Новости

Пореске вести, јул 2020.

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

Министарство рада Републике Србије донело је Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести (у даљем тексту: „Правилник“), који ступа на снагу 11. јула 2020. године. Правилник уводи нове обавезе за све послодавце и запослене те се примењује на свим радним местима, изузев рада на терену и рада од куће.

Између осталог, Правилник прописује да су послодавци обавезни да за сва радна места, а најкасније до 10. августа 2020. године, донесу план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести (у даљем тексту: “План”), који је саставни део Акта о процени ризика (који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду).

План би требало да садржи:

1) превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести;
2) именовање лица задужених за спровођење и контролу превентивних мера и активности;
3) мере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразне болести.

У том контексту, препорука свим послодавцима је да се што пре обрате својим лицима надлежним за послове безбедности и здравља на раду у циљу благовремене и правилне имплементације Правилника.
 

Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину

Дана 7. 12. 2019. године донета је Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину, чија је примена почела даном доношења.

Овом уредбом плаћање еко таксе је постало обавезно за сва правна лица и предузетнике.

Износ еко таксе одређује се на основу два параметра: класификације делатности правног лица/предузећа и класификације самог предузећа (као велико, средње, мало или микро).

Пријава се подноси попуњавањем обрасца најкасније до 31.07.2020. године у јединици локалне самоуправе на којој послујете. На основу попуњеног и потписаног обрасца, одговарајућа јединица локалне самоуправе ће донети решење на основу кога је потребно извршити плаћање таксе.

Напомињемо да се наведени рок за подношење попуњеног и потписаног обрасца (31.07.2020.) односи како за 2019. тако и 2020. годину, па је потребно поднети две пријаве: једну за 2019, а другу за 2020 годину.

Да ли Вам је ово било корисно?