Обавештење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2019. годину

Пореске вести, март 2020.

На основу објављених података о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2019. години у „Службеном гласнику РС“ бр. 16/2020 од 27. фебруара 2020. године, неопорезиви износ дохотка за утврђивање обавезе подношења пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана за 2019. годину износи 2.729.304 динара.

Обвезници годишњег пореза на доходак грађана за 2019. годину су физичка лица, како резиденти тако и нерезиденти, који су у 2019. години остварили доходак за опорезивање већи од наведеног износа.

У табели испод се налазе неопорезиви износи, опорезиви износи и лични одбици који се примењују приликом утврђивања пореске обавезе за годишњи порез на доходак грађана.
 

ОПИС                                                                                            ИЗНОС У РСД

Неопрорезиви износ                                                                2.729.304

Опорезив доходак по стопи од 10%                                     5.458.608

Опорезив доходак по стопи од 15%                                     Изнад 5.458.608

Износ личног одбитка за пореског обвезника*               363.907

Износ одбитка за издржаваног члана породице*           136.465


* Укупан износ одбитака не може бити већи од 50% дохотка на
опорезивање

Да ли Вам је ово било корисно?