Пореске вести, јануар 2020.

Правилник о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке“ примењују код утврђивања цена трансакција међу повезаним лицима

Дана 28. децембра 2019. године објављен је Правилник о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке“ примењују код утврђивања цена трансакција међу повезаним лицима („Сл. Гласник РС“, бр. 61/2013, 8/2014 и 94/2019, у даљем тексту: „Правилник“), као и начину утврђивања основице за обрачун амортизације сталног средства набављеног из трансакције са повезаним лицем, а у складу са Законом о порезу на добит правних лица (у даљем тексту: „Закон“).

Правилник ступа на снагу 1. јануара 2020. године, а примењује се на обрачун пореза на добит за 2019. годину.

Правилником је уведена новина којом је прописано да, уколико обвезник набави од повезаног лица стално средство за које се амортизација утврђује у складу са чланом 10б Закона (правила о амортизацији која се примењују за средства стечена од 1. јануара 2019. године), у укупан износ корекције у том пореском периоду, као и у четири наредна пореска периода, укључује се износ од 20% утврђене разлике између трансферне набавне цене сталног средства и набавне цене сталног средства утврђене применом принципа „ван дохвата руке“. Дакле, уместо досадашњег решења где је основица за амортизацију била нижа цена (било трансферна било „ван дохвата руке“), за средства стечена након 1. јануара 2019. године, у случају набавки основних средстава од повезаних лица, амортизација ће се обрачунавати на набавну вредност евидентирану у књигама обвезника, док ће се корекције разлике између трансферне цене и цене ван дохвата руке вршити у периоду од 5 година од набавке.

Обвезник је дужан да у оквиру документације о трансферним ценама прикаже податак о укупној разлици између трансферне набавне цене сталног средства и набавне цене сталног средства утврђене применом принципа „ван дохвата руке“, и то у сваком пореском периоду у ком се корекција врши, како је горе наведено.

 

Да ли Вам је ово било корисно?