Новости

Пореске вести, март 2019.

Обавештење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2018. годину

На основу објављених података о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2018. години у Службеном гласнику бр. 13/2019 од 28. фебруара 2019. године, утврђен је неопорезиви износ дохотка за утврђивање обавезе подношења пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана за 2018. годину који износи 2.470.644 динара. Обвезници годишњег пореза на доходак грађана за 2018. годину су физичка лица, како резиденти тако и нерезиденти, који су у 2018. години остварили укупан доходак већи од наведеног износа.

У табели испод се налазе неопорезиви износи, опорезиви износи и лични одбици који се примењују приликом утврђивања пореске обавезе за годишњи порез на доходак грађана.

 

 Опис  Износ у РСД
 Неопорезиви износ  2.470.644
 Опорезив приход по стопи од 10%   4.941.288
 Опорезив приход по стопи од 15%   Изнад 4.941.288               
 Износ личног одбитка за пореског обвезника*  329.419
 Износ одбитка за издржаваног члана породице*  123.532

 

* Укупан износ одбитака не може бити већи од 50% дохотка на опорезивање

Да ли Вам је ово било корисно?