Новости

Пореске вести, април 2017.

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку

Дана 11. марта 2017. године ступио је на снагу Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку (у даљем тексту Правилник), а који је објављен у „Сл. гласник РС“, бр. 21/2017 дана 10. марта 2017. године. 

Hoвине у попуњавању ППП-ПО обрасцa

Новим Правилником у образац ППП-ПО уводи се ново поље под редним бројем 5.1 - Напомена. У њега се уноси износ разлике између износа зараде из чл. 13. до 14б Закона о порезу на доходак грађана, коју је исплатилац прихода (послодавац) исплатио физичком лицу – резиденту Републике Србије који је упућен у иностранство ради обављања послова за правна лица – резиденте Републике Србије и износа бруто прихода исказаног на редном броју 3.2 - Бруто приход, уколико је износ зараде виши од износа бруто прихода.

Овим Правилником је прописан и нов Образац ППП-ПО – Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку.

Да ли Вам је ово било корисно?