Новости

Пореске вести, децембар 2018.

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Народна скупштина Републике Србије, 7. децембра 2018. године, усвојила је предлог Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (у даљем тексту: ЗПППА), који ступа на снагу 16. децембра 2018. године, а примењује се од 1. марта 2019. године.

Измене обухватају:

  • Укидање овлашћења пореске управе у области игара на срећу, која ће прећи у надлежност управе за игре на срећу;
  • Уводи се право порескe управе да доноси решења без изјашњавања пореског обвезника о чињеницама које су од значаја за утврђивање обавезе, када се утврђивање врши на основу података из евиденција надлежних органа, а у случајевима када порески обвезник није поднео пореску пријаву – очекује се примарна примена на утврђивање пореза на имовину и пореза на пренос апсолутних права.
  • Уводи се обавеза органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних предузећа, и правних и физичких лица којима су поверена јавна овлашћења (примера ради, нотари) да на захтев органа јединице локалне самоуправе доставе податке којима располажу, а који су од значаја за утврђивање, контролу и наплату изворних прихода јединице локалне самоуправе (до измена је таква обавеза постојала само за државне органе и организације).
Да ли Вам је ово било корисно?