Чланак

Пореске вијести, октобар 2017.

Правилник о амортизацији сталних средстава у пореске сврхе

Министар финансија Републике Српске је 13. октобра 2017. године донио Правилник о амортизацији сталних средстава у пореске сврхе (у даљем тексту Правилник), који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 96/2017 од 20. октобра 2017. године. Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске.

Правилником се детаљније уређује разврставање сталних средстава, методе и начин признавања расхода амортизације у сврху утврђивања основице пореза на добит. Наиме, измјенама Закона о порезу на добит објављеним у „Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 1/17 од 5. јануара 2017. године, а које се примјењују од 1. јануара 2017. године, значајно су измијењена правила признавања расхода амортизације у пореском билансу. Наведеним измјенама Закона је прописано да се стална средства за потребе обрачуна амортизације у пореске сврхе разврставају у четири групе средстава. При томе се за стална средства разврстана у групе средстава непокретности и постројења, односно нематеријална средстава, осим софтвера, задржава метод пропорционалне (линеарне) амортизације на појединачна средства, и то примјеном сљедећих амортизационих стопа:

 • Непокретности и постројења, по стопи од 3% на годишњем нивоу,
 • Нематеријална средства, осим софтвера, по стопи од 10% на годишњем нивоу.

Преостала стална средства, разврстана у друге двије групе сталних средстава, се амортизују у пореске сврхе примјеном дегресивне методе на укупну неотписану вриједност ових средстава примјеном сљедећих амортизационих стопа:

 • Компјутери, информациони системи, софтвери и сервери, по стопи од 40% на годишњем нивоу,
 • Опрема и остала основна средства, по стопи од 20% на годишњем нивоу.

Донесени Правилник прецизира одредбе Закона о порезу на добит које се тичу обрачуна амортизације у пореске сврхе. Тако Правилник дефинише која стална средства се могу класификовати у непокретности и постројења за потребе обрачуна амортизације у пореске сврхе.

Правилником се, између осталог, за стална средстава која се амортизују примјеном пропорционалне методе на набавну вриједност сваког средства појединачно:

 • одређује датум почетка и датум престанка обрачуна амортизације у пореске сврхе,
 • прецизира повећање вриједности сталних средстава по основу накнадних улагања,
 • утврђује да уколико је основица за обрачун амортизације мања од 1.000 КМ на почетку пореског периода, тај се износ признаје као расход приликом утврђивања пореске основице у том пореском периоду.

Правилник за стална средстава која се амортизују у пореске сврхе примјеном дегресивне методе на укупну неотписану вриједност груписаних средстава:

 • утврђује да је вриједност по којој се ова стална средства почетно уврштавају у одговарајућу групу њихова набавна вриједност, утврђена у складу са рачуноводственим прописима,
 • прецизира вриједност по којој се уврштавају средства која су стављена у употребу до 31. децембра 2016. године,
 • одређује увећање укупне неотписане вриједности груписаних средстава по основу накнадних улагања, уколико се та улагања укључују у набавну вриједност појединачних средстава у складу са рачуноводственим прописима,
 • прецизира да се стална средства која су набављена у току пореског периода, односно код којих је улагање извршено у току пореског периода сврставају у одговарајућу групу, почевши од првог дана у сљедећем мјесецу, у износу набавне вриједности, односно висини улагања која одговара сразмјерном броју мјесеци употребе у том пореском периоду, док се преостали износ набавне вриједности, односно улагања сврстава у одговарајућу групу у сљедећем пореском периоду,
 • одређује умањење укупне вриједности групе средстава,
 • утврђује да уколико је вриједност групе средстава мања од 1.000 КМ на крају пореског периода, та се преостала вриједност групе средстава у цијелости признаје као расход приликом утврђивања пореске основице у том пореском периоду.

Обрачун амортизације сталних средстава која се амортизују примјеном дегресивне методе се врши на обрасцу ОА – обрачун амортизације сталних средстава, који чини саставни дио Правилника.

Битно је издвојити да ће се по основу средстава која се амортизују у пореске сврхе примјеном дегресивне методе на укупну неотписану вриједност груписаних средстава обавезно настати разлике између пореског и рачуноводственог обрачуна амортизације, с обзиром на то да није могуће користити овакав метод за обрачун амортизације у рачуноводствене сврхе. Наиме, према одредбама МРС 16, сваки дио неке некретнине, постројења и опреме, чија је набавна вриједност/цијена коштања значајна у односу на укупну набавну вриједност датог средства се амортизује засебно. Другим ријечима, у рачуноводствене сврхе је потребно засебно амортизовати и значајне дијелове појединачних некретнина, постројења и опреме, уколико имају различит корисни вијек трајања и метод амортизације у односу на остатак средства.

Како Deloitte може да вам помогне:

Deloitte пружа разне услуге из области обрачуна амортизације у пореске сврхе, као и повезаних обрачуна одложених пореза:

-   Асистенција приликом разврставања сталних средстава у одговарајуће групе,

-   Обрачун увећања вриједности појединачних средстава и неотписане вриједности груписаних средстава по основу набавке нових средстава и увећања вриједности постојећих средстава у току пореског периода,

-   Обрачун амортизације у пореске сврхе,

-   Утврђивање разлика између пореске и рачуноводствене основице средстава и обрачун одложених пореза,

-   Припрема књижења ефеката одложених пореза у рачуноводственим евиденцијама.

Поред наведеног, Deloitte ће у наредном периоду организовати семинар о примјени Правилника о амортизацији сталних средстава у пореске сврхе, те утицају Правилника и осталих измјена Закона о порезу на добит на обрачун одложених пореза.

Уколико желите да се информишете како ће примjена Правилника утицати на ваше пословање, или искажете своје интересовање за присуствовање семинару, будите слободни да контактирате наше стручњаке за порезе.

Контакти:

Жарко Мионић, руководилац

zmionic@deloittece.com

Тел. + 387 51 223 500

Мирослав Џабић, виши консултант

mdzabic@deloittece.com

Тел. + 387 51 223 500

Да ли Вам је ово било корисно?