Пореске вести

Јануар - јун 2016. 

Закон о порезу на непокретност

У “Службеном гласнику Републике Српске“, број 91/15 од 5. новембра 2015. године објављен је нови Закон о порезу на непокретност. Закон је ступио на снагу 1. јануара 2016. године.

Почетком примене Закона престао је да важи Закон о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 110/08, 118/09 и 64/14).

Закон о порезу на добит

У “Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 94/15 од 16. новембра 2015. године објављен је нови Закон о порезу на добит Републике Српске („Закон“).

Закон је ступио на снагу 1. јануара 2016. године.

Почетком примене Закона престао је да важи Закон о порезу на добит (“Службени гласник Републике Српске”, број 91/06 и 57/12).

Неке од новина које Закон доноси су:

 • Законом није предвиђено опорезивање правног лица са статусом малог пореског обвезника као што је то било прописано у поглављу VIII Закона о порезу на добит који је био у примени до 31. децембра 2015. године, што значи да сва правна лица из Републике Српске порез на добит за 2016. годину плаћају по стопи од 10% на пореску основицу.
 • Прецизно су дефинисане исплате страном правном лицу које подлежу. Порез по одбитку плаћа се од 1. јануара 2016. године на следеће исплате прихода страном правном лицу:
 1. дивиденде и уделе у добити
 2. камате,
 3. накнаде по основу ауторског права и сродних права и права интелектуалне својине (права на репродукцију књижевних, уметничких, научних и кинематографских дела, патенте, лиценце, права на употребу имена, дизајн, модел, заштитни знак, нацрт, план и друга слична права),
 4. за извођење естрадног, забавног, уметничког или спортског програма у Републици Српској,
 5. за истраживање тржишта, рекламу и промоцију, руковођење, консалтинг, пореско и пословно саветовање, ревизорске, рачуноводствене и правне услуге,
 6. за премије осигурања за осигурање или реосигурање од ризика у Републици Српској,
 7. за телекомуникационе услуге између Републике Српске и стране државе и
 8. за закуп покретне имовине.
 • На приход страног правног лица по основу дивиденде и удела у добити примењује стопа од 5%, уколико уговором о избегавању двоструког опорезивања није другачије уређено.
 • Детаљније је уређена област трансферних цена, у смислу да је законом прописана обавеза поседовања документације о трансферним ценама.
 • Поред повећања прага повезаности по основу учешћа у власништву са 10% на 25 % Законом се уводи појам “фактичке контроле“ над повезаним лицима.

Закон о посебном доприносу за солидарност

Од 1. јануара 2016. године у примени је Закон о посебном доприносу за солидарност који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 110/15 од 30.12.2015. године.

Циљ закона је да се обезбеде средства за ублажавање последица елементарних непогода у Републици Српској.

Обвезници доприноса су:

 • физичка лица која остварују доходак од личних примања или остали доходак већи од 500 КМ месечно, 
 • физичка лица која остварују доходак по основу чланства у управним и надзорним одборима, одборима за ревизију, саветима и комисијама, а на који се плаћа порез на доходак.

Стопе посебног доприноса за солидарност:

 • 0,4% од нето дохотка од личних примања или осталог дохотка и
 • 5% од нето накнаде по основу чланства у управним и надзорним одборима, одборима за ревизију, саветима и комисијама.

Посебан допринос за солидарност у целости пада на терет обвезника посебног доприноса.

Закон о изменама и допунама закона о пореском поступку Републике Српске

Измене и допуне Закона о пореском поступку Републике Српске објављене су у „Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 44/16 од 3.јуна 2016. године , а ступиле су на снагу 11. јуна 2016. године.

Најзначајније новине које доноси закон су:

 • Пореска управа је надлежна за инспекцијски надзор над обавезом регистрације пословних субјеката у складу са са законом којим се уређује рад инспекција у Републици Српској.
 • Пријаву за регистрацију у Јединствени систем обвезника доприноса (запосленог) подноси уплатилац доприноса (послодавац) најкасније један дан пре ступања запосленог на рад код послодавца, уместо у року од осам дана од дана заснивања радног односа, како је то било дефинисано одредбама члана 26. Закона који је био у примени до 10.06.2016. године.
 • Пореска управа ће ускратити доделу јединственог идентификационог броја (ЈИБ) правном и физичком лицу у оснивању, чији је оснивач правно или физичко лице или њихова повезана лица која имају доспеле а неизмирене пореске обавезе.
 • Уколико овлашћени инспектор Пореске управе Републике Српске утврди да уплатилац доприноса (послодавац) није поднео пријаву за регистрацију обвезника доприноса (запосленог) у Јединствени систем најкасније један дан пре ступања запосленог на рад код послодавца, усменим решењем уплатиоцу доприноса изриче меру забране обављања делатности до отклањања неправилности, а најмање у трајању од 15 дана.
 • Због неподношења пријаве у Јединствени систем обвезника доприноса (запосленог) у прописаном року казниће се правно лице (уплатилац доприноса) новчаном казном од 10.000 КМ до 30.000 КМ, а за исти прекршај физичко лице (уплатилац доприноса) казниће се новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ.

Правилник о трансферним ценама и методама за њихово утврђивање

У “Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 47/16 од 13.јуна 2016.године објављен је Правилник о трансферним ценама и методама за њихово утврђивање.

Порески обвезник који има трансакције са повезаним лицима обавезан је да у време подношења пореске пријаве пореза на добит поседује документацију о трансферним ценама, која садржи довољно података и анализе на основу којих се може потврдити да су услови и трансакције са повезаним лицима у складу са принципом “ван дохвата руке”.

Документација се доставља Пореској управи у року од 30 дана од дана пријема захтева за њену доставу.

Порески обвезник чији укупан износ контролисаних трансакција (укључујући кредите и зајмове) пореског обвезника у пореској години прелази 700.000 КМ обавезан је да уз годишњу пријаву пореза на добит поднесе годишњу пријаву контролисаних трансакција на прописаном обрасцу.

Уколико желите да продискутујете како ће ови прописи имати утицаја на ваше пословање, будите слободни да нас контактирате и уговорите састанак с неким од наших стручњака за порезе.

Контакти:

Наташа Киза-Мајсторовић, руководилац

nkizamajstorovic@deloittece.com

Тел: + 387 51 223 500

 

Жарко Мионић, руководилац

zmionic@deloittece.com

Тел: +387 51 223 500

Да ли Вам је ово било корисно?