обавези исказаној у ПДВ пријави, обрачунат преко обједињених података о претходном порезу и обрачунатом ПДВ-у.

11. Промет добара и услуга извршен ван Србије и други промет који не подлеже ПДВ-у

Овај део садржи податке о:

-      Промету добара и услуга извршеном ван Србије,

-      Преносу целокупне, односно дела имовине који се не сматра прометом у смислу опорезивања ПДВ,

-      Промету добара и услуга који се не сматрају прометом у смислу прописа који уређују ПДВ.

Да ли Вам је ово било корисно?