Новости

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица и Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица

Пореске вести, јануар 2021

Обавештавамо вас да су дана 30. децембра 2020. године објављени правилници који се примењују на утврђивање и обрачунавање опорезиве добити и исказивање података у пореском билансу и пореској пријави почев за 2020. годину, односно за порески период који почиње у 2020. години, и то:

1. Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица


2. Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица

Поред тога, објављене су измене и допуне следећих правилника у вези са порезом на додату вредност, а које прате измене и допуне Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: „Закон о ПДВ-у“), и то:

1. Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза;

2. Правилник о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка;

3. Правилник о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду;

4. Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ;


5. Правилник о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ;

6. Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност.


Додатно, усвојен је потпуно нов Правилник о утврђивању добара која се сматрају половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима.
Појединости измена наведених подзаконских аката се налазе у тексту који следи.
 

1. Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица

Најзначајнија новина уведена Правилником о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Сл. Гласник РС“, бр 159/2020, у даљем тексту: „Измене Правилника о пореском билансу“) се односи на увођење новог обрасца ОПКБ – Обрачун пореског кредита за банке, у коме се врши утврђивање пореског кредита по основу конверзије стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, у складу са чланом 50к Закона. Такође, прецизирано је да се ОПКБ образац не подноси као прилог уз образац пореске пријаве.

Додатно, изменама Правилника о пореском билансу извршено је усклађивање обрасца Анекса 1, а у вези са изменама у члану 53а Закона, односно признавање пореског кредита резидентним обвезницима и на приходе по основу услуга на које је плаћен порез у другој држави. Наиме, поред прихода које је образац Анекса 1 и раније препознавао (приход од камата, ауторских накнада, накнада по основу закупа непокретности и покретних ствари и дивиденди које не испуњавају услове да би се на њих примениле одредбе члана 52 Закона), Изменама правилника о пореском билансу прецизира се да се Анекс 1 подноси и код прихода од услуга на које је у другој држави плаћен порез. Последично, у пољу 39. обрасца пореског биланса се уносе и подаци о приходу од услуга на које је у другој држави плаћен порез по одбитку, а по основу ког обвезник има право на порески кредит.
 

2. Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица

Правилником о изменама и допунама правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица, се предвиђа да се у пољима у којима се евидентирају подаци из образаца ПК и ПК1 уносе и подаци о пореском кредиту банака са обрасца ОПКБ, у вези са пореским кредитом банака по основу конверзије стамбених кредита индексираних у швајцарским францима.

3. Правилник о измени и допуни Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза

Правилником о измени и допуни Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза се додаје члан 13а којим се предвиђа пореско ослобођење из члана 24 став 1 тачка 7а) Закона о ПДВ-у, за промет добара која су у поступку активног оплемењивања за која би обвезник - стицалац имао право на одбитак претходног пореза када би та добра набављао са обрачунатим ПДВ-ом, уколико обвезник поседује:

1) декларацију, односно оверену копију декларације којом се доказује да су добра у поступку активног оплемењивања, у складу са царинским прописима;

2) рачун за испоруку добара издат у складу са Законом о ПДВ-у.

Поред декларације, пореско ослобођење у конкретном случају обвезник може да оствари и ако поседује одобрење, односно оверену копију одобрења царинског органа за поступак активног оплемењивања, у складу са царинским прописима.
 

4. Правилник о измени и допунама Правилника о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка

Правилником о измени и допунама Правилника о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка се, поред повремениx промета услуга из члана 25 став 1 који се не урачунавају у промет добара и услуга за потребе утврђивања сразмерног пореског одбитка додаје и став 2 тачка 5) истог члана, а који се односи на уделе, хартије од вредности, поштанске вредноснице, таксене и друге важеће вредноснице.

5. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду

Правилником о изменама и допунама Правилника о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду предвиђене су мање измене у делу који се односи на пореску основицу из члана 2 став 4 која, у складу са тачком 2), не садржи износе које обвезник наплаћује у име и за рачун другог, ако те износе преноси лицу у чије име и за чији рачун је извршио наплату и ако су ти износи посебно евидентирани, а додаје се и тачка 3) којом се предвиђа да основица такође не садржи ни износе које обвезник потражује за издатке које је платио у име и за рачун примаоца добара или услуга, ако су ти износи посебно евидентирани.

Додатно, додају се ставови 5 и 6 који се односе на начин евидентирања и исказивања претходно поменутих износа у рачуну.
 

6. Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

Правилником о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ, брише се став 5 члана 32, а који се односи на то да се подаци о промету добара из члана 36 Закона о ПДВ-у на који се не плаћа ПДВ, не исказују се у Обрасцу ПОПДВ.

7. Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ

Правилником о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ додаје се друштво које управља отвореним, односно алтернативним инвестиционим фондом као податак за идентификацију лица које подноси евиденциону пријаву, као и регистарски број таквог друштва који се наводи у пријави.

8. Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност

Правилником о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност предвиђа се праг у вредности од 500.000 динара, без ПДВ-а, за потребе одређивања промета из области грађевинарства у складу са чланом 10 став 2 тачка 3) Закона о ПДВ-у, а који се одређује на дан извршења промета.

Наведена вредност промета односи се и на делимичну испоруку добара, односно пружање услуга.

С тим у вези, ако је плаћен аванс који се у моменту плаћања сматра авансом за промет из области грађевинарства, после чега обвезник ПДВ-а изврши промет који се не сматра прометом из области грађевинарства, обвезник ПДВ-а дужан је да за тај промет обрачуна ПДВ у складу са Законом, а прималац добара, односно услуга из области грађевинарства врши исправку обрачунатог ПДВ-а и ПДВ-а који је одбијен као претходни порез.

Са друге стране, ако је плаћен аванс који се у моменту плаћања не сматра авансом за промет из области грађевинарства, после чега обвезник ПДВ-а изврши промет из области грађевинарства, обвезник ПДВ-а који је извршио тај промет има право да сторнира авансни рачун и да изврши исправку обрачунатог ПДВ-а ако поседује документ примаоца којим се потврђује да је извршио исправку одбитка претходног пореза, односно да ПДВ по авансном рачуну није користио као претходни порез, а прималац добара, односно услуга из области грађевинарства обрачунава ПДВ за тај промет.
 

9. Правилник о утврђивању добара која се сматрају половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима

Нови Правилник о утврђивању добара која се сматрају половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима ближе уређује шта се, у смислу члана 36 Закона о ПДВ-у сматра половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима, али без суштинских измена у односу на претходно важећи подзаконски акт из ове области.

Да ли Вам је ово било корисно?