Новости

Poreske vijesti, jul 2019

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, br. 58/19 od 09.07.2019. godine objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama. U nastavku navodimo najznačajnije novine koje ove izmjene i dopune donose.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Najznačajnije izmjene i dopune u Zakonu o porezu na dobit odnose se na drugačije uređivanje poreske olakšice po osnovu ulaganja u proizvodne djelatnosti, te priznavanje u poreske svrhe amortizacije ulaganja u stalnu imovinu koja nije u vlasništvu poreskog obveznika.

Izmjenama člana 26. Zakona o porezu na dobit omogućeno je umanjenje poreske osnovice za vrijednost cjelokupnog ulaganja u opremu i postrojenja za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti, dok je prije izmjena bilo moguće umanjiti obavezu poreza na dobit za 30% ukoliko su izvršena ulaganja u opremu, postrojenja i nepokretnosti za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti bila veća od 50% ostvarene dobiti (poreske osnovice). Drugim riječima, nova odredba ne postavlja vrijednosni prag ulaganja za ostvarenje poreske olakšice, te omogućava umanjenje poreske osnovice za vrijednost cjelokupnog ulaganja, ali se sa druge strane ne može ostvariti poreska olakšica po osnovu ulaganja u nepokretnosti. Ostale odredbe u vezi sa ostvarenjem poreske olakšice po osnovu ulaganja u opremu i postrojenja su ostale neizmijenjene. Ova izmjena Zakona će stupiti na snagu 1. januara 2019. godine.

Dopunama člana 12a Zakona o porezu na dobit omogućeno je priznavanje u poreske svrhe amortizacije izvršenih ulaganja u stalna sredstva koja nisu u vlasništvu poreskog obveznika, pod uslovima da takva ulaganja povećavaju nabavnu vrijednost sredstava i da ne umanjuju zakupninu definisanu ugovorom o zakupu. 

Ostale značajnije izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit su sljedeće:

- Redefinisana je odredba koja određuje pravna lica koja se izuzimaju od obaveze poreza na dobit, na način da je određeno da porez na dobit ne plaćaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje nedobitne djelatnosti i koja ostvaruju prihode: iz budžeta ili javnih fondova, od sponzorstva ili donacija u novcu ili naturi, članarina, kao i prihode od prodaje ili prenosa dobara, osim dobara koja se koriste ili su se koristila za obavljanje djelatnosti na tržišnoj osnovi. Drugim riječima, novom odredbom nisu precizirani organizacioni oblici i vrste pravnih lica koja su izuzeta od obaveze plaćanja poreza na dobit, već ta mogućnost postoji za sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje nedobitne djelatnosti i koja ostvaruju prihode iz propisanih izvora;

- Dopunama člana 7. Zakona precizirano je da se u obračun poreske osnovice ne uključuju prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, koji su u prethodnim poreskim periodima bili uključeni u poresku osnovicu, a nisu bili priznati kao rashod u poreskom bilansu, čime se izbjegava ponovno oporezivanje prihoda po osnovu naplaćenih otpisanih potraživanja;

- Omogućeno je priznavanje rashoda od umanjenja vrijednosti zaliha po osnovu usklađivanja vrijednosti u poreskom periodu u kojem su te zalihe prodate, odnosno otpisane pod uslovima propisanim za priznavanje gubitaka na zalihama (član 11. Zakona);

- Precizirano je priznavanje rashoda rezervisanja na način da se ti rashodi priznaju u poreskom bilansu u periodu kada rezervisanja budu iskorišćena, pod uslovom da su prethodno priznata u poreskom bilansu, odnosno brisan je dio odredbe da obaveza treba biti izmirena i da treba doći do odliva resursa po osnovu datog rezervisanja;

- Izmjenjen je kriterijum za priznavanje rashoda po osnovu indirektnog otpisa plasmana finansijskih institucija, osim osiguravajućih društava, na način da je umjesto preciznog vezivanja kriterijuma priznavanja za kategorije kredita B, C, D i E prema propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske, određen opšti kriterijum kategorizacije kredita, pri čemu su isključeni plasmani koji u skladu sa propisima Agencije imaju najkvalitetnije karakteristike. Ovom izmjenom nije došlo do suštinskih promjena u kriterijumu priznavanja rashoda po osnovu indirektnog otpisa plasmana.

Izmjene i dopune Zakona o fiskalnim kasama

Izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama produžena je mjera zabrane obavljanja djelatnosti za povrede obaveze registrovanja prometa i izdavanja fiskalnih računa sa dosadašnjih 15 dana na 30 dana, te je dodata odredba o mjeri zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 60 dana u slučaju ponovljenog prekršaja, odnosno u slučaju ponovljene nepravilnosti za koju je već jednom izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

Pored toga, uvećane su novčane kazne za poreskog obveznika koji ne izdaje fiskalne račune i ne registruje promet preko fiskalnih računa, koje sad iznose od 8.000 KM do 16.000 KM za pravno lice, te od 4.000 do 8.000 za preduzetnika, umjesto dosadašnjih 2.000 KM do 15.000 KM za pravno lice, te 500 KM do 1.500 KM za preduzetnika. Takođe, povećane su i kazne za odgovorno lice u pravnom licu za navedene prekršaje na iznose od 2.000 KM do 4.000 KM. U slučaju da poreski obveznik u roku od godinu dana ponovi navedene prekršaje, propisane su kazne u dvostrukom iznosu u odnosu na navedene.

Takođe, izmjenama i dopunama je propisano da se mjera zabrane obavljanja djelatnosti izriče usmenim rješenjem, ali je propisano i da se mjera zabrane obavljanja djelatnosti neće izvršiti ukoliko obveznik u roku od tri dana dostavi ovlašćenom inspektoru dokaz o uplati novčane kazne izrečene za taj prekršaj. Na taj način je omogućeno poreskom obvezniku da izbjegne mjeru zabrane obavljanja djelatnosti za neizdavanje fiskalnog računa i neregistrovanje prometa putem fiskalnih uređaja, ukoliko u ostavljenom roku izvrši uplatu iznosa izrečene novčane kazne.

Za više informacija, možete kontaktirati naše stručnjake:

Žarko Mionić
Rukovodilac

zmionic@deloittece.com

+ 387 (51) 223 500

Miroslav Džabić
Viši konsultant

mdzabic@deloittece.com

+ 387 (51) 223 500

Да ли Вам је ово било корисно?