Новости

Пореске вести

Фебруар, 2016. године

Претражите садржај

Државе са којима је Република Србија закључила уговоре о избегавању двоструког опорезивања – у примени од 1. јануара 2016. године

Листа важећих уговора о избегавању двоструког опорезивања између Републике Србије и других држава проширена је за једну нову чланицу почевши од 1. јануара 2016. године.

Наиме, од 1. јануара 2016. године примењује се нови уговор о избегавању двоструког опорезивања закључен између Републике Србије и Краљевине Норвешке.

Новим уговором о избегавању двоструког опорезивања је престао да важи претходни уговор који су 1983. године закључили Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Краљевина Норвешка.

Листа важећих уговора о избегавању двоструког опорезивања

У наставку се налази листа 54 државе са којима Република Србија има уговоре о избегавању двоструког опорезивања, као и преглед стопа пореза по одбитку на дивиденде, камате и ауторске накнаде на дан 1. јануар 2016. године:

Бр.    Држава                                                 Дивиденде*                    Камате                            Ауторске накнаде             
1 Азербејџан                      10   10 10
2 Албанија 5/15 10 10
3 Аустрија 5/15 10 5/10**
4 Белгија 10/15 15 10
5 Белорусија 5/15 8 10
6 Босна и Херцеговина 5/10 10 10
7 Бугарска 5/15 10 10
8 В. Британија и С. Ирска 5/15 10 10
9 Вијетнам 10/15 10 10
10 Грузија 5/10 10 10
11 Грчка 5/15 10 10
12 Данска 5/15 10 10
13 ДНР (Северна) Кореја 10 10 10
14 Египат 5/15 15 15
15 Естонија 5/10 10 5/10***
16 Индија 5/15 10 10
17 Иран 10 10 10
18 Ирска 5/10 10 5/10***
19 Италија 10 10 10
20 Канада 5/15 10 10
21 Катар 5/10 10 10
22 Кина 5 10 10
23 Кипар 10 10 10
24 Кувајт 5/10 10 10
25 Летонија 5/10 10 5/10**
26 Либија 5/10 10 10
27 Литванија 5/10 10 10
28 Мађарска 5/15 10 10
29 Македонија (БЈРМ) 5/15 10 10
30 Малезија 20**** 10 10
31 Малта 5/10 10 5/10**
32 Молдавија 5/15 10 10
33 Немачка 15 0 10
34 Норвешка 5/10 10 5/10**
35 Пакистан 10 10 10
36 Пољска 5/15 10 10
37 Румунија 10 10 10
38 Русија 5/15 10 10
39 Словачка 5/15 10 10
40 Словенија 5/10 10 5/10**
41 Тунис 10 10 10
42 Турска 5/15 10 10
43 Уједињени Арапски Емирати (УАЕ) 0/5/10***** 0/10***** 10
44 Украјина 5/10 10 10
45 Финска 5/15 0 10
46 Француска 5/15 0 0
47 Холандија 5/15 0 10
48 Хрватска 5/10 10 10
49 Црна Гора 10 10 5/10**
50 Чешка Република 10 10 5/10***
51 Швајцарска 5/15 10 0/10******
52 Шведска 5/15 0 0
53 Шпанија 5/10 10 5/10***
54 Шри Ланка 12,50 10 10
5/15

* Ако друштво прималац поседује најмање 25% (20% према уговору са Швајцарском, односно 5% према уговору са УАЕ) удела/акција друштва исплатиоца, примењује се нижа од две наведене стопе.

** Стопа од 5% примењује се за коришћење или за право коришћења ауторског права на књижевно, уметничко или научно дело, укључујући биоскопске филмове и филмове или траке за телевизију и радио.

Стопа од 10% примењује се за коришћење или за право коришћења патента, заштитног знака, нацрта или модела, плана, тајне формуле или поступка или за коришћење или за право коришћења индустријске, комерцијалне или научне опреме или за обавештења која се односе на индустријска, комерцијална или научна искуства.

*** Стопа од 5% примењује се за коришћење или за право коришћења ауторског права на књижевно, уметничко или научно дело, изузев компјутерског софтвера, укључујући кинематографске филмове.

Стопа од 10% примењује се за коришћење или за право коришћења патента, заштитног знака, нацрта или модела, плана, тајне формуле или поступка, као и компјутерског софтвера, или за коришћење или за право коришћења индустријске, комерцијалне или научне опреме или за обавештења која се односе на индустријска, комерцијална или научна искуства.

**** Стопа од 10% се примењује уколико је исплатилац резидент Малезије, а 20% уколико је резидент Србије.

***** Стопа од 0% се примењује ако се исплаћује влади државе уговорнице (или њеној политичкој јединици или јединици локалне самоуправе). У случају исплате дивиденди од стране пореских резидената Србије пореским резидентима из УАЕ, Протоколом је предвиђена посебна листа лица на која се примењује стопа од 0% на дивиденде.

****** У складу са Протоколом уз Уговор, неће се примењивати стопа од 10% све док Швајцарска не уведе порез по одбитку на ауторске накнаде, већ ће се ауторске накнаде опорезовати само у држави уговорници чији је резидент њихов стварни власник.
 

Услови за примену одредби уговора о избегавању двоструког опорезивања

Ради примене горе наведених снижених (бенефицираних) стопа пореза на добит по одбитку предвиђених релевантним уговорима о избегавању двоструког опорезивања, резидентни обвезник – исплатилац прихода би требало да прибави потврду о резидентности од иностраног примаоца прихода, која може бити у форми обрасца ПОР-2 (овереног од стране надлежног иностраног органа) или у форми овереног превода потврде на обрасцу који прописује надлежни инострани орган. Поред тога, исплатилац прихода би требало да поседује и доказ да је нерезидент стварни власник прихода (нпр. уговор и фактура на основу којих су извршена плаћања нерезиденту).

Ограничење одговорности

Ови материјали и информације садржане у њима су обезбеђени од стране Deloitte Србија у намери да пруже опште информације у вези конкретне теме и не покривају целокупан третман те(тих) теме(тема). Сходно томе, информације у овим материјалима не чине рачуноводствени, порески, правни, инвестициони, саветнички или било који други професионални савет или услугу. Ову информацију не би требало користити као једини основ за доношење одлуке која може имати утицаја на Вас или Ваше пословање. Пре доношења одлуке или преузимања било какве радње која би могла да утиче на Ваше личне или пословне финансије, требало би да консултујете квалификованог професионалног саветника. Ови материјали и информације које садрже су пружени као такви и Deloitte Србија не даје гаранције, како изричите тако и имплицитне, у вези ових материјала или информација садржаних у њима. Без ограничавања претходно наведеног, Deloitte Србија не пружа никакве гаранције у погледу тачности или квалитета ових материјала или информација које садрже. Deloitte Србија се изричито одриче свих имплицитних гаранција, укључујући, без ограничења, гаранције за продају, наслов, погодности за одређену сврху, неповредивост, компатибилност, безбедност и тачност. Употреба ових материјала и информација садржаних у њима је на Вашу сопствену одговорност и Ви преузимате потпуну одговорност и ризик штете услед њихове употребе. Deloitte Србија неће бити одговорна за било коју посебну, посредну, случајну, последичну штету или штету од казни или било коју другу штету, било кроз дело или уговор, статут, деликт (укључујући, без ограничења, немарност), или на други начин, у вези са употребом ових материјала или информација садржаних у њима. Уколико било шта од претходно наведеног није у потпуности примењиво, из било ког разлога, остатак ће и поред тога остати на снази.

Да ли Вам је ово било корисно?