Новости

Пореске вести, март 2016.

Нова мишљења Министарства финансија

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закон о ПДВ-у), као и Закон о порезу на добит правних лица (у даљем тексту: Закон о порезу на добит), а одабрана су следећа:

Примена пореза по одбитку на услуге истраживања тржишта, посредовања и заступања, пореског саветовања, рекламе и пропаганде, као и за консултантске и маркетиншке услуге

Приход који нерезидентно правно лице оствари од резидентног правног лица по основу накнада од услуга (као што су нпр. услуге истраживања тржишта, маркетиншке услуге, услуге посредовања и заступања, консултантске услуге, услуге пореског саветовања, услуге рекламе и пропаганде), при чему је коришћење конкретне услуге у вези са пословним активностима које резидентно правно лице обавља на територији Србије, предмет је опорезивања порезом по одбитку.

Међутим, приход нерезидентног правног лица остварен по основу накнада од услуга које су пружене, односно коришћене ван територије Србија, као што су услуге међународног платног промета, услуге коришћења платних картица ван територије Србија, хотелске услуге пружене лицу (запосленом код послодавца - резидентног правног лица) за време службеног пута у иностранство, као и од накнада по основу тзв. "роминг" услуга, није опорезив порезом по одбитку.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-209/2016-04 од 10.3.2016. године)

(Нe)постојање обавезе плаћања пореза по одбитку на услуге које нерезидентна банка пружа резидентној банци

Приход који нерезидентно правно лице (картичарска организација) оствари од банке (резидентног правног лица) по основу извршених услуга које су у директној вези са коришћењем платних картица банке у иностранству, односно за плаћања извршена у иностранству (од стране клијената банке), није опорезив порезом по одбитку, имајући у виду да се у том случају не ради о приходу који је остварен по основу накнаде од услуге пружене (резидентном правном лицу) на територији Србије. Међутим, када нерезидентно правно лице оствари од резидентног правног лица приход од накнаде по основу извршене услуге која је у директној вези са коришћењем, платних картица на територији Србије, на тако остварен приход обрачунава се и плаћа порез по одбитку.

Приход који нерезидентно правно лице оствари од банке (резидентног правног лица) од накнада по основу услуга преноса новчаних средстава у иностранству, вођења рачуна, достављања извода, рекламација и др. као и прихода по основу накнаде за услугу посредовања у трговању хартијама од вредности на тржиштима хартија од вредности које се налазе ван територије Србије, као и услуге салдирања, чувања хартија од вредности и др. (које су у директној вези са трговањем хартија од вредности на тржиштима ван територије Србије) није опорезив порезом по одбитку имајући у виду да предметне услуге нису пружене, односно коришћене на територији Србије.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-239/2016-04 од 26.2.2016. године)

Утврђивање основице пореза на добит у случају када обвезник у пословним књигама искаже приход од смањења обавезе по основу камате на кредит добијен од повезаног лица

У случају када обвезник у својим пословним књигама (у складу са прописима о рачуноводству и релевантним МРС, односно МСФИ) искаже приход од смањења обавезе по основу камате на кредит добијен од повезаног лица, тако исказан приход укључује се у основицу пореза на добит, с обзиром да Законом о порезу на добит није прописана могућност корекције (у смислу смањења) пореске основице по основу предметног прихода.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-250/2015-04 од 2.3.2016. године)

Обрачун трансферних цена у случају када обвезник набави стално средство из иностранства преко свог повезаног лица које је извршило услугу увоза

У случају када обвезник, у току пореског периода, набави стално средство из једнократне трансакције са повезаним лицем, при чему вредност те трансакције (коју чини набавна цена сталног средства, утврђена у складу са прописима о рачуноводству) није већа од вредности промета за коју је Законом о ПДВ-у прописана обавеза евидентирања, обвезник није дужан да цену предметног средства (за сврху обрачуна амортизације) утврди применом принципа "ван дохвата руке".

Такође, у случају када обвезник, у току пореског периода, набави стално средство из трансакције са повезаним лицем, при чему таква трансакција у збиру са осталим трансакцијама извршеним у току пореског периода са истим повезаним лицем није већа од вредности промета за коју је Законом о ПДВ-у прописана обавеза евидентирања за, обвезник није дужан да цену тако набављеног средства (за сврху обрачуна амортизације) утврди применом принципа "ван дохвата руке", имајући у виду да су и у овом (као и у претходном) случају испуњени услови за подношење извештаја у скраћеном облику.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00066/2014-04 од 2.3.2016. године)

Постојање права на пореско ослобођење од плаћања пореза на добит по основу улагања у основна средства у вредности више од једне милијарде динара

У случају када обвезник изврши улагање у куповину пољопривредног земљишта (евидентираног у пословним књигама обвезника као основно средство у власништву), које (заједно са осталим улагањима у основна средства извршеним у току наведеног периода) износи више од једне милијарде динара, а које (искључиво) користи за обављање делатности које су наведене у његовом оснивачком или другом акту (нпр. делатност 01.11 Гајење жита, осим пиринча, лагуминоза и уљарица), обвезнику се, уз испуњење осталих прописаних услова, признаје право на пореско ослобођење. Уколико обвезник, у конкретном случају, за обављање претежне делатности (или делатности која је уписана у оснивачком или другом акту) користи део набављеног земљишта, право на порески подстицај се признаје обвезнику за износ улагања који је извршен у део предметног земљишта.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1304/2015-04 од 3.3.2016. године)

ПДВ третман у случају када се испорука сваког добра у имовини која се преноси сматра посебним прометом

Када обвезник ПДВ-а изврши пренос дела имовине привредном друштву из иностранства које није обвезник ПДВ-а у Србији, при чему тај део имовине чине покретне ствари - технолошка опрема по технолошким линијама, испорука сваког добра у имовини која се преноси сматра се посебним прометом за који се утврђује порески третман у складу са Законом о ПДВ-у, независно од тога што ће, према наводима из захтева, привредно друштво из иностранства основати огранак у Србији који ће се евидентирати за обавезу плаћања ПДВ-а.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-187/2016-04 од 23.2.2016. године)

Немогућност смањења основице за обрачун ПДВ-а на основу уговора о вансудском поравнању

Обвезник ПДВ-а који је извршио опорезиви промет добара и услуга може да смањи основицу за обрачунавање ПДВ-а и износ обрачунатог ПДВ-а за износ накнаде или дела накнаде за испоручена добра или пружене услуге који није наплаћен, само на основу правноснажне одлуке суда о закљученом стечајном поступку или на основу овереног преписа записника о судском поравнању. Према томе, на основу уговора о вансудском поравнању обвезник ПДВ-а не може да смањи основицу за обрачунавање ПДВ-а и износ обрачунатог ПДВ-а за износ накнаде или дела накнаде који није наплаћен.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00329/2015-04 од 9.2.2016. године)

Непостојање обавезе обрачунавања и плаћања ПДВ-а у случају када обвезник ПДВ-а пружа инжењерске услуге страном лицу

Када обвезник ПДВ-а пружа инжењерске услуге, у конкретном случају услуге техничке и механичке контроле, тестирања, анализе и селекције делова (који се након извршене контроле и селекције уграђују у возила, при чему уградњу тих делова не врши обвезник ПДВ-а који пружа инжењерске услуге), страном лицу - произвођачу делова, а под условом да страно лице на територији Србије нема седиште ни сталну пословну јединицу, местом промета тих услуга сматра се иностранство. С тим у вези, на накнаду за промет ових услуга ПДВ се не обрачунава и не плаћа, а обвезник ПДВ-а има право на одбитак претходног пореза по том основу.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-44/2016-04 од 23.2.2016. године)

Непостојање обавезе обрачунавања и плаћања ПДВ-а у случају када обвезник ПДВ-а врши промет услуге посредовања код промета добара која се из иностранства шаљу или отпремају на територију Србије

Када обвезник ПДВ-а врши промет услуге посредовања код промета добара која се из иностранства шаљу или отпремају на територију Србије, односно на територију друге државе, на накнаду за промет ове услуге (износ провизије за посредовање) не постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ-а, имајући у виду да место промета добара за који је пружена услуга посредовања, а самим тим и место промета услуге посредовања, није на територији Србије. По основу пружања предметне услуге обвезник ПДВ-а има право на одбитак претходног пореза, у складу са Законом о ПДВ-у.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-74/2016-04 од 1.3.2016. године) 

(Не)постојање права обвезника да обрачунати ПДВ одбије као претходни порез у случају када прими рачун од претходног учесника у промету којем је привремено одузет ПИБ

Када обвезник ПДВ-а прими рачун од претходног учесника у промету којем је, у складу са прописима којима се уређују порески поступак и пореска администрација, привремено одузет ПИБ, при чему је тај рачун издат у периоду у којем је ПИБ привремено одузет, на основу тако издатог рачуна обвезник ПДВ-а – прималац добара или услуга нема право да обрачунати ПДВ одбије као претходни порез, с обзиром да је реч о рачуну који није издат у складу са Законом о ПДВ-у. Информације о привремено одузетим ПИБ-овима доступне су на званичном сајту Пореске управе.

Међутим, ако податак, да је обвезнику ПДВ-а - испоручиоцу добра, односно пружаоцу услуга привремено одузет ПИБ, није био јавно објављен и доступан обвезнику ПДВ-а – примаоцу добара или услуга, мишљења смо да у том случају чињеница да је рачун издао обвезник ПДВ-а којем је привремено одузет ПИБ не може представљати основ за оспоравање права обвезнику ПДВ-а – примаоцу добара или услуга на одбитак ПДВ-а исказаног у предметном рачуну као претходног пореза.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-49/2016-04 од 9.3.2016. године)

Одређивање дана промета у случају делимичних испорука добара и услуга из области грађевинарства када постоји обавеза ангажовања надзорног органа

У случају делимичних испорука добара и услуга из области грађевинарства (за које се испостављају ситуације), када у складу са прописима којима се уређују планирање и изградња постоји обавеза ангажовања надзорног органа, односно када је наручилац по сопственом опредељењу ангажовао надзорни орган, промет добара и услуга сматра се извршеним даном овере ситуације од стране надзорног органа.

Међутим, када у складу са прописима којима се уређују планирање и изградња не постоји обавеза ангажовања надзорног органа, при чему наручилац није ангажовао надзорни орган по сопственом опредељењу, промет добара и услуга из области грађевинарства сматра се извршеним даном испостављања ситуације.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00165/20169-04 од 9.2.2016. године)

Смањење пореске основице у случају када дође до враћања одређене количине добара од стране купца због лошег квалитета

Када обвезник ПДВ-a – продавац, који се бави производњом алуминијума, испоручи добра другом обвезнику ПДВ-a - купцу, после чега дође до рекламације одређене количине добара од стране купца (због лошег квалитета) и враћања тих добара продавцу, о чему је сачињен записник, сматра се да је дошло до смањења пореске основице за извршени промет. У овом случају, обвезник ПДВ-a – продавац може да смањи износ обрачунатог ПДВ-a ако обвезник ПДВ-a коме је извршен промет добара исправи одбитак претходног пореза и о томе писмено обавести обвезника ПДВ-a – продавца.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-4/2016-04 од 5.2.2016. године)

Исказивање података у рачуну о промету добара и услуга када је за део промета порески дужник испоручилац, а за други део промета порески дужник прималац добара и услуга

Када обвезник ПДВ-а врши промет добара и услуга другом обвезнику ПДВ-а, при чему је за промет појединих добара и услуга порески дужник испоручилац тих добара и услуга, а за промет других добара и услуга порески дужник прималац тих добара и услуга, обвезник ПДВ-а који врши предметни промет издаје рачун у којем посебно исказује податке о промету за који је тај обвезник ПДВ-а порески дужник, а посебно о промету за који је порески дужник обвезник ПДВ-а - прималац добара и услуга.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-522/2015-04 од 21.12.2015. године)

Обавеза издавања документа о смањењу накнаде из члана 15. Правилника о рачунима као услов за смањење пореске основице и обрачунатог ПДВ-а 

У случају када је предметни промет извршен другом обвезнику ПДВ-а који по основу набавке предметних добара или услуга нема право на одбитак претходног ПДВ-а, односно лицу које није обвезник ПДВ-а, издавање документа о смањењу накнаде из члана 15. Правилника о рачунима представља услов за смањење пореске основице и износа обрачунатог ПДВ-а за тај промет. 

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-254/2015-04 од 18.1.2016. године) 

Остваривање права на одбитак претходног пореза на основу новоиздатог формално исправног рачуна

У случају када је обвезник ПДВ-а - претходни учесник у промету за одређени промет издао формално неисправан рачун, на основу којег је обвезник ПДВ-а користио обрачунати ПДВ-а као претходни порез, који му је оспорен у поступку пореске контроле, након чега му је претходни учесник у промету издао нови, формално исправан рачун, обвезник ПДВ-а, по завршетку поступка пореске контроле, може да оствари право на одбитак претходног пореза на основу новог, формално исправног рачуна, при чему указујемо да се у том рачуну, као податак о датуму издавања рачуна, наводи датум када је рачун издат, а не датум издавања формално неисправног рачуна.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1328/2015-04 од 15.1.2016. године)

Да ли Вам је ово било корисно?