Новости

Пореске вијести јули 2019

У „Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 58/19 од 09.07.2019. године објављени су Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит и Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама. У наставку наводимо најзначајније новине које ове измјене и допуне доносе.

Измјене и допуне Закона о порезу на добит

Најзначајније измјене и допуне у Закону о порезу на добит односе се на другачије уређивање пореске олакшице по основу улагања у производне дјелатности, те признавање у пореске сврхе амортизације улагања у сталну имовину која није у власништву пореског обвезника.

Измјенама члана 26. Закона о порезу на добит омогућено је умањење пореске основице за вриједност цјелокупног улагања у опрему и постројења за обављање регистроване производне дјелатности, док је прије измјена било могуће умањити обавезу пореза на добит за 30% уколико су извршена улагања у опрему, постројења и непокретности за обављање регистроване производне дјелатности била већа од 50% остварене добити (пореске основице). Другим ријечима, нова одредба не поставља вриједносни праг улагања за остварење пореске олакшице, те омогућава умањење пореске основице за вриједност цјелокупног улагања, али се са друге стране не може остварити пореска олакшица по основу улагања у непокретности. Остале одредбе у вези са остварењем пореске олакшице по основу улагања у опрему и постројења су остале неизмијењене. Ова измјена Закона ће ступити на снагу 1. јануара 2019. године.

Допунама члана 12а Закона о порезу на добит омогућено је признавање у пореске сврхе амортизације извршених улагања у стална средства која нису у власништву пореског обвезника, под условима да таква улагања повећавају набавну вриједност средстава и да не умањују закупнину дефинисану уговором о закупу.

Остале значајније измјене и допуне Закона о порезу на добит су сљедеће:

-        Редефинисана је одредба која одређује правна лица која се изузимају од обавезе пореза на добит, на начин да је одређено да порез на добит не плаћају правна лица која су регистрована за обављање недобитне дјелатности и која остварују приходе: из буџета или јавних фондова, од спонзорства или донација у новцу или натури, чланарина, као и приходе од продаје или преноса добара, осим добара која се користе или су се користила за обављање дјелатности на тржишној основи. Другим ријечима, новом одредбом нису прецизирани организациони облици и врсте правних лица која су изузета од обавезе плаћања пореза на добит, већ та могућност постоји за сва правна лица која су регистрована за обављање недобитне дјелатности и која остварују приходе из прописаних извора;

-        Допунама члана 7. Закона прецизирано је да се у обрачун пореске основице не укључују приходи од наплаћених отписаних потраживања, који су у претходним пореским периодима били укључени у пореску основицу, а нису били признати као расход у пореском билансу, чиме се избјегава поновно опорезивање прихода по основу наплаћених отписаних потраживања;

-        Омогућено је признавање расхода од умањења вриједности залиха по основу усклађивања вриједности у пореском периоду у којем су те залихе продате, односно отписане под условима прописаним за признавање губитака на залихама (члан 11. Закона);

-        Прецизирано је признавање расхода резервисања на начин да се ти расходи признају у пореском билансу у периоду када резервисања буду искоришћена, под условом да су претходно призната у пореском билансу, односно брисан је дио одредбе да обавеза треба бити измирена и да треба доћи до одлива ресурса по основу датог резервисања;

-        Измјењен је критеријум за признавање расхода по основу индиректног отписа пласмана финансијских институција, осим осигуравајућих друштава, на начин да је умјесто прецизног везивања критеријума признавања за категорије кредита Б, Ц, Д и Е према прописима Агенције за банкарство Републике Српске, одређен општи критеријум категоризације кредита, при чему су искључени пласмани који у складу са прописима Агенције имају најквалитетније карактеристике. Овом измјеном није дошло до суштинских промјена у критеријуму признавања расхода по основу индиректног отписа пласмана.

Измјене и допуне Закона о фискалним касама

Измјенама и допунама Закона о фискалним касама продужена је мјера забране обављања дјелатности за повреде обавезе регистровања промета и издавања фискалних рачуна са досадашњих 15 дана на 30 дана, те је додата одредба о мјери забране обављања дјелатности у трајању од 60 дана у случају поновљеног прекршаја, односно у случају поновљене неправилности за коју је већ једном изречена мјера забране обављања дјелатности.

Поред тога, увећане су новчане казне за пореског обвезника који не издаје фискалне рачуне и не региструје промет преко фискалних рачуна, које сад износе од 8.000 КМ до 16.000 КМ за правно лице, те од 4.000 до 8.000 за предузетника, умјесто досадашњих 2.000 КМ до 15.000 КМ за правно лице, те 500 КМ до 1.500 КМ за предузетника. Такође, повећане су и казне за одговорно лице у правном лицу за наведене прекршаје на износе од 2.000 КМ до 4.000 КМ. У случају да порески обвезник у року од годину дана понови наведене прекршаје, прописане су казне у двоструком износу у односу на наведене.

Такође, измјенама и допунама је прописано да се мјера забране обављања дјелатности изриче усменим рјешењем, али је прописано и да се мјера забране обављања дјелатности неће извршити уколико обвезник у року од три дана достави овлашћеном инспектору доказ о уплати новчане казне изречене за тај прекршај. На тај начин је омогућено пореском обвезнику да избјегне мјеру забране обављања дјелатности за неиздавање фискалног рачуна и нерегистровање промета путем фискалних уређаја, уколико у остављеном року изврши уплату износа изречене новчане казне.

Уколико желите више информација будите слободни да контактирате наше стручњаке за порезе.

Контакти:

Жарко Мионић, руководилац

zmionic@deloittece.com

Тел. + 387 51 223 500

Мирослав Џабић, виши консултант

mdzabic@deloittece.com

Тел. + 387 51 223 500

Да ли Вам је ово било корисно?