Новости

Пореске вести, јануар 2017.

Нова мишљења Министарства финансија 

Нова мишљења Министарства финансија 

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: ЗПДВ), Закона о порезу на добит правних лица (у даљем тексту: ЗПДПЛ), Закона о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: ЗПДГ), као и две Пресуде Управног суда које појашњавају примену одредби Закона о општем управном поступку.

Порез на додату вредност

Повећање основице за обрачунавање ПДВ-а за промет услуге давања у закуп пословног простора у случају када закуподавац од закупца накнадно потражује износ споредних трошкова

Када обвезник ПДВ-а – закуподавац од закупца накнадно потражује (издавањем књижног задужења) износ споредних трошкова (трошкове електричне енергије, телефона, одржавања чистоће и др) реч је о накнадном повећању основице за промет услуге давања у закуп пословног простора, што значи да је обвезник ПДВ-а – закуподавац дужан да обрачуна ПДВ на укупан износ трошкова који потражује од закупца, у који није укључен ПДВ, као и да обрачунати ПДВ плати у складу са ЗПДВ.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-909/2016-04 од 13.10.2016. године)

Постојање обавезе лица које је исказало ПДВ у рачуну, а није извршило промет добара, да тако исказани ПДВ плати

Када обвезник ПДВ, у својству извођача радова, изда привремену ситуацију у којој, поред вредности утрошеног материјала и радова, искаже и вредност залиха добара намењених даљој изградњи објекта, при чему је привремену ситуацију оверио надзорни орган, после чега дође до привремене обуставе радова (из разлога што инвеститор није извршио плаћање по испостављеној привременој ситуацији), подношења тужбе против инвеститора и пресуде суда којом, између осталог, извођачу радова није признато потраживање на име вредности залиха добара намењених даљој изградњи објекта, обвезник - извођач радова нема право да умањи износ обрачунатог ПДВ.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00954/2016-04 од 1.11.2016. године)

Време промета добара и услуга у случају када је уговором о грађењу грађевинског објекта предвиђено извођење радова по принципу "кључ у руке"

Када уговором о грађењу грађевинског објекта, није предвиђено издавање ситуација, што значи да у току грађења објекта не долази до делимичне испоруке добра, односно услуге, већ је предвиђено извођење радова по тзв. принципу "кључ у руке", сматра се да је даном завршетка изградње објекта извршен промет, тј. испорука грађевинског објекта, односно услуга грађења објекта.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1043/2016-04 од 23.11.2016. године)

Порески третман у случају када обвезник ПДВ врши промет добара и услуга у слободној зони обвезнику ПДВ - кориснику слободне зоне који је као прималац добара и услуга порески дужник за тај промет

Када обвезник ПДВ врши промет добара и услуга у слободној зони обвезнику ПДВ - кориснику слободне зоне који је као прималац добара и услуга порески дужник за тај промет, обвезник ПДВ који врши промет није дужан да за тај промет обрачуна и плати ПДВ. У овом случају, ослобођење од обавезе обрачунавања и плаћања ПДВ може да оствари обвезник ПДВ - прималац добара и услуга ако су испуњени прописани услови (да поседује документ предузећа које управља слободном зоном којим се потврђује да између предузећа и корисника слободне зоне - примаоца добара, односно услуга постоји важећи уговор о коришћењу слободне зоне и рачун обвезника који врши промет добара и услуга у слободној зони кориснику слободне зоне - примаоцу добара, односно услуга).

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00673/2016-04 од 4.11.2016. године)

Одређивање основице за обрачунавање ПДВ у случају промета добара за који обвезник ПДВ прима или треба да прими накнаду у износу нижем од износа набавне вредности предметних добара

Прописима којима се уређује опорезивање потрошње ПДВ није предвиђен друкчији начин одређивања основице за обрачунавање ПДВ у случају промета добара за који обвезник ПДВ прима или треба да прими накнаду у износу нижем од износа набавне вредности предметних добара. Према томе, ако обвезник ПДВ који је увезао добра у циљу њихове продаје у Србији, не потражује од купца или трећег лица све трошкове у вези са набавком предметног добра (нпр. трошак царине), та околност не утиче на утврђивање основице за обрачунавање ПДВ за промет тог добра.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-01131/2016-04 од 6.12.2016. године)

Постојање обавезе обрачунавања и плаћања ПДВ у случају када обвезник ПДВ - испоручилац природног гаса изврши услугу резервације испоруке природног гаса

Када на основу уговора о испоруци природног гаса којим се купац природног гаса обавезао да ће купити одређену количину природног гаса, а да ће у случају куповине мање количине природног гаса платити испоручиоцу природног гаса накнаду на име резервације куповине те количине природног гаса, сматра се да је обвезник ПДВ - испоручилац природног гаса извршио услугу резервације испоруке природног гаса (услуга пружена трпљењем). У овом случају, обвезник ПДВ - испоручилац природног гаса обрачунава ПДВ по пореској стопи од 20% на основицу коју чини износ накнаде за промет предметне услуге, у коју није укључен ПДВ.

С тим у вези, у случају када обвезник ПДВ поседује рачун у којем је претходни учесник у промету – обвезник ПДВ-а за промет који се опорезује по пореској стопи од 20% исказао ПДВ по пореској стопи од 10%, на основу тако издатог рачуна обвезник ПДВ-а – прималац нема право на одбитак претходног пореза.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00047/2016-04 од 6.12.2016. године)

Постојање права на одбитак претходног пореза у случају када обвезник поседује рачун претходног учесника у промету који му је достављен електронском поштом

Ако обвезник ПДВ-а поседује рачун претходног учесника у промету – обвезника ПДВ-а који му је достављен електронском поштом, у PDF формату, обвезник ПДВ-а има право на одбитак претходног пореза, ако су испуњени остали услови за остваривање овог права прописани ЗПДВ.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-149/2016-04 од 12.12.2016. године)

Место промета услуга превођења које обвезник ПДВ пружа страним лицима

Када привредно друштво – обвезник ПДВ-а пружа услуге превођења страним лицима (нпр. превођење тендерске, пословне и судске документације, медицинских налаза, техничких упутстава за употребу уређаја и др), место промета је Србија. У том случају, обвезник ПДВ-а дужан је да на накнаду за промет ове услуге (без ПДВ-а) обрачуна ПДВ и да обрачунати ПДВ плати.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00081/2016-04 од 27.12.2016. године)

Место промета услуга техничких операција које обвезник ПДВ пружа страним лицима

Када обвезник ПДВ-а, који се бави производњом фармацеутских производа, пружа својим повезаним лицима – страним привредним друштвима, тј. привредним друштвима која у Србији немају седиште ни сталну пословну јединицу, услуге назване услугама техничких операција, при чему се предметне услуге пружају у циљу омогућавања страним привредним друштвима да, у складу са техничким стандардима, врше услужну производњу лекова обвезнику ПДВ-а, ПДВ се не обрачунава и не плаћа, с обзиром да се ради о услугама чијим се местом промета сматра место у којем прималац услуга има седиште, у конкретном случају иностранство.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00922/2016-04 од 28.12.2016. године)

Порез на добит правних лица

Обрачун пореза по одбитку на приходе које нерезидентно правно лице оствари од резидентног правног лица по основу накнаде за услуге маркетинга

Приход нерезидентног правног лица, остварен од резидентног правног лица по основу накнаде за услуге маркетинга (нпр. развој маркетиншких стратегија, идентификација потенцијалних купаца) уколико исте по својој природи представљају дефинисање маркетиншких циљева на циљном тржишту, као и могућност њиховог остваривања уз квалитетно осигурање потребних ресурса, опорезив је порезом по одбитку, имајући у виду да се предметне услуге (независно од тога да ли је пружање услуге извршено из иностранства или на територији Србије) користе на територији Србије (као део опште маркетиншке стратегије резидентног правног лица).

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-669/2016-04 од 8.11.2016. године)

Обрачун пореза по одбитку на приходе које нерезидентно правно лице оствари од резидентног правног лица по основу накнаде за услуге оглашавања

У случају када резидентно правно лице врши исплату накнаде нерезидентном правном лицу по основу услуга рекламе (у конкретном случају оглашавања путем интернета - Google и Facebook рекламе), тако исплаћена накнада, предмет је опорезивања порезом по одбитку, имајући у виду да се предметне услуге користе у Србији.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-645/2016-04 од 28.12.2016. године)

Порез на доходак грађана

Обрачун пореза по одбитку на приходе које нерезидентно правно лице оствари од предузетника по основу накнада од пружања услуга које су извршене у Србији

Када нерезидентно правно лице оствари приход од предузетника по основу накнада од пружања услуга монтаже и демонтаже машина које су извршене у  Србији, тако исплаћене накнаде предмет су опорезивања порезом по одбитку по стопи од 20%.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-706/2016-04 од 19.10.2016. године)

Општи управни поступак

Разгледање списа у пореском поступку

Закон о пореском поступку и пореској администрацији не садржи одредбе о праву странке на разгледање списа, али чланом 3 став 2 прописује да се порески поступак спроводи по начелима и у складу са одредбама закона којим се уређује општи управни поступак (ако Законом о пореском поступку и пореској администрацији није другачије прописано). Према члану 70. Закона о општем управном поступку, странке која учине вероватним свој правни интерес имају право да разгледају списе предмета и о свом трошку препишу односно фотокопирају потребне списе под законским условима – ограничењима.

У складу са наведеним, разгледање списа и обавештавање о току пореског поступка врши се сходном применом члана 70. Закона о општем управном поступку.

(Пресуда Управног суда, 7У 11452/2010(2009) од 9.12.2010. године)

Садржина образложења решења донетог у управном поступку

Ако приликом доношења решења у управном поступку у образложењу решења нису наведени разлози који упућују на одлуку каква је дата у диспозитиву и нису наведени прописи на којима се заснива донета одлука, повређена су правила управног поступка од битног утицаја на решење управне ствари.

(Пресуда Управног суда, И-2 У 10443/2015 од 13.8.2015. године)

Да ли Вам је ово било корисно?