Новости

Пореске вести, јун 2019.

Мултилатерална конвенција за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре – новости и                                         Објашњење о поступку заједничког договарања према међународним уговорима о избегавању двоструког опорезивања

Малта

Мултилатерална конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре (у даљем тексту: “Мултилатерална конвенција”), је за Малту ступила на снагу 1. априла 2019. године.

Малта је објавила Комбиновани текст Мултилатералне конвенције и Уговора између Републике Србије и Малте o избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак (комбиновани текст још увек није објављен на интернет страници Министарства финансија).

Одредбе Мултилатералне конвенције се, у односу на уговор са Србијом, примењују:

-      у Србији и на Малти, за порезе по одбитку, на износе плаћене или приписане нерезидентима, када догађај који даје право на те порезе настане 1. јануара или после 1. јануара 2020. године;  

-      у односу на све остале порезе које наплаћује Србија, за порезе који се наплаћују у односу на периоде опорезивања који почињу 1. октобра или после 1. октобра 2019. године; и

-      у односу на све остале порезе које наплаћује Малта, за порезе који се наплаћују у односу на периоде опорезивања који почињу 1. јануара или после 1. јануара 2020. године;  

Ирска

Ирска је 29. јануара 2019. године доставила ратификациони инструмент Мултилатералне конвенције, сходно чему је она за Ирску ступила на снагу 1. маја 2019. године. Још увек није објављен комбиновани текст Мултилатералне конвенције и Уговора између Републике Србије и Ирске о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак.

Одредбе Мултилатералне конвенције се, у односу на уговор са Србијом, примењују:

-      у Србији и Ирској, за порезе по одбитку, на износе плаћене или приписане нерезидентима, када догађај који даје право на те порезе настане 1. јануара или после 1. јануара 2020. године;  

-      у односу на све остале порезе које наплаћује Србија или Ирска, за порезе који се наплаћују у односу на периоде опорезивања који почињу 1. новембра или после 1. новембра 2019. године;

Финска

Финска је 25. фебруара 2019. године доставила ратификациони инструмент Мултилатералне конвенције, сходно чему је она за Финску ступила на снагу 1. јуна 2019. године. Још увек није објављен комбиновани текст Мултилатералне конвенције и Уговора између Републике Србије и Финске о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак.

Одредбе Мултилатералне конвенције се, у односу на уговор са Србијом, примењују:

-      у Србији и Финској, за порезе по одбитку, на износе плаћене или приписане   нерезидентима, када догађај који даје право на те порезе настане 1. јануара или после 1. јануара 2020. године;  

-      у односу на све остале порезе које наплаћује Србија, за порезе који се наплаћују у односу на периоде опорезивања који почињу 1. децембра или после 1. децембра 2019. године; и 

-      у односу на све остале порезе које наплаћује Финска, за порезе који се наплаћују у односу на периоде опорезивања који почињу 1. јануара или после 1. јануара 2020. године;  

Остало

У наредном периоду очекује се да ће Мултилатерална конвенција ступити на снагу за следеће државе са којима Србија има закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања:

1.   Луксембург – 1. августа 2019. године

2.   Холандија – 1. јула 2019. године

3.   Грузија – 1. јула 2019. године

4.   Уједињени Арапски Емирати – 1. септембра 2019. године

Објашњење о поступку заједничког договарања према међународним уговорима о избегавању двоструког опорезивања

Министарство финансија је, 22. априла 2019. године, донело Објашњење о поступку заједничког договарања према међународним уговорима о избегавању двоструког опорезивања (у даљем тексту: “Објашњење”). Поступком заједничког договарања се обезбеђује јединствена примена међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања (у даљем тексту: “УИДО”), односно, ради се о посебном инструменту за решавање међународних пореских спорова.

Поступак заједничког договарања је уређен одредбама важећих УИДО (обично је то члан 25. – Поступак заједничког договарања). Покреће се на захтев лица које сматра да мере једне или обе државе уговорнице доводе до тога да неће бити опорезовано у складу са одговарајућим УИДО, или од стране  надлежног органа, уколико се ради о решавању сумњи и тешкоћа у примени УИДО, или о отклањању двоструког опорезивања у случајевима који нису обухваћени УИДО.

У Србији се захтев шаље непосредно надлежном органу, и то на следећу адресу:

Министарство финансија

Сектор за фискални систем

Кнеза Милоша 20

11000 Београд

Телефон: +381 11  3642 851

Email: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs

www.mfin.gov.rs

Захтев се подноси одмах након првог обавештења о мери у Србији или другој држави уговорници, која доводи до опорезивања које није у складу са УИДО. Временски рок за подношење захтева је одређен у УИДО. Узимајући у обзир домаће одредбе које уређују порески поступак, временски рок за подношење захтева обично почиње да тече:

-         Од дана када је порез по одбитку обрачунат, обустављен и плаћен, уколико је порез обрачунат у пореској пријави за порез по одбитку.

-         Од дана када је пореска пријава поднета пореском органу, уколико је порез обрачунат у пореској пријави.

-         Од дана када је решење достављено лицу које се опорезује, ако је порез утврђен решењем о утврђивању пореза

У случају компанија, захтеви се обично односе на договоре у вези са трансферним ценама, али и на друге случајеве (нпр. постојање сталне пословне јединице, приписивање добити сталној пословној јединици, итд.). У случају физичких лица, обично су у питању случајеви двоструке резидентности (када се лице у обе државе опорезује као резидент) и слично.

Захтев се подноси у писаној форми, на српском језику. Међутим, имајући у виду међународну природу поступка, Министарство финансија сматра да је пожељно захтев поднети и на енглеском језику.

Захтев треба да садржи следеће податке: идентификационе податке подносиоца (име, адресу, пореске бројеве и сл.), пореске периоде о којима је реч, чињенице случаја и природу и датум мера које су разлог спора, копије пратећих докумената, позивање на националне прописе и међународни уговор и слично, како је детаљније набројано у Објашњењу.

Након подношења захтева, надлежни орган проверава да ли су испуњени формални услови за покретање поступка, да ли је захтев поднет у прописаном року, и од стране лица које на то има право, као и то да ли је захтев потпун, имајући у виду елементе наведене Објашњењу.

Уколико се захтев поднесе само надлежном органу у Србији, који сматра да нису испуњени услови за покретање поступка, о томе се обавештава надлежни орган друге државе уговорнице.

Подношење захтева за покретање поступка не прекида порески поступак, нити одлаже извршење решења о утврђивању пореза.

Уколико се утврди да су испуњени услови за покретање поступка, у случају када је то могуће, надлежни орган може једнострано решити садржај захтева применом правних средстава у српском законодавству. Уколико то није могуће, надлежни орган започиње билатералну фазу поступка са надлежним органом друге државе уговорнице. Поступак се одвија између надлежних органа земаља уговорница, а подносилац захтева не учествује у поступку (подносилац евентуално може бити позван да додатно појасни чињенице и околности случаја). Брзина поступка зависи од околности случаја. У случају да надлежни органи не постигну договор, надлежни орган коме је захтев поднет о томе обавештава подносиоца захтева.

Уопштено говорећи, било који договор који се постигне у поступку заједничког договарања се примењује без обзира на временска ограничења у унутрашњем законодавству држава уговорница, осим, када у одговарајућем у УИДО не постоји оваква одредба.

Када надлежни органи држава уговорница постигну договор, орган који је поступак иницирао о садржају договора обавештава подносиоца захтева, обично у року од два месеца од закључења договора.

Тексту Обавештења може приступити на следећем линку: https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2019/Objasnjenje%20o%20Postupku%20zajednickog%20dogovaranja%20Final.pdf

Да ли Вам је ово било корисно?