Новости

Пореске вести, јул 2019.

Правилник о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене

Министар финансија је 12. јула 2019. године донео Правилник о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене којим се ближе уређује пореско ослобођење прописано чланом 18а Закона о порезу на доходак грађана.

Правилник ће ступити на снагу 20. јула 2019. године.

Пореско ослобођење за примања запосленог по основу рекреације на радном месту, накнаде трошкова колективне рекреације и организовање спортских догађаја и активности које се спроводе у циљу побољшања здравља запослених и/или изградњи бољих односа између запослених, односно запослених и послодавца (тим билдинг) може се остварити под следећим условима.

Рекреација на радном месту

Примање запосленог по основу пружања ове погодности неће бити предмет опорезивања уколико:

·        Су такви издаци послодавца документовани;

·        Је послодавац плаћања издатака вршио директно добављачима;

·        Је рекреација предвиђена општим актом послодавца;

·        Сви запослени имају право на рекреацију исте врсте, обима и квалитета, што је уређено општим актом.

Накнада трошкова колективне рекреације

Пореско ослобођење за ову врсту погодности ће се примењивати уколико су испуњени следећи услови:

·        Уређено је општим актом послодавца;

·        Доступна је свим запосленима под истим условима (исте врсте, обима и квалитета);

·        Документована је;

·        Плаћање се врши директно добављачима.

Правилником се разјашњава шта се може подразумевати накнадом трошкове колективне рекреације, као и на који начин послодавац може комбиновати различите врсте накнада трошкова – уз напомену да је значајно да све специфичности буду обухваћене општим актом послодавца.

Изузетно, уколико је због већег броја запослених, физичке или функционалне поделе пословно-организационих јединица и сл., отежано омогућавање погодности (колективне рекреације или обезбеђивања опреме), право на пореско ослобођење се може остварити уколико послодавац обезбеди адекватан просторни и временски распоред за коришћење ових погодности.

Додатно, у случају да послодавац запошљава лица којима је потребна специфична врста, квалитет и обим рекреације, право на пореско ослобођење ће се остварити уколико се документује адекватним извештајима лекара медицине рада.

Организација спортских догађаја и активности које се спроводе у циљу побољшања зрадвља запослених и/или изградњи бољих односа између запослених, односно запослених и послодавца ( тим билдинг )

Право на пореско ослобођење се може остварити под следећим условима:

·        Ако су такви догађаји уређени општим актом послодавца и спроводе се на основу образложене одлуке послодавца;

·        Ако право на учешће има значајан број запослених (70% запослених од укупног броја запослених);

·        Ако правно на учешће користи значајан број запослених (70% од укупног броја запослених који имају право на учешће);

·        Ако су учињени трошкови документовани;

·        Ако се плаћање врши директно на рачун добављача;

Изузетно, уколико због већег броја запослених, физичке или функционалне поделе пословно-организационих јединица и сл., послодавац на основу образложених одлука организује више ових догађаја пореско ослобођење ће бити применљиво уколико право на учешће има 70% свих запослених на тим догађајима, у оквиру једне пословне године.

Да ли Вам је ово било корисно?