Новости

Пореске вести, фебруар 2019.

Усклађени неопорезиви динарски износи за 2019. годину

У складу са чланом 12а Закона о порезу на доходак грађана, неопорезиви динарски износи за сврхе пореза на доходак грађана усклађују се годишњим индексом потрошачких цена у години која претходи години за коју се усклађивање врши, а на основу података републичког органа надлежног за послове статистике.

На основу индекса потрошачких цена у Србији у 2018. години публикованог од стране Републичког завода за статистику, у табели испод приказани су усклађени неопорезиви динарски износи за сврхе пореза на доходак грађана који ће бити у примени од 01. фебруара 2019. године:

 

Опис

Износ у РСД

Неопорезиви износ зараде

15.300

Помоћ у случају смрти запосленог, пензионисаног бившег запосленог или члана породице запосленог

68.488

Стипендије и кредити ученика и студената

11.741

Накнада за исхрану - хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови

9.784

Накнада за рад чланова изборних комисија, бирачких и гласачких одбора и за рад на попису становништва

5.253

Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца

13.001

Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада

3.914

Дневница за службено путовање у земљи

2.349

Накнада превоза на службеном путовању

6.850

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или чланова његове породице

39.137

Поклон деци запослених, до 15 година, поводом Нове године и Божића

9.784

Јубиларна награда запосленима

19.567

Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

5.872

Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

13.001

Да ли Вам је ово било корисно?