Новости

Пореске вести, јул 2016.

Република Српска

Донесен Правилник о трансферним ценама и методама за њихово утврђивање у Републици Српској

Министар финансија Републике Српске је 30. маја 2016. године донео Правилник о трансферним ценама и методама за њихово утврђивање (у даљем тексту: „Правилник“), који је објављен 13. јуна 2016. године у „Службеном гласнику Републике Српске“ – број 47. Правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“, односно 21. јуна 2016. године. Одредбе Правилника се примењују на утврђивање пореске основице за потребе обрачуна пореза на добит почев од пореске 2016. године.

Правилником се први пут у Републици Српској ближе уређују примена правила о трансферним ценама и методе за њихово утврђивање. Наиме, порески обвезник који има трансакције са повезаним лицима је дужан да одреди своју пореску основицу, за потребе утврђивања пореза на добит, на начин који је у складу са принципом „ван дохвата руке“.

Пореска основица пореског обвезника који има трансакције са повезаним лицима је у складу са принципом „ван дохвата руке“ уколико се услови под којим се контролисане трансакције обављају не разликују од услова који би постојали између неповезаних лица у упоредивим трансакцијама обављеним у упоредивим околностима.

Уколико се услови контролисаних трансакција пореског обвезника разликују од услова који би постојали у упоредивој неконтролисаној трансакцији, Пореска управа ће повећати пореску основицу пореског обвезника у односу на контролисане трансакције повећавањем опорезивог прихода или смањивањем признатих расхода.

Документација о трансферним ценама

Порески обвезник који има трансакције са повезаним лицима је дужан да у време подношења годишње пореске пријаве пореза на добит има документацију о трансферним ценама, која садржи довољно података и анализе на основу којих се може утврдити да су услови трансакција са повезаним лицима у складу са принципом „ван дохвата руке“. Сходно томе, документација о трансферним ценама мора да обезбеди следеће:

1) општи приказ пословања пореског обвезника и организациону шему пореског обвезника и групације којој припада,

2) опис повезаности са лицем, односно са групацијом чији је порески обвезник члан и оперативне структуре групације,

3) опис контролисаних трансакција са лицем и трансакција унутар групације, укључујући анализу упоредивости трансакција и детаље политике трансферних цена,

4) преглед расподеле дохотка, пореза и пословних активности и листа свих јединица групације по областима пореске надлежности – образац „CBC report“ (енгл. country by country report), уколико приходи групације којој порески обвезник припада износе више од 750.000.000 ЕУР,

5) објашњење избора најпримереније методе за проверу трансферних цена и, уколико је релевантно, финансијског показатеља,

6) анализу упоредивости која укључује: опис процеса који је спроведен како би се утврдиле упоредиве неконтролисане трансакције; објашњење разлога због којих је одбачена било која потенцијална интерна упоредива трансакција (уколико је до тога дошло); опис упоредиве неконтролисане трансакције; анализу упоредивости контролисане трансакције и упоредиве неконтролисане трансакције и детаље и објашњење уколико је учињено прилагођавање за потребе упоредивости трансакција,

7) објашњење економских анализа и пројекција које је порески обвезник користио,

8) детаље о претходним споразумима о ценама (енгл. advance pricing agreements) или сличним споразумима са пореским органима изван Републике Српске који су применљиви на контролисане трансакције,

9) закључак о томе да ли су услови контролисане трансакције у складу са принципом „ван дохвата руке“, и

10) друге податке који могу да имају материјални утицај на утврђивање да ли су контролисане трансакције пореског обвезника у складу са принципом „ван дохвата руке“.

Порески обвезник је дужан да документацију о трансферним ценама достави Пореској управи у року од 30 дана од дана пријема захтева Пореске управе за њеном доставом. Поред тога, документација о трансферним ценама мора бити поднесена на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској (језик српског народа, језик бошњачког народа или језик хрватског народа, на ћириличном или латиничном писму). Такође, документација о трансферним ценама може бити поднесена у папирној или електронској форми.

Пријава контролисаних трансакција

Уколико укупан износ трансакција са повезаним лицима, тј. контролисаних трансакција (укључујући кредите и зајмове) пореског обвезника у пореској години прелази 700.000 КМ, порески обвезник има обавезу да поднесе Пореској управи годишњу пријаву контролисаних трансакција. Приликом одређивања укупног износа трансакција, није дозвољено пребијање прихода и расхода.

Годишња пријава контролисаних трансакција подноси се Пореској управи уз годишњу пријаву пореза на добит, најкасније у року од 90 дана након завршетка пореске године, а у случају календарске пореске године најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.

Новчане казне у случају неиспуњавања прописа у вези са правилима о трансферним ценама

Новчане казне од 20.000 КМ до 60.000 КМ су прописане за правна лица ако:

• не поседују документацију о трансферним ценама која садрже довољно података и анализа на основу којих се може потврдити да су услови трансакција у складу са принципом „ван дохвата руке“,

• на захтев Пореске управе, у року од 30 дана, не доставе документацију о трансферним ценама,

• не поднесу годишњу пријаву контролисаних трансакција са повезаним лицима.

Новчане казне од 5.000 КМ до 15.000 КМ за горе наведене прекршаје су предвиђене за одговорно лице у правном лицу.

Како Deloitte може да вам помогне:

Deloitte пружа разне врсте услуга из области моделирања, односно анализе трансферних цена. Неке од  врста услуга које пружамо наведене су у наставку:

1. Израда целокупне документације о трансферним ценама за потребе подношења Пореској управи

2. Припрема појединачних анализа које су прописане као обавезни делови Документације о трансферним ценама (нпр. анализа избора најадекватније методе за проверу трансферних цена, анализа упоредивости и сл.)

3. Локализација Студија о трансферним ценама које су припремљене од стране Групе којој припада порески обвезник (локализација подразумева прилагођавање постојеће Студије захтевима произашлим из локалне регулативе)

4. Припремање политика трансферних цена у циљу регулисања међусобних односа чланица Групе којој порески обвезник припада

5. Планирање трансакција са повезаним лицима (приликом увођења нових трансакција са повезаним лицима)

6. Саветовање у вези са расподелом заједничких трошкова у оквиру Групе повезаних лица

Уколико желите да се информишете како ће примена Правилника утицати на ваше пословање, будите слободни да  контактирате наше стручњаке за порезе.

Контакти:

Јасмина Милетић, руководилац

jmiletic@deloittece.com

Тел: + 381 11 3812 165

 

Наташа Киза-Мајсторовић, руководилац

nkizamajstorovic@deloittece.com

Тел: + 387 51 223 500

Да ли Вам је ово било корисно?