Новости

Пореске вести, септембар 2017.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: „Закон о ПДВ-у“) и Закона о порезу на добит правних лица.

Закон о порезу на додату вредност

Непостојање права на одбитак претходног ПДВ по основу издатака за исхрану лица ангажованих по основу уговора чији је предмет рад ван радног односа

Када обвезник ПДВ - привредно друштво које се бави производњом кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма набавља храну (кетеринг) за потребе физичких лица која је ангажовао на основу уговора о делу или другог уговора чији је предмет рад ван радног односа, нема право да ПДВ обрачунат и исказан у рачуну претходног учесника у промету одбије као претходни порез.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00509/2017-04 од 13.7.2017. године)

Место промета услуге претовара одређене робе са вагона на камион коју обвезник ПДВ пружа привредном друштву са седиштем у иностранству

Местом промета услуга претовара одређене робе са вагона на камион, са камиона на камион и др. које обвезник ПДВ пружа страном привредном субјекту са адресом седишта/сталне пословне јединице која није у Србији, сматра се иностранство.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-102/2017-04 од 4.7.2017. године)

Одређивање ПДВ дужника за промет који се односи на испоруку са постављањем рачунарске опреме и софтвера - системског и апликативног, у оквиру радова на изградњи постројења

Када је реч о испоруци са постављањем рачунарске опреме и софтвера - системског и апликативног, у оквиру радова на изградњи постројења, предметни промет не сматра се прометом из области грађевинарства.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-432/2017-04 од 18.7.2017. године)

Закон о порезу на добит правних лица

Непостојање права обвезника на умањење обрачунатог пореза на добит по основу прихода који оствари из друге државе од услуге пружене нерезидентном правном лицу

По основу прихода који оствари из друге државе од услуге пружене нерезидентном правном лицу, обвезник нема право на умањење обрачунатог пореза прописаног одредбама члана 53а Закона о порезу на добит правних лица.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-260/2017-04 од 4.7.2017. године)

Постојање обавезе обрачунавања и плаћања пореза по одбитку на приходе које нерезидентно правно лице оствари од резидентног правног лица по основу уступања права директне продаје производа на одређеном подручју

Када нерезидент (матична компанија) уступа резиденту (чланици групације) право директне продаје производа (из асортимана резидента) на одређеном подручју, при чему, предметно уступање права обухвата искоришћавање неког од облика права индустријске својине (нпр. пренос стечених знања и искустава у продаји тих производа који нису доступни јавности, уступање листе купаца), накнада коју остварује нерезидент, има карактер ауторске накнаде, која се опорезује порезом по одбитку уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-237/2017-04 од 2.8.2017. године) 

Да ли Вам је ово било корисно?