Новости

Пореске вести, децембар 2018.

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит

Народна скупштина Републике Србије 7. децембра 2018. године усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица (у даљем тексту: ЗПДПЛ). Као основни разлог за измене и допуне ЗПДПЛ наведено је стварање повољнијих услова за обављање привредних активности обвезника и за адекватнију примену ЗПДПЛ, док се највећи део новитета односи на увођење пореских подстицаја намењених индустрији знања односно, подстицању истраживања и развоја.

Најважније измене обухватају:

 • промену метода обрачуна пореске амортизације;
 • укидање ограничења за признавање расхода по основу рекламе и пропаганде;
 • увођење пореског подстицаја – увећани одбитак за трошкове истраживања и развоја;
 • увођење пореског подстицаја – посебан порески третман прихода од интелектуалне својине
 • увођење пореског подстицаја - порески кредит по основу улагања у „стартап” друштва;
 • увођење пореског подстицаја – изузимање дела капиталног добитка оствареног отуђењем права интелектуалне својине развијене у Србији;
 • нова правила у вези са опорезивањем прихода/расхода насталог по основу уговора о концесији, отпуста дуга према УППР, и изменама рачуноводствених политика;

ЗПДПЛ је ступио на снагу 9. децембра 2018. године, али се претежно примењује на обрачун пореза на добит за 2019. годину, осим следећих изузетака:

 • Нова правила у вези са обрачуном пореске амортизације примењују се за стална средства стечена почев од 1. јануара 2019. године, односно од првог дана пореског периода који почиње у 2019. години;
 • Одредбе које се односе на порески подстицај у вези са приходима од депонованог ауторског дела примењују се на приходе по основу накнаде за искоришћавање ауторског дела који су депоновани у регистар надлежног органа почев од 1. јануара 2019. године;
 • Одредбе које се односе на опорезивање прихода од концесије (али не и капиталних добитака) и отпуштања дуга према УППР, примењују се за обрачун пореза на добит за 2018. годину.
 • Одредбе које се односе на порески третман промене рачуноводствених политика, примењују се за обрачун пореза на добит за 2018. годину.

У наставку је дат преглед најзначајнијих измена закона:

1.  Пореска амортизација

Изменама ЗПДПЛ уводе се нова правила о обрачуну пореске амортизације која ће се примењивати на стална средства стечена од 1. јануара 2019. године, док ће се постојећа правила, уз одређене измене, примењивати на амортизацију постојећих сталних средстава. У наставку се налази преглед измена.

У наредном периоду ће бити усвојена два правилника, која ће ближе уређивати обрачун пореске амортизације по новим и по старим правилима. Стопе амортизације нису промењене.

Нова правила о обрачуну пореске амортизације

Изменама ЗПДПЛ, уводи се нови начин обрачуна пореске амортизације, који се примењује на стална средства стечена почев од 1. јануара 2019. године, односно од првог дана пореског периода који почиње у 2019. години.

 • Амортизација сталних средства се утврђује применом пропорционалне методе за свих V амортизационих група, на основицу коју чини набавна вредност средства, за свако стално средство посебно, а у случају када су стална средства стечена у току пореског периода, утврђује се применом пропорционалне методе сразмерно времену од када је започет обрачун амортизације до краја пореског периода.
 • Уколико је рачуноводствена амортизација, утврђена у износу нижем од пореске амортизације, као расход у пореском билансу се признаје рачуноводствена амортизација.
 • Стална средства која се састоје из непокретних и покретних делова, разврставају се сходно начину на који су разврстана у пословним књигама обвезника.
 • Амортизација инвестиционих некретнина које се након почетног признавања у пословним књигама обвезника вреднују по методи фер вредности, утврђује се применом стопе од 2,5% на набавну вредност.
 • Амортизација нематеријалних средстава признаје се као расход у износу рачуноводствене амортизације.

Измене постојећих правила о обрачуну пореске амортизације

Постојеће одредбе о обрачуну пореске амортизације примењују се за обрачун амортизације сталних средстава стечених до 31. децембра 2018. године (односно, на последњи дан периода који почиње у 2018. години), а за стална средства из II до V групе најкасније на обрачун амортизације тих средстава закључно са 31. децембром 2028. године, односно последњим даном пореског периода који почиње у 2028. години.

Уколико је крајњи салдо за:

 • II групу мањи од 10%;
 • III групу мањи од 15%;
 • IV групу мањи од 20%;
 • V групу мањи од 30%

у односу на салдо утврђен дана 31. децембра 2018. године (односно, последњег дана пореског периода који почиње у 2018. години), као расход се признаје целокупни салдо групе.

2.  Укидање ограничења у вези са признавањем расхода за рекламу и пропаганду

Укида се ограничење у вези са признавањем трошкова рекламе и пропаганде – трошкови рекламе и пропаганде се признају у пуном износу (уз испуњење општих услова за признавање расхода).

3.  Порески подстицај – Увећани одбитак за трошкове  истраживања и развоја

Новим чланом 22г уводи се порески подстицај којим се предвиђа да се као расход у пореском билансу обвезника могу признати, у двоструко увећаном износу, трошкови који су непосредно повезани са истраживањем и развојем које обвезник обавља у Републици.

Истраживањем се сматра оригинално или планирано истраживање предузето у циљу стицања новог научног или техничког знања и разумевања, а развојем примена резултата истраживања или примена другог научног достигнућа или дизајна производње нових значајно побољшаних материјала, уређаја, производа, процеса, система или услуга пре приступања комерцијалној производњи или коришћењу.

Наведено се не примењује на трошкове истраживања настале у циљу проналажења и развоја нафте, гаса или минералних залиха у екстрактивној индустрији.

Очекује се подзаконски акт који ће детаљније уредити примену овог пореског подстицаја.

4.  Порески подстицај – Посебан порески третман прихода од интелектуалне својине

Новим чланом 25б ЗПДПЛ, уводи се порески подстицај за обвезнике који приход остварују од давања ауторског дела на искоришћавање (сходна примена на сродна права и патенте), с тим да таква дела морају бити депонована. У наставку је кратак преглед одредби:

 • Квалификовани приход који оствари обвезник, носилац ауторског или сродног права, по основу накнаде за искоришћавање депонованог ауторског дела или предмета сродног права, осим накнаде за пренос ауторског или сродног права у целини, може се изузети из пореске основице у износу од 80% тако оствареног прихода (примењује се и на приходе носиоца права у вези са проналаском), уколико се обвезник за то определи.
 • Квалификовани приход се изузима из пореске основице умањен за износ укупних историјских или текућих порески признатих расхода у вези са активностима истраживања и развоја које су као последицу имале настанак тог ауторског дела или предмета сродног права.
 • Утврђује се проценат прихода који се може сматрати квалификованим према сразмерном односу квалификованих расхода у односу на укупне расходе у вези са ауторским делом.

Обвезник је дужан да такве приходе посебно прикаже у свом пореском билансу, и да има припремљену посебну документацију, на начин и у облику који пропише Министар финансија, а коју на захтев Пореске управе прилаже.

Очекује се усвајање подзаконског акта којим ће бити ближе дефинисани услови и начин изузимања квалификованих прихода из пореске основице, укључујући и потребну документацију.

Када је у питању примена права на порески кредит по основу пореза по одбитку плаћеног у другој држави, у складу са изменама, уколико лице користи овај порески подстицај, има право на порески кредит само у односу на део прихода који је укључен у пореску основицу.

5.  Порески подстицај - Порески кредит по основу улагања у „стартап” друштва

Новим чланом 50ј ЗПДПЛ уводи се порески подстицај обвезницима који не обављају иновациону делатност, а на основу улагања у „стартап“ друштва, односно, новоснована друштва која обављају иновациону делатност.

Обвезнику који се не може сматрати новооснованим привредним друштвом које обавља иновациону делатност, а који изврши улагање у капитал новооснованог привредног друштава које обавља иновациону делатност, признаје се право на порески кредит у висини од 30% извршеног улагања.

Право на порески кредит може да оствари обвезник:

 • који пре улагања, самостално или заједно са свим повезаним лицима, није поседовао више од 25% акција или удела, односно гласова у органима управљања новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност у чији капитал улаже,
 • само по основу у потпуности уплаћених новчаних улога којима се повећава капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност,
 • под условом да није смањивао своје улагање непрекидно у периоду од три године од дана улагања  - порески кредит се први пут може користити у пореском периоду који следи периоду у којем је овај услов испуњен.

Највиши износ пореског кредита који се може признати појединачном пореском обвезнику по основу улагања у капитал једног новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност износи 100.000.000 динара, док највиши износ пореског кредита, независно од броја улагања, који се може искористити на рачун пореза на добит у једној пореској години износи 50.000.000 динара. Изузетно, највиши износ пореског кредита за обвезника који има повезана лица представља позитивна разлика између највишег износа пореског кредита и пореског кредита по основу улагања у исто новоосновано привредно друштво које обавља иновациону делатност на који имају право са њиме повезана лица, до износа од 100.000.000 динара.

Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на добит из будућих обрачунских периода, али не дуже од 5 година.

Да би се друштво сматрало новооснованим привредним друштвом које обавља иновациону делатност потребно је да испуњава следеће услове:

 • Није прошло више од 3 године од оснивања
 • Претежно обавља иновациону делатност (дефинисано законом којим се уређује иновациона делатност)
 • Годишњи приход не премашује 500 милиона динара – према подацима у моменту улагања
 • Од оснивања није расподељивало дивиденде, нити ће их расподељивати у периоду од три године од извршеног улагања
 • Центар пословних активности у Србији
 • Није настао статусном променом
 • У сваком пореском периоду, почевши од првог наредног периода после периода у којем је основано па до испуњења услова за примену пореског кредита - трошкови истраживања и развоја чине најмање 15% укупних расхода или више од 80% запослених су висококвалификовани или друштво је власник или корисник депонованог ауторског дела или патента који је непосредно повезан са иновационом делатношћу.

Очекује се усвајање подзаконског акта којим ће се ближе уредити начин примене овог пореског подстицаја. 

6.  Порески подстицај – изузимање дела капиталног добитка оствареног отуђењем права интелектуалне својине развијене у Србији

Изменама се усклађује терминологија у вези са опорезивањем капиталних добитака, тако се термин индустријска својина замењује термином интелектуална својина, односно, отуђење интелектуалне својине предмет је пореза на капитални добитак.

Поред тога, уводи се подстицај према којем се у опорезиву добит укључује 20% капиталног добитка оствареног преносом имовинских права у целини по основу:

 • ауторског или сродног права на депонованом ауторском делу, односно предмету сродног права,
 • права у вези са проналаском, на основу закона којим се уређују патенти.

Капитални губитак остварен при продаји једног права из имовине може се пребити са опорезивим износом капиталног добитка оствареног при продаји другог права из имовине у истој години, с тим да се највише 20% капиталног губитка оствареног преносом претходно наведених права може пребити са опорезивим износом капиталног добитка оствареног при продаји другог права из имовине у истој години.

7.  Опорезивање прихода насталог по основу уговора о концесији, отпуста дуга према УППР, и третман ефеката измена рачуноводствених политика

 • Приход по основу преноса неновчане имовине – оперативни приходи и капитални добитак

Приходи обвезника, који је давалац концесије, настали по основу преноса неновчане имовине без накнаде који је, у поступку реализације уговора о концесији, извршио приватни партнер, не улазе у пореску основицу у пореском периоду у ком су исказани, под условом да процењена вредност концесије износи најмање 50 милиона евра.

Капитални добици настали по основу преноса непокретности даваоцу концесије који је извршио приватни партнер у поступку реализације уговора о концесији, не улазе у пореску основицу приватног партнера у пореском периоду у ком су исказани под условом да процењена вредност концесије износи најмање 50 милиона евра.

Капитални губици настали по основу наведеног преноса непокретности не могу се пребијати са капиталним добицима.

 • Приход по основу отпуста дуговања

У пореском периоду у коме су исказани, приходи обвезника настали по основу извршеног отпуста дуговања која обвезник има према корисницима јавних средстава, банкама у стечају и привредним коморама, не улазе у пореску основицу када су наведена дуговања обухваћена унапред припремљеним планом реорганизације који је потврђен правоснажним решењем у складу са законом којим се уређује стечај.

 • Ефекти промене рачуноводствене политике

Ефекти промене рачуноводствене политике настали услед прве примене МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП, по основу којих се, сагласно прописима о рачуноводству, врши корекција одговарајућих позиција у билансу стања, признају се као приход, односно расход у пореском билансу, почев од пореског периода у којем је та корекција извршена. Наведени приходи и расходи признају се у једнаким износима у пет пореских периода.

8.  Порески кредит по основу пореза на капитални добитак плаћеног у другој држави

Изменама члана 53б омогућава се примена пореског кредита код обрачуна пореза на капитални добитак, за који је порез плаћен у другој држави. Наиме, резидентни обвезник који у другој држави оствари капитални добитак по основу продаје имовине из члана 27, на који је плаћен порез у тој другој држави, може умањити обрачунати порез на добит правних лица у Републици Србији за износ пореза плаћеног у тој другој држави.

Порески кредит не може бити већи од износа пореза који би био обрачунат на капитални добитак утврђен у складу са одредбама ЗПДПЛ.

Порески кредит не признаје се по основу пореза који је плаћен у другој држави, уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања право опорезивања капиталног добитка припада искључиво Републици Србији – дакле, уколико жели да користи право на порески кредит, обвезник је дужан да примени одредбе уговора о избегавању двоструког опорезивања.

Да ли Вам је ово било корисно?