Новости

Годишњи порез на доходак грађана за 2022. годину – неопорезиви износ 3.719.376 динара

Неопорезиви износ годишњег прихода физичких лица обвезника годишњег пореза на доходак грађана за 2022. годину једнак је троструком износу просечне годишње зараде по запосленом у Републици Србији исплаћене у години за коју се утврђује порез и износи 3.719.376 динара (3 x 1.239.792 динара). Просечна годишња зарада у 2022. години објављена је у „Службеном гласнику РС “, бр. 15/23.

Годишњи порез на доходак за 2022. годину плаћа се на опорезиви доходак по стопи од:

1. 10% – за износ опорезивог дохотка до шестоструке просечне годишње зараде – до 7.438.752 динара (6 x 1.239.792 динара), и
2. 15% – на разлику између износа који је већи од 7.438.752 динара (6 x 1.239.792 динара) и тог износа.

Износи личних одбитака за 2022. годину износе:

– за пореског обвезника – 495.917 динара (40% од 1.239.792 динара);

– за издржаваног члана породице по члану – 185.969 динара (15% од 1.239.792 динара).

Додатно умањење дохотка за опорезивање за обвезнике млађе од 40 година једнако је троструком износу просечне годишње зараде по запосленом у Републици и износи 3.719.376 динара (3 x 1.239.792 динара).

Рок за подношење пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана по основу дохотка оствареног у 2022. години је 15. мај 2023. године.

Последњим изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана из децембра 2022. године, прописано да се годишњи порез на доходак грађана плаћа самоопорезивањем на доходак остварен у календарској години, уместо по решењу надлежног пореског органа. Порез се плаћа најкасније до истека рока за подношење пореске пријаве, односно до 15. маја.

Подсећамо да је прописана и нова процедура за достављање пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана и то на следећи начин:

- на основу података из службених евиденција порески орган уноси податке у пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана и поставља је на портал Пореске управе најкасније до 1. априла године која следи години за коју се утврђује годишњи порез на доходак грађана;

- порески обвезник има обавезу да изврши измену, односно допуну овако постављене пореске пријаве од стране пореског органа, у делу у којем нису исказани тачни и одговарајући подаци и након тога поднесе пореску пријаву у електронском облику преко портала Пореске управе;

- уколико порески обвезник најкасније до 15. маја не поднесе пореску пријаву, Пореска управа подноси пореску пријаву за то лице.

Deloitte / БПС

Да ли Вам је ово било корисно?