Новости

Пореске вести, децембар 2017.

Измене и допуне пореских закона

Усвојене измене и допуне пореских закона

Дана 14. децембра 2017. године, Народна скупштина Републике Србије усвојила је предлоге Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

1. Предлог измена и допуна Закона о порезу на додату вредност

Најављене измене тичу се:

 • новог случаја када промет добара и услуга не подлеже обрачуну ПДВ-а код јавно-приватних партнерстава,
 • остваривања ослобођења са правом на одбитак претходног пореза код промета добара које инострани прималац отпрема у пртљагу у иностранство и укидања рефакције ПДВ-а страном држављанину,
 • права на одбитак претходног пореза на издатке за исхрану (укључујући и пиће) запослених и других радно ангажованих лица, односно приликом увоза добара,
 • права на смањење обрачунатог ПДВ-а у случају погрешне примене механизма обрнуте наплате,
 • места промета туристичких услуга,
 • одлагања обавезе достављања прегледа обрачуна уз ПДВ пријаву,
 • увођења новог посебног поступка опорезивања – промета инвестиционог злата,
 • рефундације плаћеног ПДВ-а купцу првог стана.

Највећи део измена Закона о порезу на додату вредност (даље: ЗПДВ) ће се примењивати од 1. јануара 2018. године, осим одредби у вези са:

прометом инвестиционог злата као новим посебним поступком опорезивања, које ће се примењивати од 1. априла 2018. године,

састављањем и подношењем прегледа обрачуна ПДВ-а уз ПДВ пријаву, које ће се примењивати од 1. јула 2018. године,

ослобођења код промета добара које инострани прималац отпрема у пртљагу у иностранство, односно укидања рефакције ПДВ-а страном држављанину које ће се примењивати од 1. јануара 2019. године.   

У наставку је дат преглед наведених измена које су обухваћене ЗПДВ. 

1.1  Измене и допуне ЗПДВ
1.1.1  Нови случај промета добара и услуга који не подлеже обрачуну ПДВ-а

У складу са новим чланом 6а ЗПДВ сматраће се да до промета добара и услуга није дошло када исти врши давалац концесије концесионару, односно концесионар даваоцу концесије у оквиру реализације уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије, закљученог у складу са законом којим се уређују јавно-приватно партнерство и концесије, уколико су кумулативно испуњена следећа два услова:

- оба лица су обвезници ПДВ-а, и

- оба лица би имала право на одбитак претходног пореза у потпуности у складу са ЗПДВ у случају када би се промет између њих сматрао извршеним.

До примене наведеног члана неће доћи у случају када је за наведени промет плаћена, односно наплаћена накнада или део накнаде (аванс) пре 1. јануара 2018. године у ком случају се на такав промет имају применити одредбе претходно важећег закона.

1.1.2  Ослобођење са правом на одбитак претходног пореза код промета добара које инострани прималац отпрема у пртљагу у иностранство и укидање рефакције ПДВ-а страном држављанину

Новелираним чланом 24 став 1 тачка 4) ЗПДВ врши се прецизирање услова под којима обвезник ПДВ може остварити ослобођење по основу испоруке добара иностраним примаоцима (путницима) по основу продатих добара која они отпреме са собом у иностранство, уз две битне измене у односу на садашње решење: 

- неће постојати могућност ослобођења од обрачуна ПДВ-а у случају промета акцизних производа и добара за опремање и снабдевање превозних средстава;

- смањује се укупна вредност добара за која се може остварити ослобођење са 150 евра на 100 евра.

У контексту наведеног, укида се институт рефакције ПДВ страном држављанину. 

1.1.3  Измене у погледу права на одбитак претходног пореза

1.1.3.1  Исхрана, укључујући и пиће, запослених и других радно ангажованих лица

У складу са изменом члана 29 став 1 тачка 3) ЗПДВ, од искључења од права на одбитак претходног пореза изузимају се издаци за исхрану, укључујући и пиће, запослених и других радно ангажованих лица који се послужују у угоститељским објектима (кантинама) под условом да обвезник по том основу наплаћује накнаду.

1.1.3.2  Исправка одбитка претходног пореза приликом увоза добара

У складу са предлогом новелираног члана 31а став 6 ЗПДВ, од 1. јануара 2018. године, прецизира се да обвезници више неће бити у обавези да изврше исправку одбитка претходног пореза обрачунатог од стране царинског органа приликом увоза добара, који је одбијен као претходни порез, у случају накнадног повећања истог.

На овај начин је извршено усклађивање између наведеног члана ЗПДВ и члана 5 Правилника о начину исправке одбитка претходног пореза код измене основице за ПДВ („Сл. Гласник РС“, бр. 86/2015) који предвиђа да ако је ПДВ за увоз добара, који је одбијен као претходни порез, повећан, обвезник ПДВ може да повећа одбитак претходног пореза који је по том основу остварио, ако су испуњени услови за одбитак претходног пореза у складу са законом.

1.1.4  Право на смањење обрачунатог ПДВ-а у случају погрешне примене механизма обрнуте наплате

Допуњени члан 31а ЗПДВ предвиђа да у случају да је порески орган у поступку контроле утврдио да је обвезник ПДВ погрешно применио члан 10 став 1 тачка 3) и став 2 истог члана ЗПДВ (нпр. промет добара и услуга у области грађевинарства) и сходно томе обрачунао ПДВ као порески дужник и истовремено исказао исти износ ПДВ-а као претходни порез, порески орган ће решењем извршити исправку одбитка претходног пореза.

Са друге стране, на основу таквог решења обвезник ПДВ има право да смањи погрешно обрачунати ПДВ и то најраније у пореском периоду у којем је достављено решење пореског органа

Додатно, ако се наведено решење поништи, измени или укине у делу којим је исправљен претходни порез, обвезник ПДВ је у обавези да искаже дуговани ПДВ по том основу.

1.1.5  Mестo промета услуга код туристичких услуга

У складу са новелираним чланом 35 став 3 ЗПДВ, место промета јединствене туристичке услуге је место у којем пружалац услуга има седиште или сталну пословну јединицу ако се промет услуга врши из сталне пословне јединице која се не налази у месту у којем пружалац услуга има седиште.

1.1.6  Одлагање обавезе достављања прегледа обрачуна уз ПДВ пријаву

У складу са наведеном изменом, обавеза достављања прегледа обрачуна ПОПДВ уз сваку ПДВ пријаву одлаже се за 1. јул 2018. године, за разлику од још увек важећег решења које предвиђа увођење ове нове обавезе за обвезнике ПДВ у Србији од 1. јануара 2018. године. 

1.1.7  Промет инвестиционог злата

Новим чланом 36а ЗПДВ предлаже се увођење новог посебног поступка опорезивања који се односи на промет инвестиционог злата.

1.1.8  Рефундација плаћеног ПДВ-а купцу првог стана

Најављеним изменама стварају се услови за остваривање права на рефундацију ПДВ-а по основу куповине првог стана када се ради о стану који је предмет хипотеке, односно предмет извршења у извршном поступку.

Додатно, предвиђа се могућност да купац стана који је до дана ступања на снагу овог закона купио стан као хипотековану непокретност, односно у извршном поступку и уговорену цену стана са ПДВ у потпуности исплатио продавцу уплатом на одговарајуће рачуне у складу са законом, а који на основу поднетог захтева није остварио рефундацију ПДВ, има право да надлежном пореском органу поднесе нови захтев за рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана. 

2. Предлог измена и допуна Закона о порезу на добит правних лица

Најважније измене обухватају:

 • обрачун амортизације нематеријалних улагања и разврставање по амортизационим групама сталних средстава која се састоје из непокретних и покретних делова;
 • прецизирање одредби о признавању расхода по основу исправке вредности потраживања;
 • поједностављење услова за признавање расхода у пореском билансу банке по основу отписа потраживања по основу проблематичних кредита;
 • прецизирање начина одређивања продајне и набавне цене имовине за сврхе обрачуна капиталног добитка/губитка;
 • сужавање обима услуга које подлежу порезу по одбитку;
 • појашњења у области стечајног поступка и ликвидације;
 • појашњења у области трансферних цена.

Највећи део измена Закона о порезу на добит правних лица (даље: ЗПДПЛ) би требало да се примењује од 1. јануара 2018. године, осим следећих:

 • Одредбе које регулишу услове за признавање расхода по основу отписа потраживања код банака, као и одредбе о условима за признавање расхода по основу исправке вредности појединачних потраживања, примењивале би се на обрачун пореске основице за 2017. годину;
 • Одредбе које регулишу порез по одбитку примењивале би се од 1. априла 2018. године;
 • Одредбе које регулишу порески третман стечајног поступка и ликвидације примењивале би се од 1. августа 2018. године.

У наставку је дат преглед најзначајнијих измена које су обухваћене наведеним предлогом закона:

2.1  Измене и допуне ЗПДПЛ
2.1.1  Пореска амортизација (члан 10 ЗПДПЛ)
 • Нематеријална улагања

Предлаже се обрачун пореске амортизацијe нематеријалних средстава применом пропорционалне методе, при чему би се амортизациона стопа одређивала на основу века трајања конкретног нематеријалног средства (концесије, патенти, лиценце), односно рока на који је закључен уговор о праву коришћења одређеног нематеријалног средства.

До увођења измена, нематеријална средства су разврстана у 2. амортизациону групу и амортизују се применом дегресивне методе на салдо групе, што има за последицу да се нематеријално средство често амортизује дуже од века трајања.

 • Разврставање средстава

Предлаже се могућност да, изузетно од правила за разврставање сталних средстава по групама ради утврђивања амортизације за пореске сврхе, порески обвезник разврстава стална средства која се састоје из непокретних и покретних делова по групама на начин на који су наведена средства исказана у његовим пословним књигама у складу са рачуноводственим прописима.

Последично, уколико је стално средство, које се састоји од покретних и непокретних делова, у пословним књигама обвезника исказано као непокретност, исто се разврстава у 1.  амортизациону групу и амортизује се применом методе и стопе прописане законом за наведену групу.

2.1.2  Признавање расхода по основу исправке вредности потраживања (члан 16 ЗПДПЛ)

Предложеним изменама прецизира се одредба о признавању расхода по основу исправке вредности појединачних потраживања, те се наводи да се на терет расхода признаје исправка вредности појединачних потраживања, која испуњавају остале прописане услове, ако је од рока за њихову наплату, односно реализацију, до краја пореског периода прошло најмање 60 дана.

2.1.3  Признавање расхода по основу отписа потраживања извршених у складу са прописима НБС (члан 16, члан 22а ЗПДПЛ)

Предлаже се признавање расхода у пореском билансу банке по основу отписа проблематичних потраживања извршених у складу са прописима Народне банке Србије по основу кредита који се у смислу прописа Народне банке Србије сматрају проблематичним кредитима (датих физичким и правним лицима).

Сва отписана, исправљена и друга потраживања која су призната као расход, а која се касније наплате или поверилац повуче тужбу, предлог за извршење, односно пријаву потраживања, у моменту наплате или повлачења тужбе, предлога за извршење, односно пријаве потраживања улазе у приходе банке. Истовремено, сва отписана, исправљена и друга потраживања која нису призната као расход, а која се касније наплате, у моменту наплате не улазе у приходе банке.

2.1.4  Продајна и набавна цена – капитални добитак/губитак (члан 28, 29)

Предлаже се да се за сврху одређивања капиталног добитка продајном ценом сматра уговорена цена (односно тржишна цена у случају продаје повезаном лицу) без ПДВ, ради усклађивања са већ постојећом одредбом да се у износ продајне цене, за потребе обрачуна капиталног добитка/губитка, не урачунава порез на пренос апсолутних права.

Предлаже се прецизирање одредби о одређивању набавне цене за сврху утврђивања капиталног добитка, тако да се набавна цена остале имовине, а не само имовине која подлеже амортизацији (непокретности) коригује на процењену, односно фер вредност, уколико је промена на фер вредност исказана као приход у периоду у којем је извршена.

2.1.5  Стечај и ликвидација (члан 34, члан 64 ЗПДПЛ)

Предлаже се да период стечаја траје од правоснажности решења о настављању стечајног поступка банкротством до правоснажности решења о закључењу стечајног поступка, односно до правоснажности решења о обустави стечајног поступка услед продаје стечајног дужника као правног лица.

Предлаже се обавеза подношења пореске пријаве и у случају обуставе ликвидационог поступка, а не само у случају покретања и окончања поступка ликвидације.

Поред тога, у складу са предложеним изменама, порески период за обвезника над којим је у току године обустављен стечајни поступак услед продаје стечајног дужника као правног лица (као и за обвезника над којим је обустављен поступак ликвидације),  започиње наредним даном у односу на дан правоснажности решења о обустави стечајног поступка, при чему је за тај порески период обвезник дужан да у року од 15 дана (од правоснажности решења о обустави стечајног поступка) поднесе пореску пријаву у којој даје процену прихода, расхода и добити и обрачунава месечни износ аконтација пореза на добит.

2.1.6  Прецизирање услуга које подлежу порезу по одбитку (члан 40, члан 71 ЗПДПЛ)

Предлаже се да се порезом по одбитку опорезују искључиво накнаде за услуге истраживања тржишта, рачуноводствене и ревизорске услугe, као и друге услуге из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења, при чему би предметне услуге ближе биле уређене посебним подзаконским актом, ради отклањања нејасноћа у примени ове одредбе. Наведено прецизирање не примењује се на накнаде за услуге које се плаћају лицима из јурисдикција са преференцијалним пореским системом. 

До ступања на снагу измена, предмет опорезивања су накнаде од услуга које се пружају или користе, односно које ће бити пружене или коришћене на територији Републике Србије, те се предложеном изменом обим опорезивих услуга значајно сужава у односу на постојеће законско решење.

Поред тога, предлог је да се рок за предају пореске пријаве пореза по одбитку продужи са 1 на 3 дана (рачунајући од дана исплате прихода).

2.1.7  Пореско ослобођење (члан 50а, 50в, 50г ЗПДПЛ)

Предлаже се да се новозапосленим лицима у смислу члана 50а ЗПДПЛ сматрају лица која је обвезник запослио у периоду улагања, тако да у моменту испуњења услова за коришћење пореског ослобођења обвезник има најмање 100 додатно запослених на неодређено време  у односу на број запослених на неодређено време који је имао на последњи дан периода који претходи периоду у којем је започео улагања (док тренутно важеће решење предвиђа да се број новозапослених пореди са бројем запослених које је порески обвезник имао у периоду када је почео да стиче право на пореско ослобођење). Поред тога, предлаже се допуна одредбе којом се одређује ко се не може сматрати новозапосленим лицима у смислу овог члана те се наводи да се новозапосленим лицима не могу сматрати ни лица која нису непосредно радно ангажована код обвезника.

Додатно, предлаже се прецизирање одредби о примени наведеног пореског ослобођења на следећи начин:

 • Порески обвезник који смањи број запослених на неодређено време током примене пореског ослобођења испод броја укупно запослених на неодређено време које је имао у пореском периоду у којем је испунио услове за пореско ослобођење, губи право на пореско ослобођење за цео период коришћења пореског ослобођења, и дужан је да у пореској пријави за порески период у којем је смањио број запослених обрачуна и плати порез који би био дужан да плати да није користио пореско ослобођење.
 • Порески обвезник који изгуби право на коришћење пореског ослобођења отуђењем средстава, дужан је да обрачуна и плати порез који би био дужан да плати да није користио пореско ослобођење у пореског пријави за порески период у којем је отуђио средства.  
2.1.8  Трансферне цене (члан 60 ЗПДПЛ)

У складу са предложеним изменама, у саме одредбе ЗПДПЛ се уносе већ постојећа решења прописана Правилником о трансферним ценама о условима за подношење документације о трансферним ценама у форми извештаја у скраћеном облику са допуном којим се наводи да се у вредност трансакције, односно укупну вредност трансакција у том смислу, не укључују камате по основу зајмова, односно кредита, дати, односно примљени аванси, као и порез на додату вредност.

Коначно, у складу са предложеним изменама у случају продаје имовине повезаном лицу, по основу које се утврђује капитални добитак/губитак, обвезник није дужан да исказује цену трансакције са повезаним лицем по „принципу ван дохвата руке”, односно није дужан да подноси документацију у складу са прописима о трансферним ценама. Разлог овакве измене је што је за сврху утврђивања капиталног добитка/губитка већ прописано да се продајном ценом сматра уговорена цена, односно у случају продаје повезаном лицу тржишна цена (ако је уговорена цена нижа од тржишне).

3. Предлог измена и допуна Закона о порезу на доходак грађана

Основне измене односе се на:

 • дефинисање појма дохотка нерезидената;
 • третман прихода по основу права из радног односа које оствари лице по престанку радног односа;
 • моменат када се примања по основу хартија од вредности сматрају зарадом;
 • одређивање појма физичког лица које је упућено на рад у иностранство;
 • усклађивање неопорезивих износа;
 • продужење периода постојећих пореских олакшица;
 • прецизирање појма обвезника који порез плаћа на приходе од самосталне делатности;
 • капитални добитак и губитак;
 • друге приходе;
 • пријаву за порез на приходе од самосталне делатности и порески биланс;
 • начин пријаве пореског обвезника – нерезидента;
 • начин утврђивања и плаћања пореза у смислу члана 100а Закона о порезу на доходак грађана (даље: ЗПДГ);
 • вођење Регистра послодаваца.

Највећи део измена ЗПДГ ће се примењивати од 1. јануара 2018. године, осим одредбе у вези са применом пореског ослобођења за послодавца – новоосновано привредно друштво тј. новооснованог предузетника, које ће се примењивати од 1. октобра 2018. године.

3.1  Измене и допуне ЗПДГ
3.1.1  Доходак нерезидената

Додатним ставовима у оквиру члана 8 јасније је прецизиран појам дохотка који на територији Републике Србије оствари физичко лице - нерезидент које је обвезник пореза на доходак грађана. Наиме, дохотком се пре свега сматра доходак који нерезидент оствари по основу рада, али и права насталог на територији Републике, укључујући и право по основу имовине која се налази на територији Републике Србије којом располаже нерезидент.

3.1.2  Третман прихода по основу права из радног односа које оствари лице по престанку радног односа

Увођењем става 5 у оквиру члана 13 ЗПДГ наводи се да се зарадом сматрају и примања која по основу права из радног односа оствари лице по престанку радног односа, чиме сва исплаћена примања након престанка радног односа имају и даље порески третман зараде.

3.1.3  Моменат када се примања по основу хартија од вредности сматрају зарадом

У члану 14 ЗПДГ врши се прецизирање одредбе у смислу опредељења опорезивог момента када се примање по основу награђивања хартијама од вредности сматра зарадом. Наиме, порески моменат настаје само када запослени стекне право располагања на тим хартијама од вредности.

3.1.4  Појам физичког лица које је упућено на рад у иностранство

Изменом члана 15б ЗПДГ ново додатим ставом 2 обухваћена су и лица који су резиденти Републике Србије и упућена су у иностранство на стручно оспособљавање и усавршавање за потребе послодавца.

3.1.5  Усклађивање неопорезивих износа

Новим ЗПДГ је извршено усклађивање и повећање неопорезивог износа зараде са 11.790 на 15.000 динара месечно.

3.1.6  Продужење периода постојећих пореских олакшица

Новим ЗПДГ, предложено је продужење постојећих пореских олакшица за запошљавање нових лица које истичу 31. децембра 2017. године до 31. децембра 2019. године, као и увођење нове пореске олакшице приликом запошљавања младих када започну сопствени посао, кроз ослобођење од плаћања пореза (као и доприноса за обавезно социјално осигурање) на зараде у првим годинама пословања (у години оснивања и у наредној години).

3.1.7  Појам обвезника који порез плаћа на приходе од самосталне делатности

У члановима 32 до 37а ЗПДГ врши измена у смислу прецизирања појма обвезника који порез плаћа на приходе од самосталне делатности:

 • физичкo лицe које у уписано у регистар код надлежног органа, односно организације, а пoрeз нa прихoдe oд сaмoстaлнe дeлaтнoсти плаћа на опорезиву добит (прeдузeтник), односно на паушално утврђени приход (прeдузeтник паушалац).
 • обвезник пoрeзa пo oснoву прихoдa oд пoљoприврeдe и шумaрствa, кoje вoди пoслoвнe књигe у складу са овим законом и пoрeз нa прихoдe oд сaмoстaлнe дeлaтнoсти плаћа на опорезиву добит (предузетник пољопривредник);
 • физичкo лицe кoje je oбвeзник пoрeзa нa дoдaту врeднoст у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje пoрeз нa дoдaту врeднoст, као и свако друго физичко лице које обавља делатност независно од тога да ли је та делатност регистрована и пoрeз нa прихoдe oд сaмoстaлнe дeлaтнoсти плаћа на опорезиву добит (предузетник друго лице).
3.1.8  Капитални добитак и капитални губитак

Додаје се тачка 4 члану 72 ставу 1 која издваја продају инвестиционих јединица.

Допуњеним чланом 78 ЗПДГ наглашава се да, уколико се и после пребијања капиталног губитка са капиталним добитком искаже капитални губитак, допуштено је његово пребијање у наредних пет година, у које се урачунава и година у којој је остварен првобитни капитални губитак у вези са којим се врши пребијање на рачун будућих капиталних губитака, за разлику од претходно дефинисане временске одреднице „почев од године у којој је остварен првобитни капитални губитак“.

3.1.9  Други приходи

Изменама члана 85 ЗПДГ прецизирано је да се осталим приходима сматрају и други приходи који по својој природи чине доходак физичког лица, за разлику од претходно дефинисане одреднице „други приходи који нису опорезиви по другом основу у складу са овим законом“.

Допуном члана 85 ЗПДГ а у вези изузетка од одредбе члана 85 става 1 тачке 13 обухвата се нова група лица тачније лица која су чланови органа управе правних лица у вези са делатношћу тих лица која их упућују на пут.

3.1.10  Пријава за порез на приходе од самосталне делатности и порески биланс

Члан 93 ЗПДГ прописује да је рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса обвезницима из члана 32 овог закона, осим предузетника паушалаца, надлежном пореском органу 15. априла године која следи годину за коју се утврђује порез.

Допуном члана 94 ЗПДГ диференциране су обавезе предузетника паушалаца који у току године започну обављање самосталне делатности и предузетника паушалаца који у току године престану, односно прекину обављање самосталне делатности, у односу на обавезе предузетника у претходно наведеним случајевима. Члан 94 је допуњен и ставом да предузетник који је порез плаћао на стварни приход у години која претходи години за коју се врши утврђивање пореза, уколико испуњава услове да буде паушално опорезован може да поднесе пореску пријаву за паушално опорезивање у тој години, најкасније до 31. јануара те године.

3.1.11 Пријава обвезника - нерезидента

Према одредбама измењеног члана 96 ЗПДГ, пријава обвезника нерезидента подноси се пореском органу на чијој територији је обвезник остварио приходе, односно према боравишту обвезника, односно према пребивалишту пореског пуномоћника.

3.1.12  Начин утврђивања и плаћања пореза

Допуњеним чланом 100а ЗПДГ, дефинисано је да обвезник који остварује зараде и друге приходе у или из друге државе, код дипломатског или конзуларног представништва стране државе, односно међународне организације или код представника и службеника таквог представништва, односно организације, дужан је да сам обрачуна и уплати порез по одбитку по одредбама овог закона, ако порез не обрачуна и не уплати исплатилац прихода.

Члан 100а ЗПДГ је допуњен и дефинисањем обавезе обрачунавања и плаћања пореза у складу са ставом 2 овог члана, коју обвезник пореза тачније физичко лице има и у случају ако порез по одбитку не обрачуна и не уплати други исплатилац, као и ако приход оствари од лица које није обвезник обрачунавања и плаћања пореза по одбитку.

Допуна члана 100а ЗПДГ се односи и на обавезу обрачунавања и плаћања пореза коју има и обвезник – странац упућен на рад у Републику Србију, по основу примања које остварује од послодавца у или из друге државе.  

3.1.13  Утврђивање, плаћање и евидентирање пореза по одбитку

Брише се члан 108 ЗПДГ којим је било дефинисано да ближе прописе о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку доноси министар.

3.1.14  Регистар послодаваца

Брише се члан 108б ЗПДГ којим је било дефинисано да Пореска управа води Регистар послодаваца.

4. Предлог измена и допуна Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Најважније измене тичу се:

 • утврђивања основице за доприносе;
 • утврђивања најниже и највише месечне основице доприноса, највише и процењене највише годишње основице доприноса;
 • продужења рока примене постојећих олакшица за запошљавање нових лица са 31. децембра 2017 на 31. децембар 2019. године;
 • увођења олакшица по основу запошљавања лица која започињу са обављањем сопствене пословне делатности од 1. октобра 2018. године;
 • утврђивања обавеза обрачунавања и плаћања доприноса за запосленог који остварује примања од лица повезаних са послодавцем;
 • процењена највиша годишња основица доприноса.

У наставку је дат преглед најзначајнијих измена које су обухваћене наведеним законом. 

4.1  Измене и допуне Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (даље: ЗДОСО)
4.1.1 Основице доприноса

Допуњеним чланом 13. ЗДОСО, пре свега, извршено је терминолошко усклађивање у вези са неопорезивим износом по основу зараде. Такође, наглашава се у додатом ставу 5 овог члана да се у основицу доприноса за запослене и за послодавце не урачунавају примања која запослени оствари од послодавца, а на која се не плаћа порез на зараде сагласно закону којим се уређује порез на доходак грађана.

Изменама члана 35б ЗДОСО прецизирано је да се код одређивања основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за допринос обезбеђују у буџету Републике Србије, у ту категорију додају и ново запослена лица запослена код новооснованих послодаваца као и лица која започињу са обављањем сопствене пословне делатности.

4.1.2  Најнижа и највиша месечна и највише годишња основица доприноса

Изменама чланова 37, 38, 42. и 43. ЗДОСО врши се утврђивање најниже месечне основице доприноса, најниже месечне основице доприноса за осигуранике из чланова 25, 26 и 27 ЗДОСО, највише месечне основице доприноса и највише годишње основице доприноса, и то као износа чија би примена била за целу календарску годину и који би се објављивали једном годишње, за разлику од претходног решења које захтева месечна или квартална усклађивања (осим основице за осигуранике из чланова 25, 26 и 27 ЗДОСО).

4.1.3  Олакшице

Изменама чланова 45 и 45в ЗДОСО врши се продужење периода примене постојећих олакшица за запошљавање нових лица у виду права на повраћај плаћеног доприноса у проценту од 65% до 75% са 31. децембром 2017. године на 31. децембар 2019. године.

Новододатим чланом 45г ЗДОСО уређује се увођење олакшица по основу запошљавања лица која започињу са обављањем сопствене пословне делатности, на начин да су ослобођени од плаћања доприноса по основу сопствене зараде као и на основу зараде новозапослених лица.

4.1.4  Обрачунавање, утврђивање и плаћање доприноса

Допуњеним чланом 51 ЗДОСО, извршено је додавање става 7 овог члана, којим се уређује обавеза обрачунавања и плаћања доприноса за запосленог који остварује примања од лица повезаних са послодавцем, тако што је сам дужан да обрачуна и плати доприносе овог ЗДОСО, на начин који је за те случајеве прописан за плаћање пореза на доходак грађана, по закону који уређује доходак грађана.

4.1.5  Процењена највиша годишња основица доприноса

Изменом члана 67 ЗДОСО процењену највишу годишњу основицу доприноса чини износ највише годишње основице доприноса утврђен за годину која претходи години за коју се примењује процењена највиша годишња основица доприноса, увећан за процењени раст зарада у текућој години.

Да ли Вам је ово било корисно?