Новости

Правилник о начину и поступку регистровања, евидентирања и достављања електронских фактура, формату електронских фактура, као и о начину и поступку прихватања и одбијања електронских фактура

Пореске вести, јул 2020.

Објављен је Правилник о начину и поступку регистровања, евидентирања и достављања електронских фактура, формату електронских фактура, као и о начину и поступку прихватања и одбијања електронских фактура (у даљем тексту: Правилник), који је ступио на снагу 27. јуна 2020. године.

Овим Правилником се ближе уређује начин и поступак горепоменутих радњи у вези са електронским фактурама, издатих од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама, у којима су субјекти јавног сектора дужници.

Подсећамо да су крајем 2019. године у оквиру измена Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (у даљем тексту: Закон), уведене одредбе које предвиђају регистровање и достављање електронских фактура и других захтева за исплату у електронском облику, као и евидентирање тих фактура и других захтева за исплату у електронском облику у Централном регистру фактура (у даљем тексту: Централни регистар).

Овим изменама је електронска фактура, у смислу Закона, дефинисана као фактура, привремена и окончана ситуација, или други одговарајући захтев за исплату, састављена као електронски запис, која треба да садржи потпис или другу идентификациону ознаку одговорног лица, односно лица овлашћеног за издавање те фактуре, односно електронски потпис у складу са законом.

Додуше, обавезе у вези електронских фактура које предвиђају Закон и Правилник се и даље искључиво односи на фактуре издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници.

Основни подаци о одредбама из Правилника

Ради ближег дефинисања електронских фактура, Правилник упућује на UBL 2.1 формат електронске фактуре, предвиђен директивом Европске уније бр. 2014/55/ (у даљем тексту: Директива), у делу који се тиче формата електронске фактуре, односно података које она треба да садржи, као и структуре тих података.

Сходно томе, Институт за стандардизацију Србије, који обезбеђује јавности доступност српских стандарда, као и стандарда и публикација одговарајућих европских и међународних организација и других земаља и врши њихову продају, прописао је својим стандардом бр. SRPS CEN/TS 16931-3-3:2017 употребу UBL 2.1 формата за размену електронских фактура на територији Србије.

Укратко, UBL формат електронске фактуре је креиран преко тзв. универзалног пословног језика (Universal Business Language), који се може сматрати заједничким програмским језиком у области конверзије општих XML пословних докумената и који омогућава различитим пословним системима да размењују информације користећи овај општи формат.

У складу са Правилником, регистровање електронски издатих фактура врши се у одвојеној бази податка, односно систему електронских фактура (у даљем тексту: систем) који води Министарство финансија, а њихово евидентирање се, са друге стране, врши у Централном регистру.

Што се тиче самог система преко кога се електронске фактуре уједно и достављају дужницима, он садржи све релевантне податке о електронским фактурама, а њему је могуће приступити преко одговарајуће веб апликације Министарства финансија (у даљем тексту: веб апликација).

Уколико поверилац, односно дужник није регистрован у Централном регистру, систему се приступа електронским путем, уношењем идентификационих података у систем, у складу са интерним техничким упутством Министарства финансија за рад у том систему (у даљем тексту: интерно упутство).

С друге стране, повериоци и дужници који су већ регистровани у Централном регистру, приступају систему уношењем у тај систем корисничког имена и лозинке за приступ Централном регистру.

Повериоци електронске фактуре региструју се у систему приступом веб апликацији у складу са интерним упутством.

Датум примене

Правилник ће се примењивати по успостављању техничко-технолошких услова за горепоменуте радње у вези са електронским фактурама, а обавезно од 1. јула 2021. године.

До успостављања тих услова, а најкасније до 30. јуна 2021. године, регистровање фактура се врши у Централном регистру у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура.

За кога је овај Правилник посебно значајан

Правилник је посебно значајан за привредне субјекте који послују са јавним сектором, будући да ће они убудуће само у складу са овим Правилником моћи да издају своје рачуне.

Додатно, овај Правилник је значајан јер се њиме по први пут у српску праксу уводе стандарди електронске фактуре. С обзиром на општу обавезу издавања електронских фактура, коју предвиђа Закон о рачуноводству у члану 9 став 3 (а која се примењује од 1.1.2022. године), мишљења смо да је врло вероватно да ће овакви или слични стандарди бити примењиви и на трансакције између приватних ентитета, односно на издавање електронских фактура у регулисању приватноправних односа.

Да ли Вам је ово било корисно?