Новости

Пореске вести, јул 2018.

Усвојене измене и допуне Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

Значајнија измена се односи на прецизирање основа за уношење података у ПОПДВ образац за промете извршене обвезнику ПДВ, те је прецизирано да је основ за уношење података искључиво рачун (о извршеном промету, измени накнаде/основице/вредности) или други документ којим се доказује пословна промена. Изузетак од наведеног правила се односи на податке о прометима за које је прималац порески дужник, као и за плаћене авансе независно од врсте промета, за које је и даље потребно уносити податке на основу свих могућих извора информација. Наведена измена би требало да растерети обвезнике од евидентирања података о прометима за које нису примили рачун или сличан документ, осим у случају поменутих изузетака.

Такође, изменама и допунама поменутог правилника је предвиђено да у периоду од 1.7.2018. године до 30.6.2019. године надлежни порески органи приликом провере правилности исказивања података у ПОПДВ обрасцу неће узимати у обзир погрешно исказане податке који не утичу на износ пореске обавезе.     

Да ли Вам је ово било корисно?