Пореске вести, јануар 2020.

Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица

Дана 28. децембра 2019. године објављен је Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Сл. Гласник РС“, бр. 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019 и 94/2019, у даљем тексту: „Правилник“). Разлог за доношење новог Правилника је потреба за усаглашавањем са одредбама Закона о порезу на добит правних лица (у даљем тексту: „Закон“), које су примењиве на састављање пореског биланса за 2019. годину.

Правилник ступа на снагу 1. јануара 2020. године, а примењује се на обрачун пореза на добит за 2019. годину.

У складу са Правилником, из обрасца пореског биланса је брисан некадашњи редни број 25 – Трошкови рекламе и пропаганде, будући да се од састављања пореског биланса за 2019. годину не примењује ограничење у погледу пореског признавања ових расхода.

У наставку следи преглед нових позиција пореског биланса:

Редни број 36 – Уносе се трошкови истраживања и развоја који се признају у двоструком износу, у складу са чланом 22г Закона, односно износ трошкова исказан у закључку документације коју обвезник који примењује члан 22 г Закона прилаже уз порески биланс;

Редни број 40 – Уноси се износ пореза на капитални добитак плаћен у другој држави (редни број 2. Анекса 2 Обрасца ПБ1), по основу којег је обвезник у пословним књигама исказао расход. Овај податак се уноси само у случају да се обвезник определио за коришћење права прописаног чланом 53б Закона, односно, само уколико се обвезник определио да користи порески кредит по основу плаћеног пореза на капитални добитак у другој држави.

Редни број 43 – Уноси се износ који се, по основу смањења процента коришћења сталних средстава за сврхе истраживања и развоја, укључује у пореску основицу, а који је утврђен у складу са чланом 3. Правилника о признавању трошкова истраживања и развоја.

Редни број 44 – Уноси се износ који се укључује у пореску основицу у пореском периоду у којем је пријава у вези са проналаском одбачена од стране надлежног органа, сагласно члану 4. став 5. Правилника о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 50/19 – у даљем тексту: „Правилник о изузимању квалификованих прихода“);

Редни број 50 – Уноси се износ квалификованог прихода који се, у складу са чланом 25б Закона, не укључује у пореску основицу, а који је исказан на редном броју 5. Обрасца ОКП који је прописан Правилником о изузимању квалификованих прихода.

Када су у питању анекси уз порески биланс, новина је то да је Правилником уведен Анекс 2 Обрасца ПБ1, којим се утврђује износ пореског кредита по основу пореза на капитални добитак плаћеног у другој држави, у складу са чланом 53б Закона.
 

Да ли Вам је ово било корисно?