Новости

Пореске вести, јул 2019.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више Мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закон о ПДВ), Закона о порезу на добит правних лица и Закона о порезу на доходак грађана. За детаљнија питања у вези са применом мишљења на Вашу конкретну делатност и околности, можете контактирати колеге из Сектора за порески консалтинг, према контакт подацима наведеним даље у тексту.

Порез на додату вредност

Место промета услуга узимања узорака земљишта уз вршење анализе

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-646/2018-04 од 14.3.2019. године

Закључак из Мишљења: Место промета услуга у вези са непокретностима, укључујући и услуге посредовања код промета непокретности, одређује се према месту у којем се непокретност налази. Сходно томе, место промета услуга узимања узорака земљишта уз коју се врши и услуга анализе тих узорака и промета услуга истражног бушења земљишта је место у којем се налази конкретно земљиште.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који у оквиру обављања делатности врше испитивање и узорковање земљишта.

Порески третман промета услуга оглашавања продаје добара других лица на интернет сајту

Мишљење Министарства финансија, бр. 401-00-05138/2018-04 од 18.3.2019. године

Закључак из Мишљења: Када обвезник ПДВ на свом интернет сајту, односно порталу оглашава продају добара других лица и организује испоруку продатих добара до купаца, реч је о промету услуга које обвезник ПДВ пружа власницима добара - продавцима. Накнада коју за промет добара купци добара уплаћују на рачуне продаваца добара (примаоца услуга оглашавања и организације испоруке добара) не сматра се накнадом за промет који обвезник ПДВ пружа власницима добара - продавцима.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који пружају услуге оглашавања преко интернет сајта, као и ПДВ обвезницима који се оглашавају на такав начин.

Пореско ослобођење за услуге превоза повезане са увозом добара

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-112/2019-04 од 11.4.2019. године

Закључак из Мишљења: Обвезник ПДВ – превозник нема обавезу да у случају превоза добара која се увозе и за чији увоз постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ, настоји доћи до сазнања да ли је надлежни царински орган при утврђивању основице за обрачунавање ПДВ за увоз добара у ту основицу урачунао и трошкове превоза настале до првог одредишта у Србији. Евентуално обавештење добијено од увозника да надлежни царински орган у основицу за обрачунавање ПДВ за увоз добара није урачунао и трошкове превоза настале до првог одредишта у Србији нема утицај на порески третман предметне услуге превоза.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима - превозницима који се баве увозом добара у Србију.

Обавезе обрачунавања ПДВ у случају финансијских бонуса

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-38/2019-04 од 29.3.2019. године

Закључак из Мишљења: Уколико обвезник ПДВ - апотека оствари од произвођача новчана средства на име подстицајног бонуса - награде по основу куповине добара тог произвођача у унапред утврђеном обиму од трећих лица, при чему тај новчани износ не представља накнаду нити део накнаде за извршени промет добара или услуга апотеке, ПДВ се не обрачунава и не плаћа.

Наиме, давање новчаних средстава без обавезе примаоца да изврши противчинидбу у виду промета добара или услуга није предмет опорезивања ПДВ.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима - продавцима који обезбеђују финансијске погодности купцима а које зависе од неког спољног чиниоца или поступања купца које није директно повезано са продавцем (као што је набавка добара од трећих лица).

Поступак сторнирања рачуна и умањења ПДВ обавезе

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-170/2018-04 од 15.4.2019. године

Закључак из Мишљења: Ако испоручилац добара испоручи добра у једном пореском периоду и изда рачун у којем грешком искаже већу количину добара од стварно испоручене, што је за последицу имало исказивање већег износа ПДВ од оног који дугује, а у другом пореском периоду уочи грешку у издатом рачуну, испоручилац добара дужан је да за порески период у којем је извршен промет и издат рачун плати износ ПДВ исказан у том рачуну.

У пореском периоду у којем је грешка уочена, обвезник ПДВ има право да изда нови рачун са исправним подацима, при чему, по природи ствари, врши и сторнирање погрешно издатог рачуна и умањење ПДВ обавезе у текућем периоду и без обавезе измене пореске пријаве. Уколико је прималац првог рачуна користио право на одбитак претходног пореза по том рачуну, потребно је да поднесе измењену пореску пријаву, будући да је реч о рачуну који није издат у складу са Законом о ПДВ-у.

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-124/2019-04 од 11.6.2019. године

Закључак из Мишљења: Када обвезник ПДВ сачини погрешан рачун, евидентира га у информационом систему и достави га купцу, купац – обвезник ПДВ, нема право да на основу тог рачуна оствари одбитак претходног пореза, а обвезник ПДВ који је издао погрешан рачун има право да га сторнира и тај документ достави купцу.

Ако је погрешно сачињен рачун евидентиран у информационом систему, а није послат купцу, обвезник који је сачинио рачун има право да га сторнира, али и дужност да води евиденцију о погрешно сачињеним рачунима и документима на основу којих су ти рачуни сторнирани.

Међутим, ако обвезник ПДВ не изврши сторнирање погрешног рачуна, ПДВ исказан на том рачуну дугује док не исправи такав рачун.

Наведена мишљења су посебно значајна ПДВ обвезницима код којих долази до грешака у издавању рачуна, будући да се овим путем први пут прецизније уређује поступак сторнирања рачуна.

Одређивање ПДВ дужника за земљане радове који се врше као припремање терена

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-266/2019-04 од 27.5.2019. године

Закључак из Мишљења: Добрима и услугама из области грађевинарства сматрају се земљани радови који се врше као припремање терена у циљу изградње објекта, нивелисање терена, као и насипање хумусним земљиштем са садњом биљака. Сходно томе, за тај промет порески дужник је прималац наведених радова. Таква активност спада у активности из групе 43.12 - Припрема градилишта Класификације делатности.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који врше припрему терена приликом изградње објеката, као и примаоцима таквих услуга.

ПДВ третман промета без накнаде теретних возила набављених за ту сврху

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00087/2019-04 од 27.5.2019. године

Закључак из Мишљења: Када обвезник ПДВ изврши набавку теретних возила за потребе трећих лица, ПДВ исказан у рачуну продавца теретних возила купац нема право да одбије као претходни порез. Када после одређеног времена купац возила изврши без накнаде пренос права располагања на наведеним теретним возилима трећим лицима која су та теретна возила користила, ПДВ се не обрачунава и не плаћа.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који набављају одређена добра за потребе других лица и за која се унапред зна да ће бити дата без накнаде.

Одређивање пореског дужника за услуге превоза земље, шута и камена са градилишта, односно на градилиште

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00089/2018-04 од 24.5.2019. године

Закључак из Мишљења: Када обвезник ПДВ другом обвезнику ПДВ врши земљане радове - ископ земље са утоваром и одвожењем са градилишта, он врши промет услуга из области грађевинарства за који је порески дужник прималац услуга.

Међутим, када обвезник ПДВ врши искључиво услуге превоза земље, шута и камена са градилишта, односно на градилиште, обавезу да обрачуна и плати обрачунати ПДВ има обвезник ПДВ који врши промет предметних услуга.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који врше припрему терена приликом изградње објеката, као и примаоцима таквих услуга.

Порески третман уступања опреме и простора ангажованим предузетницима

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-267/2019-04 од 24.5.2019. године

Закључак из Мишљења: Када обвезник ПДВ обезбеди да у његовом пословном простору, уз коришћење његове опреме, предузетници које је ангажовао за послове рачунарског програмирања, обављају предметне послове без плаћања накнаде за коришћење тог простора и опреме, сматра се да је реч о активностима које тај обвезник врши у пословне сврхе, тј. у циљу смањења расхода. Сходно томе, тај обвезник по том основу нема обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који ангажују предузетнике у сопственим просторијама.

Право на одбитак претходног пореза у случају када електричну енергију користи други обвезник ПДВ

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-277/2017-04 од 27.5.2019. године

Закључак из Мишљења: Ако рачун за промет електричне енергије гласи на једног обвезника ПДВ, а електричну енергију користи други обвезник ПДВ, у том случају ПДВ обрачунат и исказан у рачуну за промет електричне енергије не може да искаже као претходни порез ни обвезник ПДВ на кога гласи рачун, из разлога што електричну енергију не користи за обављање своје делатности у оквиру које врши промет са правом на одбитак претходног пореза, нити обвезник ПДВ - корисник електричне енергије, из разлога што рачун претходног учесника у промету (испоручиоца електричне енергије) не гласи на овог обвезника ПДВ.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који обављају активности у заједничким просторијама, које су у власништву других лица.

Одређивање места промета услуге обуке запослених

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-111/2018-04 од 27.5.2019. године

Закључак из Мишљења: Када страно лице, тј. лице које у Србији нема седиште ни сталну пословну јединицу, а под претпоставком да то страно лице није обвезник ПДВ у Србији, пружа услугу обуке запослених привредном друштву које је регистровано за обављање делатности заступања у осигурању, са седиштем у Србији, местом промета предметне услуге, без обзира да ли се обука запослених фактички реализује у Србији или у иностранству, сматра се место у којем прималац услуга има седиште, тј. у конкретном случају Србија.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који шаљу своје запослене на различите врсте едукација и тренинга ван Србије, будући да указује да у одређеним случајевима место промета за те услуге неће бити место где је услуга заиста пружена (тј. где су едукација и тренинг заиста одржани).

Порески третман трошкова исказани у овереним привременим ситуацијама

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-272/2019-04 од 11.6.2019. године

Закључак из Мишљења: У случају када извођач радова испоставља ситуације инвеститору у оквиру изградње грађевинског објекта, на основу његових овера долази до настанка пореске обавезе за промет из области грађевинарства. Извођач радова у тим ситуацијама исказује податке о свим активностима и свим трошковима (издацима) до одређеног датума грађења објекта, у смислу исказивања структуре накнаде за ту ситуацију, тј. за промет настао овером те ситуације.

У вези са тим, подаци о вредностима појединачних активности и вредностима појединачних трошкова, као сегмената промета из области грађевинарства, не сматрају се подацима о износима накнада за посебне промете, с обзиром да није реч о посебним прометима.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима којима извођачи радова испостављају ситуације као инвеститорима у оквиру изградње грађевинског објекта, по основу чијих овера долази до настанка пореске обавезе за промет из области грађевинарства.

За сва питања у вези са применом мишљења у области пореза на додату вредност, можете контактирати Павла Кутлешића, LL.M., Руководиоца из Сектора за порески консалтинг (Индиректни порези) на мејл адресу: pkutlesic@deloittece.com.

Порез на добит правних лица

Непостојање обавезе вршења корекције основице пореза на добит код расхода на име разлике накнаде коју је дужан да исплати свом повезаном лицу

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-16/2018-04 од 11.3.2019. године

Закључак из Мишљења: Обвезник који у својим пословним књигама, а у складу са прописима о рачуноводству и МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП, искаже расход (или смањење прихода) на име разлике накнаде коју је дужан да исплати свом повезаном лицу, при чему је износ предметне накнаде утврђен у складу са начело "ван дохвата руке", није дужан (у том случају) да по наведеном основу у пореском билансу врши корекцију основице пореза на добит.

Наведено мишљење је посебно значајно обвезницима који имају трансакције са повезаним лицима, будући да указује да су самоиницијативна финансијска усклађивања извршена у циљу успостављања односа у складу са начелом „ван дохвата руке“ прихватљива за потребе пореског биланса.

Плаћање пореза по одбитку на приход остварен повећањем учешћа у капиталу резидентног правног лица

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-962/2018-04 од 1.4.2019. године

Закључак из Мишљења: Kада обвезник, као стицалац лиценце, нема обавезу плаћања ауторске накнаде нерезидентном правном лицу - даваоцу лиценце, који, по том основу, а у висини предметне ауторске накнаде, повећава своје учешће у капиталу обвезника, давалац лиценце je остварио приход, на који се обрачунава и плаћа порез по одбитку.

Наведено мишљење је посебно значајно обвезницима који су стицаоци лиценци од нерезидентног правног лица.

Плаћање пореза по одбитку на приход од услуга смештање података на серверима

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-64/2019-04 од 24.5.2019. године

Закључак из Мишљења: Накнада коју резидентно правно лице плаћа нерезидентном правном лицу за смештање података на серверима нерезидентног правног лица у иностранству, при чему се ти подаци (потом) преусмеравају на назначене (електронске) адресе, представља ауторску накнаду која се опорезује порезом по одбитку.

Наведено мишљење је посебно значајно обвезницима који плаћају накнаде за услуге смештања података.

Плаћање пореза по одбитку на приход од услугa провере усаглашености

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-203/2019-04 од 25.4.2019. године

Закључак из Мишљења: Накнада коју резидентно правно лице плаћа нерезидентном правном лицу по основу услуге провере усаглашености "кинеског ГМП сертификата производње одређене сировине са европским ГМП сертификатом", не представља накнаду од услуге по основу које нерезидентно правно лице остварује приход опорезив порезом по одбитку.

Наведено мишљење је посебно значајно обвезницима који су дужни да врше одређене провере усаглашености у оквиру своје делатности, за шта плаћају накнаду нерезидентима.

За сва питања у вези са применом мишљења из области пореза добит правних лица и пореза по одбитку, можете да контактирате Слободанку Колунџију, LL.M, Руководиоца из Сектора за порески консалтинг (Међународно опорезивање) на мејл адресу: skolundzija@deloittece.com.

Порез на доходак грађана

Опорезивање капиталног добитка у случају када у тренутку продаје коначна цена удела није позната

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-4/2019-04 од 11.3.2019. године

Закључак из Мишљења: Приликом утврђивања пореза на капиталне добитке неће бити релевантна околност да тренутку продаје удела није позната његова коначна цена. С обзиром на то да пореска обавеза може да се утврђује на основу података о оствареном капиталном добитку којим располаже надлежни порески орган, он може да утврди обавезу и другим доказним средствима.

Наведено мишљење је посебно значајно за обвезнике пореза на капитални добитак када у тренутку продаје није позната коначна цена.

За сва питања у вези са применом мишљења из области пореза на доходак грађана, можете да контактирате Александру Анокић, Вишег саветника из Сектора за порески консалтинг (Опорезивање физичких лица) на мејл адресу: aanokic@deloittece.com.

Да ли Вам је ово било корисно?