Чланак

Објашњење о промени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области грађевинарства 

Министарство финансија је донело Објашњење о примени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области грађевинарства (у даљем тексту „Објашњење“) које је објављено 19.11.2015. године на интернет страници Министарства финансија.

Циљ Објашњења је отклањање неких од недоумица са којима су се сусрели, односно са којима ће се највероватније сусрести порески обвезници у пракси у вези са применом механизма обрнуте наплате (тзв. reverse charge механизам) када се врши промет добара и услуга из области грађевинарства. Најзначајнија појашњења се односе на промет из области грађевинарства код којег је извршено авансно плаћање пре 15.10.2015. године, на мешовите промете добара и услуга из области грађевинарства и из других области, као и на промете добара и услуга који су сродни неким из области грађевинарства.

Објашњење наводи укупно 10 очекиваних ситуација (примера) које се могу јавити у пракси, за које се наводи исправан ПДВ третман и основа за његову примену, а од којих су, према нашем мишљењу најзначајније, укратко описане у тексту који следи.

Пример бр. 2 – Када обвезник врши промет добара/услуга на основу уговора о реконструкцији пословне зграде, закљученог 1.6.2015. године, другом обвезнику ПДВ-а, без испостављања привремених ситуација (тј. постојаће један промет) и користећи један аванс у износу од 50% вредности посла који је исплаћен 1.6.2015. године, порески дужник ће бити обвезник ПДВ-а – испоручилац добара/услуга, будући да ће се у конкретном случају примењивати стара правила, и то без обзира на то да ли је промет извршен пре или након 15.10.2015. године.

Пример бр. 3 – Када обвезник ПДВ-а врши промет добара/услуга на основу уговора о реконструкцији пословне зграде, закљученог 1.6.2015. године, другом обвезнику ПДВ-а, уз испостављање три привремене ситуације (тј. постојаће три засебна промета) од којих ће свака користити по део једног аванса у износу од 50% вредности посла исплаћеног 1.6.2015. године, порески дужник за сва три промета ће бити обвезник ПДВ-а – испоручилац добара/услуга, будући да ће се у конкретном случају примењивати стара правила, и то без обзира на то да ли је промет извршен пре или након 15.10.2015. године.

Пример бр. 4 – Када обвезник ПДВ-а врши промет добара/услуга на основу уговора о реконструкцији пословне зграде, закљученог 1.6.2015. године, другом обвезнику ПДВ-а, уз испостављање три привремене ситуације (тј. постојаће три засебна промета) од којих ће само прве две користити по део једног аванса у износу од 50% вредности посла исплаћеног 1.6.2015. године, порески дужник за прва два промета ће бити обвезник ПДВ-а – испоручилац добара/услуга, будући да ће се у конкретном случају примењивати стара правила, и то без обзира на то да ли је промет извршен пре или након 15.10.2015. године, док ће за трећи промет порески дужник бити обвезник ПДВ-а – прималац добара/услуга, али само уколико је промет извршен након 15.10.2015. године.

Пример бр. 5 – Када обвезник ПДВ-а врши промет на основу уговора о уградњи столарије на пословној згради другог обвезника ПДВ-а, и то:

- промет добара из области грађевинарства, ако обвезник ПДВ-а уграђује сопствену столарију, независно од тога да ли је истовремено и произвођач столарије или је столарију набавио од другог лица (нпр. дистрибутера), порески дужник за тај промет ће бити обвезник ПДВ-а – прималац добара; односно

- промет услуга из области грађевинарства, ако обвезник ПДВ-а уграђује столарију која је у власништву обвезника ПДВ-а на чијој пословној згради се изводе радови, при чему је наручилац посла предметну столарију набавио од другог лица (нпр. дистрибутера), порески дужник за тај промет ће бити обвезник ПДВ-а – прималац услуга.

Посебна напомена је направљена да ће за сам промет столарије од стране нпр. дистрибутера другом обвезнику ПДВ-а, и то без уградње, порески дужник бити обвезник ПДВ-а – дистрибутер, будући да се предметни промет не може подвести под промет добара из области грађевинарства.

Пример бр. 6 – Када обвезник ПДВ-а врши промет добара и услуга на основу уговора „кључ у руке“, а који подразумева и изградњу пословне зграде и чишћење зграде након изградње, порески дужник за промет зграде ће бити обвезник ПДВ-а – прималац добара, док ће за промет услуге чишћења порески дужник бити обвезник ПДВ-а – пружалац услуге, будући да се иста не може подвести под промет услуга из области грађевинарства, иако је предметна услуга договорена у склопу уговора о изградњи по систему „кључ у руке“.

Пример бр. 8 – Када обвезник ПДВ-а врши промет услуга одржавања и поправке лифтова у пословној згради (које се могу подвести под шифру делатности 33.12 – Поправка машина) другом обвезнику ПДВ-а, порески дужник за тај промет ће бити обвезник ПДВ-а – пружалац услуга, будући да исти не потпада под промет из области грађевинарства.

 

Објашњење о промени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области грађевинарства
Да ли Вам је ово било корисно?