Пореске вести, јануар 2020.

Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица

Дана 28. децембра 2019. године објављен је Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2015, 101/2016, 9/2019 и 94/2019, у даљем тексту: „Правилник“), како би се извршило усклађивање са одредбама Закона о порезу на добит правних лица (у даљем тексту: „Закон“) које су у примени почев од састављања пореског биланса за 2019. годину, као и релевантним изменама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица (у даљем тексту: „Правилник о пореском билансу“).

Правилник ступа на снагу 1. јануара 2020. године, а примењује се на обрачун пореза на добит за 2019. годину.

Следи преглед нових тачака пријаве пореза на добит, дефинисаних Правилником:

Редни број 5.4.8. Анекс 2 ПБ1 – уноси се износ за који обвезник има право на умањење обрачунатог пореза у складу са чланом 53б Закона са редног броја 5. Анекса 2 Обрасца ПБ 1 прописаног Правилником о пореском билансу (односно износ пореског кредита у вези са порезом на капитални добитак који је плаћен у другој држави);

Редни број 5.4.9 ПК 5 – износ за који обвезник има право на умањење обрачунатог пореза у складу са чланом 50ј Закона са редног броја 5. Обрасца ПК 5 (износ пореског кредита за улагање у старт ап друштво које обавља иновациону делатност);

Редни број 5.6. Износ обрачунатог пореза по основу ГПК – поред износа обрачунатог пореза по основу губитка права на порески подстицај у складу са Законом, уноси се и износ обрачунатог пореза по основу губитка права на пореско консолидовање;

Редним бројем 6.4.4 ПК 5 – Уноси се износ неискоришћеног пореског кредита са редног броја 6. Обрасца ПК 5 (порески кредит за улагање у старт ап друштво које обавља иновациону делатност).
 

Да ли Вам је ово било корисно?