Новости

Пореске вести, мај 2017.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: „Закон о ПДВ-у“), Закона о порезу на добит правних лица као и Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Порез на додату вредност 

Правилник о допуни Правилника о утврђивању услуга јела и пића за конзумацију на лицу места за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност

У Правилнику о утврђивању услуга предаје јела и пића за конзумацију на лицу места за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о ПДВ-у, у члану 2 додаје се став 3, који гласи:

„Додатним услугама које омогућавају тренутну потрошњу хране и пића, у смислу ст. 1. и 2. овог члана, не сматрају се услуге сервирања и послуживања хране и пића у објекту пекаре.”

Место промета услуга омогућавања приказивања добара или услуга излагачу у одређеном простору за време одржавања сајма заједно са другим повезаним услугама, које пружа организатор сајма домаћим и страним излагачима

Када обвезник ПДВ - организатор сајма пружа услуге омогућавања приказивања добара или услуга излагачу у одређеном простору за време одржавања сајма заједно са другим повезаним услугама, пореском обвезнику из члана 12 Закона о ПДВ-у, местом промета услуга сматра се место у којем прималац услуга има седиште или сталну пословну јединицу ако се промет услуга врши сталној пословној јединици која се не налази у месту у којем прималац услуга има седиште, односно место у којем прималац услуга има пребивалиште или боравиште.

Када је реч о месту промета услуга изнајмљивања конференцијске сале са пратећом опремом (као споредним прометом), коју обвезник ПДВ - организатор сајма пружа излагачима или другим лицима у току одржавања сајма, реч је о услузи чије се место промета одређује према месту у којем се налази непокретност, тј. објекат у којем се налази конференцијска сала. То значи, да у случају када се непокретност - објекат у којем се налази конференцијска сала налази у Републици Србији, по основу промета предметне услуге обвезник ПДВ - организатор сајма дужан је да обрачуна и плати обрачунати ПДВ у складу са Законом о ПДВ-у, независно од тога да ли ову услугу пружа пореском обвезнику из члана 12 Закона о ПДВ-у или лицу које није порески обвезник из члана 12 Закона о ПДВ-у.

(Објашњење Министарства финансија, бр. 430-00-00136/2017-04 од 10.4.2017. године)

Непостојање обавезе обрачунавања ПДВ на новчана средства која фудбалски клуб остварује по основу трансфера играча из страног у други страни фудбалски клуб на име доприноса развоју играча

Новчана средства названа солидарним доприносом, која остварује фудбалски клуб из Србије на име доприноса развоју играча, по основу трансфера играча из страног у други страни фудбалски клуб, у складу са ФИФА Правилником о статусу и трансферу играча, не сматрају се накнадом нити делом накнаде за промет услуге уступања играча на неодређено време, тј. трансфер играча, што значи да фудбалски клуб из Србије - прималац доприноса солидарности нема обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ по том основу

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00138/2017-04 од 4.4.2017. године)

Настанак пореске обавезе по основу промета добара и услуга из области грађевинарства

У зависности од тога да ли је уговорено да се у току извођења грађевинских радова, односно у току финансирања грађевинских радова, испостављају ситуације или су предметни послови уговорени по тзв. принципу "кључ у руке", разликује се време промета, а самим тим и дан настанка пореске обавезе по том основу. Наиме, када се у току предметних послова испостављају ситуације, даном овере сваке ситуације од стране надзорног органа сматра се да је извршен делимичан промет. Међутим, када уговором није предвиђено издавање ситуација, већ су предметни послови уговорени по тзв. принципу "кључ у руке", сматра се да је промет извршен даном завршетка предметних послова.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-181/2017-04 од 10.4.2017. године)

Постојање обавезе обрачунавања и плаћања ПДВ у случају када Град Београд од корисника јавних средстава потражује рефундацију трошкова по основу давања на коришћење непокретности у јавној својини

Када Град Београд, по основу давања на коришћење непокретности у јавној својини, од корисника јавних средстава којима је дато ово право или од другог лица потражује новчана средства названа рефундацијом трошкова или друкчије, а која по својој суштини представљају закупнину, реч је о промету услуга за који је Град Београд дужан да обрачуна и плати ПДВ.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1223/2017-04 од 10.4.2017. године)

Настанак пореске обавезе по основу промета добара и услуга из области грађевинарства у случају када надзорни орган не оверава привремену ситуацију већ сачињава потврду за међуплаћање

Код изградње грађевинских објеката - далековода и трафо станице (за коју је уговорено издавање ситуација), а која, између осталог, подразумева испоруку опреме са уградњом, у случају када извођач радова испостави инвеститору документ, назван привременом ситуацијом, за опрему која у време издавања тог документа може да буде отпремљена ка земљи извођења радова, односно да је на путу за градилиште или да је испоручена и ускладиштена на градилишту (и ако није уграђена), при чему се предметни документ не оверава од стране надзорног органа, већ надзорни орган по основу тог документа сачињава документ за плаћање, назван потврдом за међуплаћање, на основу којег инвеститор врши плаћање извођачу радова, са аспекта Закона о ПДВ-у сматра се да је инвеститор платио део накнаде извођачу радова пре извршеног промета.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-104/2017-04 од 11.4.2017. године)

Место промета услуга које се односе на присуствовање међународној конференцији која се одржава на територији Србије

На накнаду - котизацију, без ПДВ, коју Машински факултет Универзитета у Београду наплаћује о основу присуствовања учесника међународној конференцији која се одржава у Србији, што значи да је место промета предметних услуга Србија, ПДВ се обрачунава по општој пореској стопи од 20%, с обзиром на то да није реч о услугама из области науке за чији је промет прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-61/2017-04 од 8.5.2017. године)

ПДВ третман услуга посредовања код промета добара која се из иностранства отпремају у Србију и која се из Србије отпремају у иностранство

Када обвезник ПДВ пружа услуге посредовања код промета добара која се из иностранства шаљу или отпремају у  Србију, пореском обвезнику из члана 12 Закона о ПДВ-у - привредном субјекту који има седиште у Србији, након 1. априла 2017. године, на накнаду за промет ове услуге (износ провизије за посредовање), без ПДВ, ПДВ се обрачунава и плаћа по пореској стопи од 20%, с обзиром на то да се местом промета те услуге сматра место у којем прималац услуга има седиште.

 (Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-144/2017-04 од 8.5.2017. године)

Немогућност смањења основице за обрачунавање ПДВ на основу одлуке суда којом се усваја унапред припремљени план реорганизације

На основу одлуке суда којом се усваја унапред припремљени план реорганизације у складу са законом којим се уређује стечај (решење којим се истовремено отвара стечајни поступак, потврђује усвајање унапред припремљеног плана реорганизације и обуставља стечајни поступак), обвезник ПДВ - поверилац не може да смањи основицу за обрачунавање ПДВ и износ обрачунатог ПДВ за износ накнаде који није наплаћен.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00059/2017-04 од 8.5.2017. године)

Порез на добит правних лица

Непостојање права на пореско ослобођење од плаћања пореза на добит по основу улагања извршеног у куповину стечајног дужника као правног лица

У случају улагања извршеног од стране другог лица у куповину обвезника - стечајног дужника као правног лица, није извршено улагање у смислу одредбе члана 50а Закона о порезу на добит правних лица, па се, с тим у вези, обвезнику (над којим се, у том случају обуставља стечајни поступак) не признаје право на порески подстицај.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-255/2017-04 од 4.5.2017. године)

Признавање расхода у пореском билансу обвезника насталих по основу котизације и смештаја за учешће на стручном скупу својих запослених и пословних партнера

Трошкови које је обвезник чија је делатност трговина на велико фармацеутским производима исказао у својим пословним књигама на име котизације и смештаја за учешће, како својих запослених, тако и најважнијих клијената, на стручном скупу фармацеута који се организује са циљем да се фармацеути упознају са новим лековима и новим приступима лечењу, при чему се на крају скупа полажу тестови и обезбеђује се одређени број бодова који су неопходни за одржавање лиценце фармацеута, признају се у пореском билансу.

Сходно Мишљењу Сектора за финансијски систем од 12. априла 2017. године, у смислу прописа који уређују рачуноводство, сваки обвезник треба да уреди разграничење трошкова рекламе и пропаганде с једне, односно трошкова репрезентације с друге стране, у складу са својим општим актом, односно да у наведеном акту детаљније уреди питања одобравања и висине трошкова репрезентације. Такође, приликом утврђивања да ли одређени трошак треба сматрати рекламом и пропагандом или репрезентацијом, требало би поћи од правила да су услуге учињене за рекламу и пропаганду намењене већем броју (непознатих) лица под истим условима, за разлику од услуга учињених за репрезентацију које су намењене само унапред одређеним (познатим) лицима.

Имајући у виду наведено, расход који је обвезник (у конкретном случају) исказао у својим пословним књигама по основу котизације и смештаја за учешће на стручном скупу својих пословних партнера (најважнијих клијената, односно купаца), представља расход репрезентације који се признаје у пореском билансу обвезника у складу са чланом 15 став 7 Закона о порезу на добит правних лица.

Међутим, када је реч о расходу који је обвезник по истом основу исказао на име учешћа својих запослених на поменутом скупу, тако исказан расход, не представља расход репрезентације, већ расход који се признаје у пореском билансу обвезника у складу са одредбама члана 7 Закона о порезу на добит правних лица.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-154/2017-04 од 8.5.2017. године)

Одређивање шта се сматра укупним приходом обвезника за сврху утврђивања износа расхода наведених у члану 15 Закона о порезу на добит правних лица

За сврху утврђивања износа расхода наведених у члану 15 Закона о порезу на добит правних лица, који се, као такви, признају у пореском билансу обвезника, под укупним приходом обвезника сматра се укупан приход који је обвезник исказао (у пореском периоду) у својим пословним књигама, укључујући и оне исказане на рачунима групе 62 (Приходи од активирања учинака и робе) и 63 (Промена вредности залиха учинака).

Имајући у виду да се порески признат расход по наведеним основама утврђује у процентуалном износу од укупног прихода обвезника, под укупним приходом обвезника сматра се сматра укупан приход који је обвезник исказао (у пореском периоду) у својим пословним књигама, независно од начина на који су предметни приходи исказани у билансу успеха сачињеном за исти период за који се саставља и подноси порески биланс. С тим у вези, предметни приход чине сви износи исказани на рачунима класе 6 (Приходи), укључујући и приходе исказане на рачунима групе 62 (Приходи од активирања учинака и робе) и 63 (Промена вредности залиха учинака), независно од тога што износи прихода са наведених рачуна нису исказани у билансу успеха на одговарајућим (АОП) позицијама на којима се исказују приходи, већ се по основу прихода исказаних на предметним рачунима врши корекција пословних расхода исказаних (на одговарајућој АОП позицији) у билансу успеха.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-99/2017-04 од 10.5.2017. године)

Порески поступак и пореска администрација

Начин доказивања да је услуга извршена у смислу закона о порезу на додату вредност

Форма и садржина документа који представља доказ о извршеним услугама није уређена Законом о ПДВ-у, већ се те чињенице утврђују према економској суштини у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-536/2016-04 од 8.5.2017. године) 

Да ли Вам је ово било корисно?