Пореске вијести, новембар - децембар 2017.

Нови законски и подзаконски прописи из области директних и индиректних пореза

Усвојен нови Закон о доприносима

Народна скупштина Републике Српске је 13. децембра 2017. године по хитном поступку усвојила Закон о доприносима, који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске бр. 114 од 22. децембра 2017. године. Закон ступа на снагу 01. јануара 2018. године.

Као основни разлог доношења новог закона је наведена измјена висине обавезног доприноса за дјечију заштиту, односно његово повећање номинално за 0,2% уз истовремено смањење за тај износ доприноса за осигурање од незапослености како би ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту у 2018. години и надаље могао финансирати право на матерински додатак, који је новим Законом о дјечјој заштити дефинисан у вишем износу и ширем обухвату од досадашњег. У складу са тим, стопе тих доприноса према новом Закону о доприносима износе:

-  За осигурање од незапослености 0,8%

-  За дјечију заштиту 1,7%.

Остале одредбе новог Закона о доприносима у највећем дијелу одговарају одредбама постојећег Закона о доприносима, с тим да је у потпуности измијењена систематика Закона, с циљем да одредбе буду концизније и јасније.

У наставку се налазе остале значајне измјене које доноси нови Закон о доприносима.

Обвезници сва четири доприноса

-  Прецизирано је да су обвезници лица која су изабрана или именована на јавну или другу дужност уз заснивање радног односа и обављањем те дужности остварују плату или друга примања која представљају доходак у смислу закона којим се уређује порез на доходак, као и лица која су изабрана или именована на јавну или другу дужност без заснивања радног односа и обављањем те дужности остварују примања која представљају доходак у смислу закона којим се уређује порез на доходак;

-  Као обвезник је дефинисано лице које самостално обавља привредну дјелатност, што у смислу новог Закона чине лица која су за обављање те дјелатности регистрована код надлежног органа, односно уписана у регистар код надлежне организације под условом да нису обвезници доприноса на основу радног односа или корисници права на пензију. Самим тим на прецизнији и јаснији начин је дефинисано у којим условима су самостални предузетници обвезници доприноса;

-  Прецизирано је да је обвезник лице које самостално обавља професионалну дјелатност, што у смислу новог Закона чине лица која самостално у виду занимања и на основу посебне лиценце надлежног органа или организације обављају дјелатност искључиво на основу стеченог занимања (професије) као што су: адвокати, нотари, инжењери, архитекти, порески савјетници, тумачи, рачуновође, преводиоци и друга слична занимања под условом да:

1) ту дјелатност не обављају на привременој основи и

2) нису обвезници доприноса на основу радног односа или корисници права на пензију;

-  Као обвезник је дефинисано лице које је запослено у области производње текстила, одјеће, коже и производа од коже, у складу са класификацијом дјелатности Републике, а које остварује плату мању од просјечне бруто плате у Републици за претходну годину према подацима Републичког завода за статистику РС објављеном у Службеном гласнику РС. Суштинска разлика у односу на одредбе постојећег Закона о доприносима је што је на овај начин умањена основица доприноса од 25% просјечне бруто плате у Републици за претходну годину, ограничена само на запослена лица из ове области која остварују плату мању од просјечне бруто плате у Републици за претходну годину, док ће за сва остала запослена лица из ове области основица доприноса бити укупна остварена бруто плата тих лица.

Обвезници доприноса за ПИО и здравствено осигурање

-  Као обвезник ова два доприноса је дефинисано лице које обавља привремене и повремене послове, што је измјена у односу на постојећи Закон о доприносима, по којем су ова лица обвезници сва четири доприноса. На тај начин је нови Закон о доприносима усаглашен са одредбама важећег Закона о раду, који дефинише рад по основу привремених и повремених послова као рад ван радног односа.

Обвезници доприноса за здравствено осигурање

-  Нова врста обвезника су лица која самостално обављају угоститељску дјелатност пружањем услуга смјештаја, исхране и пића у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање, која су уписана у регистар за обављање те дјелатности код надлежне организације, под условом да нису обвезници доприноса по основу на основу радног односа или нису корисници права на пензију;

-  Нови Закон о доприносима не дефинише више као обвезника доприноса за здравствено осигурање ванредног студента док је редовно пријављен Заводу за запошљавање.

Обвезници доприноса за ПИО

-  У односу на одредбе постојећег Закона о доприносима, као обвезници овог доприноса су у новом Закону о доприносима дефинисана сва лица која остварују приходе од ауторских права. Наиме, према одредбама постојећег Закона о доприносима ова лица су обвезници и доприноса за ПИО и доприноса за здравствено осигурање, али само ако нису осигурани по другом основу. Новим одредбама су приходи од ауторског права суштински изједначени са приходима по основу уговора о дјелу, са аспекта обавеза за доприносе,

-  Нова врста обвезника су лица која остварују накнаду по основу уговора о допунском раду у складу са Законом о раду, чиме је извршено усклађивање са Законом о раду који дефинише ову врсту рада као рад ван радног односа.

Обвезници доприноса за ПИО и здравствено осигурање у одређеним околностима

-  Као обвезник доприноса за ПИО и здравствено осигурање је дефинисано лице за вријеме обављања стручног оспособљавања и усавршавања код послодавца, без заснивања радног односа, у складу са прописима из области радних односа. У постојећем Закону о доприносима коришћен је појам волонтерски рад, који није дефинисан у важећем Закону о раду, те је на овај начин је усаглашена терминологија са важећим Законом о раду.

-  Ученик и студент за вријеме практичне наставе, односно током обављања стручне праксе код послодавца је дефинисан као обвезник доприноса за ПИО, што је промјена у односу на постојећи Закон о доприносима који дефинише да су ова лица обвезници и доприноса за ПИО и доприноса за здравствено осигурање.

Основица за обрачун доприноса

-  Нови Закон о доприносима дефинише општу основицу за доприносе као укупан приход обвезника доприноса на који се плаћа порез на доходак који укључује доприносе који се плаћају у складу са овим Законом, што представља одређену измјену у односу на дефиницију из постојећег Закона о доприносима који одређује основицу доприноса као лично примање обвезника које подлијеже плаћању пореза на доходак,

-  За лица која самостално обављају угоститељску дјелатност пружањем услуга смјештаја, исхране и пића у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање, која су уписана у регистар за обављање те дјелатности код надлежне организације, основица за обрачун доприноса је утврђена као 30% просјечне бруто плате у Републици за претходну годину,

-  Основица доприноса за лица која остварују накнаду плате у периоду коришћења породиљског одсуства за 2018. годину је утврђена у износу од 80% њихове основице прије отпочињања коришћења породиљског одсуства,

-  У свим ситуацијама у којима је основица за обрачун доприноса утврђена као проценат од просјечне бруто плате у Републици, прецизирано је да се основица утврђује на основу просјечне бруто плате у Републици за претходну годину, а према посљедњем податку Републичког завода за статистику, објављеном у Службеном гласнику Републике Српске, што представља промјену у односу на одредбе постојећег Закона о доприносима у којем је у већини случајева основица била просјечна бруто плата у Републици за претходни мјесец.

Донесен нови Правилник о условима и начину опорезивања порезом по одбитку

Министар финансија је 21. децембра 2017. године донио нови Правилник о условима и начину опорезивања порезом по одбитку. Правилник је објављен у Службеном гласнику Републике Српске бр. 115 од 23. децембра 2017. године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Нови Правилник прецизније одређује шта се подразумијева под приходима на које се у складу са чланом 45. Закона о порезу на добит (Службени гласник Републике Српске бр. 94/15, 1/17) плаћа порез по одбитку, односно наводи шта се у смислу опорезивања порезом по одбитку обухвата под тим категоријама прихода.

Значајна новост је што Правилник прописује образац годишње пријаве за порез по одбитку, који се подноси Пореској управи најкасније у року од 30 дана након завршетка пореске године ( складу са чланом 38. став (2) Закона о порезу на добит). Пријава обухвата сљедеће информације о сваком страном правном лицу у чије име је извршено одбијање пореза у тој години:

-  Назив страног правног лица и земља његовог мјеста пословања,

-  Врста и укупан износ прихода,

-  Износ обрачунатог пореза,

-  Износ уплаћеног пореза по одбитку.

Правилник поред тога прописује и форму изјаве о приходу и кориснику прихода (Образац 10), која се мора обезбиједити уколико се на приход нерезидента остварен у Републици Српској примјењује нижа или иста пореска стопа у односу на стопе наведене у члану 44. Закона о порезу на добит, засновано на уговору о избјегавању двоструког опорезивања. У односу на постојећи Образац 10, нови Образац 10 не садржи више дио којим се потврђује резидентност корисника прихода, те се самим тим овај образац не може више користити као потврда о резидентности корисника прихода.

Основан фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству

Народна скупштина је 18. октобра 2017. године усвојила Закон о фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству. Закон је објављен у Службеном гласнику Републике Српске бр. 100 од 3. новембра 2017. године, те је ступио на снагу 11. новембра 2017. године (у Службеном гласнику Републике Српске бр. 103 од 14. новембра 2017. године је објављена исправка Закона).

Законом је уређено оснивање, статус, дјелатност, организација Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, извори и начин прикупљања средстава, начин расподјеле средстава, те праћење рада Фонда солидарности.

Законом је у члану 6. став (1) предвиђено да фонд солидарности прикупља средства из:

1)  Буџета Републике Српске, у износу од 0,025% остварених пореских и непореских прихода у претходној фискалној години, умањених за износ доприноса за социјално осигурање,

2)  Посебног доприноса за солидарност на терет буџетских корисника, јавних предузећа, установа, органа управе, управних организација у износу од 5% цијене купљеног службеног путничког возила, осим возила МУП-а и здравствених установа,

3)  Посебног доприноса за солидарност, у износу од 0,25% нето плате запосленог лица у Републици Српској,

4)  Буџета општина и градова, у износу од 0,025% остварених пореских и непореских прихода у претходној фискалној години,

5)  Донација привредних друштава, предузетника и појединаца и

6)  Осталих средстава.

Законом је међутим предвиђено да запослени у Републици Српској могу упутити захтјев Управном одбору Фонда солидарности да их ослободи уплаћивања доприноса за солидарност у износу од 0,25% нето плате запосленог лица, те да је директор Фонда солидарности дужан одобрити такав захтјев и о томе обезбиједити послодавца запосленог.

Влада Републике Српске је, позивајући се на одредбе донесеног Закона, 7. децембра донијела Одлуку о оснивању Јавне установе Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству (објављена у Службеном гласнику Републике Српске бр. 109 од 8. децембра 2017. године). Одлуком је Фонд солидарности основан као јавна установа, утврђен њен пуни и скраћени назив, сједиште, оснивачки капитал, дјелатност, овлашћења, орани руковођења и управљања и сл.

У Службеном гласнику Републике Српске бр. 115 од 23. децембра 2017. године је објављено Упутство о начину прикупљања и уплате средстава ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству. Упутством је прецизирано:

-   Да се средства из буџета Републике Српске, у износу од 0,025% остварених пореских и непореских прихода у претходној фискалног години, умањених за износ доприноса за социјално осигурање, те средства из буџета општина и градова, у износу од 0,025% остварених пореских и непореских прихода у претходној фискалној години уплаћују мјесечно у висини 1/12 до петог у мјесецу за текући мјесец,

-   Да се средства посебног доприноса за солидарност на терет буџетских корисника, јавних предузећа, установа, органа управе, управних организација, у износу од 5% цијене купљеног службеног путничког возила, осим возила МУП-а и здравствених установа, уплаћују у моменту измирења обавезе по основу фактуре за купљено службено путничко возило,

-   Да се средства посебног доприноса за солидарност, у износу од 0,25% нето плате запосленог лица у Републици Српској, уплаћују у моменту измирења обавезе по основу нето плате запосленог лица, почевши од плате обрачунате за децембар 2017. године,

-   Утврђени су бројеви трансакционих рачуна код пословних банака на која ће се уплаћивати средства за Фонд солидарности,

Наведен је начин попуњавања налога за уплату средстава на наведене трансакционе рачуне.

Измјене из области индиректних пореза у Босни и Херцеговини

У области индиректних пореза је усвојено више законских и подзаконских аката, конкретно из области пореза на додату вриједност и акциза. Усвојени законски и подзаконски акти, те измјене које доносе су сљедећи:

-  У Службеном гласнику БиХ бр. 84 од 24. новембра 2017. године, објављена је Одлука о количинама дизел-горива на које се не плаћа путарина за 2018. годину које се користи за потребе рудника, термоелектрана и жељезница. У Службеном гласнику БиХ бр. 91 од 26. децембра 2017. године објављена је исправка ове Одлуке.

-  У Службеном гласнику БиХ бр. 84 од 24. новембра 2017. године, објављена је Одлука о одређивању великих обвезника индиректних пореза која се примјењује од 01. јануара 2018. године. У складу са овом Одлуком, статус „великих обвезника индиректних пореза“ за период 2018. година – 2020. година, имају:

  • Обвезници индиректних пореза чија вриједност градивног ПДВ-а (збир улазног и излазног ПДВ-а) у периоду 01.08.2016. године до 31.07.2017. године износи 1.600.000,00 КМ или више
  • Банке и друштва за осигурање, без обзира на висину градивног ПДВ-а.

-  У Службеном гласнику БиХ бр. 84 од 24. новембра 2017. године, објављена је Одлука о утврђивању специфичне и минималне акцизе за цигарете и износ акцизе на дуван за пушење за 2018. годину. У односу на акцизе које су биле утврђене за 2017. годину, специфична акциза на цигарете је повећана са 1,35 КМ на 1,50 КМ за пакирање цигарета од 20 комада. Минимална акциза на цигарете повећана је с 2,42 КМ на 2,60 КМ за пакирање цигарета од 20 комада. Акциза за дуван за пушење повећана је с 96,80 КМ на 104,00 КМ по килограму. Одлука се примјењује од 1. јануара 2018. године.

-  У Службеном гласнику БиХ бр. 85 од 01. децембра 2017. године, објављен је Правилник о измјени Правилника о примјени Закона о ПДВ-у. Измјенама члана 78. уводи се обавеза достављања ПДВ пријаве Управи за индиректно опорезивање електронским путем,  почевши од пореског периода јануар 2019. године. Изузетно од ове одредбе, порески обвезник може и прије пореског периода јануар 2019. године, умјесто у папирном облику, достављати ПДВ пријаву електронским путем. Да би порески обвезник доставио ПДВ пријаву електронским путем, услов је да се региструје код УИО за електронске услуге.

-  У Службеном гласнику БиХ бр. 85 од 01. децембра 2017. године, објављен је Правилник о измјени Правилника о примјени Закона о акцизама у БиХ. Измјенама члана 34. уводи се обавеза достављања ПДА пријаве Управи за индиректно опорезивање електронским путем,  почевши од пореског периода јануар 2019. године. Изузетно од ове одредбе, порески обвезник може и прије пореског периода јануар 2019. године, умјесто у папирном облику, достављати ПДА пријаву електронским путем. Да би порески обвезник доставио ПДВ пријаву електронским путем, услов је да се региструје код УИО за електронске услуге.

-  У Службеном гласнику БиХ бр. 85 од 01. децембра 2017. године, објављено је Упутство о регистрацији корисника електронских услуга УИО. Упутством је прописан начин и поступак регистрације корисника електронских услуга УИО, одређује се ко може бити корисник тих услуга, права и обавезе корисника електронских услуга УИО, поступак промјене података на е-порталу и поступак деактивирања права корисничког налога за корисника електронских услуга УИО. У складу са Упутством, УИО ће по службеној дужности започети регистрацију одговорног лица великих пореских обвезника као примарног корисника електронских услуга УИО. Остали обвезници индиректних пореза обавезни су да изврше регистрацију одговорног лица као примарног корисника најкасније до 01. јануара 2019. године.

-  У Службеном гласнику БиХ бр. 91 од од 26. децембра 2017. године, објављен је Закон о измјенама и допунама Закона о акцизама у БиХ. Измјенама Закона као акцизни производи су утврђени и биогориво и биотечности, као и течни нафтни гас за погон моторних возила. За биогориво и биотечности акциза је утврђена у износу од 0,30 КМ по литру, те је увећана акциза на прометовано лож-уље које није обојено црвеном бојом, као и на лож-уље које се користи као погонско гориво са 0,30 КМ на 0,45 КМ. Поред тога, измјенама Закона је утврђен нови износ путарина које се поред моторних бензина и дизел горива сада плаћају и на течни нафтни гас за погон моторних возила, те биогорива и биотечности. Путарина је утврђена у износу од:

  • 0,15 КМ по литру производа, односно килограму течног нафтног гаса за путеве (без измјене), те
  • 0,25 КМ по литру производа, односно килограму течног нафтног гаса за изградњу аутопутева и за изградњу и реконструкцију других путева (умјесто досадашњих 0,10 КМ по литру за изградњу аутопутева).

Измјене закона су ступиле на снагу осмог дана од дана објављивања, а примјењиваће се од првог радног дана мјесеца који слиједи након његовог ступања на снагу.

Уколико желите више информација будите слободни да контактирате наше стручњаке за порезе.

Контакти:

Жарко Мионић, руководилац

zmionic@deloittece.com

Тел. + 387 51 223 500

Мирослав Џабић, виши консултант

mdzabic@deloittece.com

Тел. + 387 51 223 500

Да ли Вам је ово било корисно?